המרכז לחקר החברה החרדית – המאגר הביבליוגרפי
ראשי >> 
המאגר הביבליוגרפי

המאגר הביבליוגרפי

שם המאמר
נושא(תגיות)
שם מחבר
סוג פרסום
שנת פרסום לועזית
תאריך עברי
שם כתב העת או הספר הערוך
שם עורך
שם ההוצאה
כיתוב חופשי

המרכז לחקר החברה החרדית מעמיד לרשות המבקשים לעסוק בתחום מאגר מידע ביבליוגרפי מוער המכיל חומרים מדעיים ומקצועיים שיצאו לאור ושמתפרסמים בעברית ובאנגלית בבמות הרלוונטיות בתחום החברה החרדית. במאגר מופיעות רשומות ביבליוגרפיות המלוות בתקציר המתאר את הפרסום ואת ממצאיו העיקריים. על מנת לראות את התקציר יש ללחוץ על סימן ה(+) שמימין לרשומה. לחלק מן הפרסומים קיימת גישה אלקטרונית ואת אלו ניתן לראות במלואם, על ידי לחיצה על המילים 'קישור לרשומה המלאה'. החיפוש יכול להתבצע על פי כל אחת מהקטגוריות או באמצעות כיתוב חופשי.

המאגר הוקם על ידי ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי ומתעדכן כל העת.

  Balancing Women's Rights and Religious Rights: The Issue of Bus Segregation

  שם המחבר: Feldhaim Miriam
  נושאים: http://muse.jhu.edu/journals/shofar/v031/31.2.feldheim.pdf
  סוג הפרסום: מאמר
  כרך: 31 (2)
  מספר עמודים: 73-94
  המאמר מבקש לבחון את הדרתה של האישה מהמרחב הציבורי, בכלל, ואופן תיחומה בתחבורה הציבורית, בפרט, המאפיינת את המגמות המתפתחות בקרב החברה החרדית מאז בשני העשורים האחרונים. בחינה זו, המוצעת בעקבות השיח הציבורי הער שהתפתח בנידון, מתמקדת בשאלת זכותן של קבוצות מיעוט במדינה דמוקרטית לממש פרקטיקות הפוגעות בערך השוויון המעצב במידה רבה את אופייה של המערביות הדמוקרטית. יחד עם זאת, המאמר אינו מתעלם מפגיעה בערכי היסוד של הדמוקרטיה העלולה לנבוע כתוצאה מכפיית ערכים חילוניים-מערביים על קבוצת מיעוט. לצורך בירור פרדוקסאליות זו מציע המאמר בחינה קרובה יותר של ההתפתחויות המגמתיות השונות, כמו גם של השיח הציבורי המתלווה אליהן, תוך השוואתן להתמודדותה של הרשות השופטת האמריקאית עם מגמות הפרדה שהתפתחו בארה"ב. בעקבות בחינה קרובה והשוואתית זו מסיק המאמר כי המגמות המגדריות המאפיינות את החברה החרדית הינן פסולות וזאת בשל פגיעתן הכפולה בנשים לא חרדיות המרגישות מאוימות במרחב הציבורי ובנשים חרדיות הטוענות כי הן כפופות לאילוצים מגדריים בתחבורה הציבורית, חרף התנגדותן הנחרצת לנורמת ההפרדה.

  Between Frankfurt and Satmar: A Study of Two Schools of Orthodox Jewish Anti-Zionism

  שם המחבר: Miller Moshe Y.
  נושאים: http://gradworks.umi.com/14/89/1489975.html
  סוג הפרסום: עבודת גמר
  שם ההוצאה: Touro College
  מקום ההוצאה: New York

  עבודת גמר הבוחנת את זיקתן הדדית של אסכולת פרנקפורט, המזוהה עם הרש"ר הירש, ואסכולת הונגריה, המזוהה עם חסידויות מונקאטש וסאטמר, לשאלות הציונות והיהודות החילונית. חרף ההבדלים התרבותיים והגיאוגרפיים נקטו שתי האסכולות הנידונות בקו זהה במסגרת הידרשותן לשאלת יחסה של היהדות החרדית למגמות החילון שאפיינו באותה עת חלקים לא מבוטלים מיהדות אירופה, כמו גם לשאלת טיבה של האידאולוגיה הציונית שהחלה פושטת במחצית השנייה של המאה ה-19. עמדתו הנחרצת נגד החילוניות המערבית ותופעת הציונות, עמדה שהפכה נחרצת במסגרת 'פולמוס הפרישה' (Austritt), הובילה לאימוצו של רש"ר הירש על ידי היהדות החרדית ההונגרית. יחד עם זאת, למרות העמדה הרשמית בה נקטו ביחס לשאלת משיחיותה האקטיבית של התנועה הציונית, בה ראו כפירה במשיחיות הדתית, הלכו שתי האסכולות והתפצלו עם השנים מבחינת יחסן לישות הציונית המדינית שהחלה מתגבשת. בעוד חסידי סאטמר, נאמני המסורת ההונגרית, המשיכו להתנגד בתוקף לישות הציונית, הרי שדמויות דוגמת מרדכי ברויאר, מצאצאיו של הרש"ר הירש, פתחו תפיסה מורכבת יותר ופחות מיליטנטית בנידון. לאור הבחנה אחרונה זו מבקש מחבר העבודה להתחקות אחר התפצלות זאת, תוך בחינת המאפיינים ההיסטוריים והתרבותיים שהתלוו לכל אחת מהאסכולות.

  Between Friends and Strangers: Micro-Segregation in a Haredi Neighborhood in Jerusalem

  שם המחבר: Flint Shlomit , Benenson Itzhak
  סוג הפרסום: מאמר
  כרך: 11 (2)
  מספר עמודים: 171-197
  מאמר הבוחן דפוסי מגורים בקרב החברה החרדית בישראל תוך התייחסות אל שכונת 'סנהדריה' החרדית בירושלים כמקרה בוחן. לצורך בחינה זו מציע המאמר ניתוח מקיף של מאפיינים סוציו-אקונומיים המשפיעים על צורת עיצובו של המרחב האורבני בשכונות חרדיות בישראל, כמו גם על הדינמיקה הנוצרת בין שכונות אלו ובין מקבילתן החילוניות. כמו כן עומד המאמר על השפעותיה של המערכת הערכית החרדית, שעה שזו האחרונה הביאה לתיחומן הנוקשה של השכונות החרדיות והבדלתן ממרחבים אורבניים אחרים השוכנים לצד שכונות אלו. יחד עם זאת, בחינה קרובה יותר של השכונה החרדית עשויה להצביע אף על היבדלויות פנים קהילתיות הנובעת מתפיסות אידיאולוגיות וחברתיות שונות המבחינות בין תתי-הקבוצה בתוך החברה החרדית. במסגרת ההתחקות אחר תתי-הבדלים אלה מציע המאמר סקירה רחבה של ארבע קבוצות מרכזיות המרכיבות למעשה את החברה החרדית: חסידים, ליטאים, יוצאי עדות המזרח ומהגרים אנגלו-סקסיים חרדיים. ארבעת קבוצות אלו, השוכנות זו לצד זו בשכונת סנהדריה, נוטות להיבדל האחת מרעותה נוכח הבדלים פוליטיים ותרבותיים כאלה ואחרים.

  Between the Individual and the Community: Residential Patterns of the Haredi Population in Jerusalem

  שם המחבר: Alfasi Nurit , Flint-Asheri Shlomit
  נושאים: אורבניזציה,קהילתיות,סמכות,התבדלות,מגזריות,ירושלים
  סוג הפרסום: מאמר
  כרך: 37
  מספר עמודים: 2152-2176
  המאמר בוחן את אופיו של המרחב האורבני החרדי בישראל כמקרה בוחן לאורו ניתן להתחקות אחר הדרכים בהן משקפים דפוסי מגורים את ארגונן הפנימי של קבוצות אוכלוסייה שונות. בעקבות בחינה זו, המתבצעת בשכונות 'רמת שלמה' ו'סנהדריה' הירושלמיות, מצביע המאמר על תפקידו של הצביון הקהילתי כגורם דומיננטי בקביעת אופיו של המרחב האורבני המזוהה עם השכונה החרדית. חשיבותה של הקהילתיות באה לידי ביטוי, בין היתר, במשמעות הרבה אותה מייחסים חרדים לשיוכם המגזרי והתת-מגזרי של שכניהם. לאור ניתוח ממצאים אלה מציע המאמר את קיומם של שני מנגנוני היבדלות האחראים לעיצובה הקהילתי של השכונה החרדית. הראשון מזוהה עם מגמותיהם של מנהיגי ורבני הקהילה הקובעים, 'מלמעלה למטה', את צורת אכלוסן של שכונות חרדיות חדשות, בעוד המנגנון השני, לעומת זאת, מזוהה עם ההתפתחות הדינאמית, 'מלמטה למעלה', המאפיינת שכונות חרדיות וותיקות.

  Between tradition and modernity: Social work-related change processes in the Jewish ultra-orthodox society in Israel

  שם המחבר: Freund Anat , Band-Winterstein Tova
  נושאים: עבודה סוציאלית,חברה,פערים תרבותיים,סמכות רבנית
  סוג הפרסום: מאמר
  כרך: 37
  מספר עמודים: 422-433


  השינויים אותם חווה החברה החרדית בשנים האחרונות כרוכים בהיחשפות למקורות טיפוליים שונים המזוהים, בין היתר, עם העובדים הסוציאליים. מאמר זה מבקש לנתח יחסים הרגישים הנרקמים במסגרת פגישתם של עובדים אלה עם מטופלים חרדיים. הפערים המושגיים, התרבותיים והלשוניים, שבין עולמו של העובד הסוציאלי ותרבותו של המטופל החרדי נבחנים במאמר לאור ראיונות-חצי-עומק שנערכו עם 33 עובדים סוציאליים. במסגרת ראיונות אלה נבחנו האתגרים המשמעותיים בפניהם ניצבו העובדים הסוציאליים שעה שנדרשו לנושאים דוגמת התעללות מינית בילדים, הפלות, מתחים המזוהים עם תהליכי התבגרות, בריאות הנפש וגירושין. הממצאים שנבעו מהניתוח המוצע מצביעים על שלשה נושאים מרכזיים המזוהים עם תהליכי השינוי במגזר החרדי: (1) מגמת עלייה בהיחשפות הציבור החרדי לטיפולים מנטליים, (2) מוכנות הולכת וגוברת מצדה של החברה החרדית לדיון בנושאים רגישים, דוגמת אלה העומדים בזיקה לחיי הנישואין וכדומה; (3) העבודה הסוציאלית צוברת בשנים האחרונות לגיטימציה בקרב הקהילה החרדית הן מבחינת מעורבותם של עובדים סוציאליים בחיי הקהילה והן מבחינת הקמתן של תכניות שונות המיועדות להכשרת עובדים סוציאליים חרדיים.

  Budgeting for Ultra-Orthodox Education—The Failure of Ultra-Orthodox Politics, 1996–2006

  שם המחבר: Lipshits Hadar
  נושאים: http://muse.jhu.edu/journals/is/summary/v020/20.2.lipshits.html
  סוג הפרסום: מאמר
  כרך: 20 (2)
  מספר עמודים: 135-162
  תפיסה הרווחת בקרב החברה הישראלית תולה את תקציבה של מערכת החינוך החרדי במידת מעורבותן של המפלגות החרדיות בממשלות השונות. מאמר זה מבקש לערער על תפיסה זו תוך שאיפתו להצביע על קיומו של יחס הפוך: ככל שמידת מעורבותן הפוליטית של מפלגות חרדיות גדולה יותר כך פוחת שיעור התקציב לו זכאים מוסדות החינוך החרדי. התפיסה אותה מבקר המאמר מתבסס על שלשה פרמטרים מרכזיים: (1) שיעור ייצוגה הפרלמנטרי של החברה החרדית, (2) רמת השתתפותן של המפלגות החרדיות בקואליציות השונות ו (3) ניהולה של הממשלה על ידי מפלגת הליכוד הנתפסת ככזו המקדמת את האינטרסים של המגזר החרדי. יחד עם זאת, בחינה סטטיסטית-השוואתית של תקצוב מערכת החינוך החרדי, מחד, ומידת מעורבותן הפוליטית של המפלגות החרדיות, מאידך, מעלה כי ככל שהמפלגות החרדיות זכו לייצוג פרלמנטרי וקואליציוני גבוה יותר כן הלך וצומצם התקציב לו זכו מוסדותיה החינוכיים. יחס הפוך זה נובע, לטענת המאמר, מיחס נוסף המאפיין את המתחים בין המפלגות החרדיות ואלו החילוניות: ככל שהמפלגות החרדיות מעורבות יותר בהקמתה של ממשלה נתונה כך מחריפה תגובתן של המפלגות החילוניות.

  Carrier Matching and Collective Socialization in Community Genetics: Dor Yeshorim and the Reinforcement of Stigma

  שם המחבר: Raz Aviad E. , Vizner Yafa
  נושאים: דור ישרים,ביו-אתיקה,סמכות,סטיגמה,מחלות גנטיות
  סוג הפרסום: מאמר
  כרך: 67
  מספר עמודים: 1361-1369
  בקהילה החרדית נודעת חשיבות לא מבוטלת לבדיקת 'דור ישרים' הבוחנת נשאות של מחלות גנטיות בקרב זוגות העתידים להינשא. לשאלת אופייה ומעלותיה של בדיקה זו קיימות מספר גישות הניתנות להבחנה לשתי קבוצות: הביקורתיים טוענים לפגיעה בעצמאותו של הנבדק ובהתערבות חיצונית, ואף כפייתית, בהכרעותיו האישיות של הפרט. התומכים, לעומת זאת, נוטים להדגיש את תוצאותיה החיביות של הבדיקה, שעה שזו הביאה לצמצום משמעותי בשיעור המחלות המזוהות עם פגמים גנטיים שונים. יחד עם זאת, הגישות שנחקרו עד כה תחומות למישור התיאורטי המזוהה עם עמדתם של מנהיגי הקהילה, מחד, ושל מומחים לביו-אתיקה (bioethicists), מאידך. מטרת המאמר, לעומת זאת, להתחקות אחר יתרונותיה לעומת חסרונותיה של בדיקה זו כפי שאלה משתקפים ברשמיהם האישיים של חברי הקהילה החרדית. לצורך כך רואיינו עשרים וארבע נשים וחמשה שדכנים מקרב המגזר החרדי בישראל. הממצאים שעלו בעקבות ראיונות אלה הצביעו על הטמעה משמעותית של בדיקת 'דור ישרים' במסגרת תופעת השידוכים בחברה החרדית. השלכותיה של הטמעה זו באות לידי ביטוי, לטענת המאמר, בהחרפת התפיסה הסטיגמטית כלפי אלו שהובחנו כנשאים של מחלות גנטיות פוטנציאליות.

  Chabad Lubavitch: The Centrality of the Rebbe in the Movement During His Lifetime and After His Death

  שם המחבר: Lazar Daphne
  נושאים: http://spectrum.library.concordia.ca/147/1/mq47732.pdf
  סוג הפרסום: עבודת גמר
  שם ההוצאה: Concordia University
  מקום ההוצאה: Montreal

  עבודת גמר המתחקה אחר התמורות שחלו בחסידות חב"ד עקב מותו של מנהיגם, הרבי, ב-1994. המשבר אותו חוו החסידים בעקבות מותו זוהה, בראש וראשונה, עם האתגרים שניצבו בפניהם לאור תפיסתם את הרבי כמשיחו האולטימטיבי של העם היהודי. תגובתם השנויה במחלוקת הובילה לפיצול במחנה החב"די, שעה שחלקם המשיכו להנכיח את משיחיותו של הרבי באמצעות ריטואלים ופרשנויות היסטוריות שונות, בעוד השאר ביכרו להימנע מלעסוק במישרין בהשלכת מותו של הרבי על שאלת זהותו המשיחית. לטובת ההתחקות אחר מצב תודעתה העכשווי של חסידות חב"ד מציעה מחברת העבודה סקירה היסטורית בדבר (1) התפתחותה של החסידות, בכלל, וזו של חסידות בפרט, תוך התמקדות ב(2) אפיונה של חסידות חב"ד במחצית השנייה של המאה ה-20 לאור פועלו והנהגתו של הרבי האחרון לשושלת חב"ד. סקירה כפולה זו תשמש כהקשר בתוכו תבקש מחברת העבודה לנתח את אפיונה הנוכחי של חסידות חב"ד.

  Challenges and Conflicts in the Delivery of Mental Health Services to Ultra-Orthodox Jews

  שם המחבר: Greenberg David , Witztum Eliezer
  נושאים: בריאות הנפש,idioms of distress,שיקום,קהילתיות,סטיגמה
  סוג הפרסום: מאמר
  כרך: 6
  מספר עמודים: 71-73
  המאמר מבקש להתחקות אחר האתגרים העולים במסגרת הטיפולים הנפשיים המוענקים למטופלים מקרב החברה החרדית. אתגרים אלה, בפניהם ניצבים הן המטפלים והן המטופלים, נובעים מהיבדלותה החברתית של הקהילה החרדית המשתקפת, בין היתר, בהסתייגותה ממקורות טיפוליים המזוהים עם גורמים חוץ קהילתיים. לאור הסתייגותה זו, כמו גם לאור ניתוח מאפייניה הייחודים, מציע המאמר את התאמת הטיפול הנפשי למערכת ערכיה של הקהילה החרדית. במסגרת התאמה זו על המטפל להתחשב בפקטורים תרבותיים שונים, דוגמת (1) הקשרים דתיים העשויים להוות מקור למתחים מנטליים (idioms of distress), ו(2) מאפיינים קהילתיים וחברתיים לאורם יש לבחון את תהליך שיקומם (rehabilitation) האידאלי של מטופלים החוסים במוסד לבעלי מוגבלות מנטאלית. ליבון סוגיה זו מתרחש אגב התייחסותו של המאמר לסטיגמה הכרוכה בפנייתם של אינדיבודלאים מקרב החברה החרדית לטובת סיוע נפשי.

  Channels of Information about Menstruation and Sexuality among Hasidic Adolecent Girls

  שם המחבר: Zakcberg Sina
  נושאים: התבגרות,מיניות,חינוך
  סוג הפרסום: מאמר
  תאריך לועזי: 2009
  כרך: 17 (Spring)
  מספר עמודים: 60-88
  המאמר בוחן את אופן היחשפותן של בנות מקרב המגזר החרדי לתופעות גופניות ומיניות שונות הכרוכות עם התבגרותן. במסגרת בחינה זו מתמקד המאמר באופן התמודדותן של הבנות עם המחזור החודשי. לאור ממצאי הבחינה עולה כי האם מהווה, על פי רוב, מקור עיקרי למידע אודות תהליך הוויסות. יחד עם זאת, הבנות נדרשות לעתים להיעזר גם בחברותיהן לצורך בירור ממוקד יותר בתופעה אותה הן חוות. המידע אותו מספקות האימהות לבנותיהן אינו חד משמעי והוא משתנה בקרב משפחות שונות, כאשר ההבחנה העיקרית בין סוגי המידע השונים נקבעת לאור התאמת המידע אודות הוויסות לתהליך ההולדה הצפויה לבתן: חלקן של האימהות נוקט בצמצמם של המידע הנמסר אודות הוויסות למישור הטכני, בעוד חלקן האחר מבכר להציג את תהליך הוויסות באור חיובי ולהעמיד אותו בזיקה ליכולות ההולדה של הבת בבוא העת. כמו כן, במסגרת ההתחקות אחר התמודדותן של הבנות עם תופעת הוויסות עולה כי תופעה זו מהווה נושא טאבו הדורש דיסקרטיות מקסימלית תוך ניתוקו מכל הקשר מיני כזה או אחר. בנוסף לכך מבקש המאמר להדגים, באמצעות הבחינה המוצעת, את מידת פיקוחה החמור של החברה החרדית בכל הנוגע לנושאי מיניות

כללי

כותרת

עוד מידע