המרכז לחקר החברה החרדית – המאגר הביבליוגרפי
ראשי >> 
המאגר הביבליוגרפי

המאגר הביבליוגרפי

שם המאמר
נושא(תגיות)
שם מחבר
סוג פרסום
שנת פרסום לועזית
תאריך עברי
שם כתב העת או הספר הערוך
שם עורך
שם ההוצאה
כיתוב חופשי

המרכז לחקר החברה החרדית מעמיד לרשות המבקשים לעסוק בתחום מאגר מידע ביבליוגרפי מוער המכיל חומרים מדעיים ומקצועיים שיצאו לאור ושמתפרסמים בעברית ובאנגלית בבמות הרלוונטיות בתחום החברה החרדית. במאגר מופיעות רשומות ביבליוגרפיות המלוות בתקציר המתאר את הפרסום ואת ממצאיו העיקריים. על מנת לראות את התקציר יש ללחוץ על סימן ה(+) שמימין לרשומה. לחלק מן הפרסומים קיימת גישה אלקטרונית ואת אלו ניתן לראות במלואם, על ידי לחיצה על המילים 'קישור לרשומה המלאה'. החיפוש יכול להתבצע על פי כל אחת מהקטגוריות או באמצעות כיתוב חופשי.

המאגר הוקם על ידי ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי ומתעדכן כל העת.

  Characters in Search of a Script: The Exit Narratives of Formerly Ultra-Orthodox Jews

  שם המחבר: Davidman Lynn , Greil Arthur L.
  נושאים: (exit narrative) (conversion narrative).יציאה בשאלה,חזרה בתשובה,מוסדיות
  סוג הפרסום: מאמר
  תאריך לועזי: 2007
  כרך: 46 (2)
  מספר עמודים: 201-216
  המאמר מתמקד בסיפור עזיבתם של אינדיבידואלים את העולם החרדי כמקרה בוחן המדגים השפעת מאפיינה של הקהילה החרדית הנתונה ומוסדותיה על תהליך היציאה של חבריה. במסגרת בחינה זו מוצעת התחקות אחר הנרטיב המלווה את תהליך עזיבתם של צעירים את החברה החרדית (exit narrative) תוך השוואה לנרטיב המלווה את התהליך ההפוך המזוהה עם הצטרפותם של אינדיבידואלים לחברה זו (conversion narrative). בחינה זו, המתמקדת בשאלת זהותם של היוצאים, מתבצעת במישור נוסף, במסגרתו נבחנת רמת התמיכה המוסדית באלה העוזבים את החברה החרדית לעומת אלה המצטרפים אליה. המצטרפים לקהילה החרדית עדים לתמיכה מלאה הבאה לידי ביטוי, בין היתר, בספרות עזר והכוונה שנועדה להפוך את תהליך הצטרפותם לממוקדת וקוהרנטית כלל הניתן. היוצאים בשאלה, לעומת זאת, נאלצים להתמודד עם תהליך חסר הכוונה ותמיכה. לאור חוסר התמיכה וההכוונה נאלצים היוצאים בשאלה לעצב נרטיב עצמאי המהווה מקור לדימוי עצמי הרואי וייחודי.

  Communication and Change: Newspapers, Periodicals, and Acculturation among Israeli Haredim

  שם המחבר: Baumel Simeon D.
  נושאים: http://www.jstor.org/stable/20101467?seq=1#page_scan_tab_contents
  סוג הפרסום: מאמר
  כרך: 16 (2)
  מספר עמודים: 161-186
  המאמר בוחן את מאפייניה של העיתונות החרדית בישראל ויחסה לזו החילונית. התחקות ראשונית אחר עיתונים חרדיים מובילים, דוגמת 'המודיע', 'יתד נאמן' ו'יום-ליום', מעלה הבחנה דיכוטומית בין העיתונות החילונית בישראל ובין העיתונות החרדית שעה שזו האחרונה מזוהה לכאורה עם אחידות תכנית וסגנונית נוקשה. אך בחינה קרובה יותר של מאפייני העיתונות החרדית עשויה להבליט הבדלים דקים בין עיתוניה השונים שמקורם במאפייני התנועה העומדת מאחורי העיתון הנתון. ההבדלים התרבותיים והפוליטיים של הזרמים השונים משתקפים בתכניו ובניסוחו של העיתון המזוהה עם תנועה נתונה, שעה שזו האחרונה מובחנת מרעותה בשאלת יחסה לשפה העברית, כמו גם לחברה הלא חרדית בישראל. כך, לדוגמא, מובחן עיתון כפר חב"ד מהעיתונים 'המודיע' ו'יתד נאמן' בנצלו מקורות עיתונאיים חילוניים, לטובת הידיעות והכתבות המדווחות במסגרתו, וזאת בשל אופייה המתון יותר של חסידות חב"ד לעומת החרדיות השמרנית. יחד עם זאת, גם בקרב החרדיות הקלאסית ניתן להצביע על שינויים לשוניים הבאים לידי ביטוי בהסתגלות איטית לעברית המודרנית על צורות הביטוי השונות המזוהות עמה. בחינת זיקתו של 'המודיע' לחסידות גור, עמה מזוהה העיתון, משקפת את אימוצה של העברית המודרנית על ידי מנהיגיה האחרונים של החסידות. במקביל לכך מצביע המאמר על היחשפותו ההולכת וגוברת של הציבור הליטאי לחברה החילונית בישראל המקבלת ביטוי קונקרטי בנוכחותה של העברית העכשווית ב'יתד נאמן'.

  Contemporary Haredi Sexual Guidance

  שם המחבר: Marienberg Evyatar
  נושאים: מיניות,חסידות גור
  סוג הפרסום: מאמר
  תאריך לועזי: 2014
  כרך: 2014
  מספר עמודים: 49-51
  המאמר סוקר את יחסם של חסידי גור למיניות לאור תקנותיו של רבי ישראל אלתר, אדמו"רה החמישי של חסידות גור, והפולמוס שהתעורר בעקבותיהן בחברה החרדית. ההנחיות הנוקשות שיצאו מבית מדרשו של רבי ישראל אלתר, הדורשות מחסידיו צמצום מקסימאלי של קיום יחסי מין, גררו בעקבותיהן ביקורת נוקבת מצידן של דמויות מרכזיות בקרב החברה החרדית בישראל. במסגרת הפולמוס שהתעורר נודעת חשיבות רבה למכתב פתוח, המיוחס לרב ישראל קנייבסקי, שפורסם בשנת 1968 בעקבות התנהלותם הכמעט מתנזרת של חסידי גור. המאמר עומד על מורכבות הנושא תוך ניסיון לברר את רמת יישומן של תקנות אלו בקרב חסידי גור

  Contesting Religious Authoriality: The Immanuel “Beis-Yaakov” School Segregation Case

  שם המחבר: Almog Shulamit , Hazan-Perry Lotem
  נושאים: עמנואל,סמכות,חוק,פמניזם,אשכנזים,ספרדים
  סוג הפרסום: מאמר
  תאריך לועזי: 2012
  כרך: 26 (1)
  מספר עמודים: 211-225
  המאמר מתחקה אחר התפתחותן של מגמות פמניסיטיות בחברה החרדית באמצעות התייחסות לפרשת ההפרדה בעמנואל כמקרה בוחן. במסגרת פרשה זו מתחקה המאמר אחר הופעתם של שני מכתבי מחאה שצידדו בפרקטיקת ההפרדה שיושמה בבית הספר 'בית יעקב'. המכתב הראשון פורסם מטעמו של האדמו"ר מסלונים לאור מאסרם של האבות שנמנו עם חסידיו ואילו המכתב השני פורסם מטעמה של אישה חרדית-אשכנזית, אם לאחת הבנות שלמדו בבית הספר. המאמר מבקש לטעון כי הופעתו של מכתב האם במקביל למכתב האדמו"ר היוותה, למרות חוסר תהודתו, ביטוי לחתירה תחת ההגמוניה והסמכות הפורמאלית המאפיינת את החברה החרדית וזאת בעקבות זהותה המגדרית של המחברת ומעמדה, מחד, ושיוכה לחברה החרדית, מאידך. בנוסף לכך מבקש המאמר להפנות את תשומת הלב למגבלותיו של החוק הישראלי בכל הנוגע לשינויים חברתיים במסגרת המגזר החרדי.

  Corporatism and Multiculturalism as Responses to Ethnic Claims and Socio-Economic Inequality: The Case of Shas.

  שם המחבר: Lehmann David
  סוג הפרסום: מאמר
  שם העורך: Ben-Porat Guy , Turner Bryan S.
  מספר עמודים: 87-110
  מאמר הבוחן את הצלחתה של מפלגת ש"ס בבחירות 2009 בהשיגה ארבעה מושבים בקבינט המדיני-בטחוני בממשלת נתניהו. לאור ההישג המוצג מנתח המאמר את צמיחתה של תנועת ש"ס בהתאם לשני היבטים המאפיינים את החברה הישראלית: (1) צביונה הפוליטי-ארגוני (corporatism) של מערכת הממשל בישראל ו(2) זיקתם ההדדית של אלמנטים אתניים ודתיים, מכאן, ו'מובלעות ממסדיות', מכאן, כמאפיינת את המארג החברתי בישראל. לאור שני היבטים אלה מציע המאמר כי תהליך הכללתן הפוליטית-ממסדית של קבוצות מיעוט בישראל מתאפשרת, בין היתר, הודות לנקיטתן של קבוצות אלו באסטרטגיית 'החרגה עצמית' (self-exclusion) המשתקפת בקביעתם של גבולות אתניים, תרבותיים ודתיים מטעם קבוצת מיעוט כזו או אחרת. באמצעות ה'החרגה עצמית', המזוהה בין היתר עם סמלים פונדמנטליסטיים שונים, מצליחה מפלגה פוליטית נתונה לכבוש עמדה דומיננטית מטעם קבוצת המיעוט המזוהה עמה.

  Cross-cultural encounters between careproviders: rabbis’ referral letters to a psychiatric clinic in Israel

  שם המחבר: Goodman Yehuda , Witztum Eliezer
  נושאים: http://ac.els-cdn.com/s0277953601002787/1-s2.0-s0277953601002787-main.pdf?_tid=882be94a-f97e-11e4-b018-00000aab0f27&acdnat=1431528437_800e1da4870067cb455b9a2330f5024d
  סוג הפרסום: מאמר
  כרך: 55 (8)
  מספר עמודים: 1309-1323
  המאמר מתחקה אחר תפקידם של רבנים במסגרת הטיפולים הנפשיים להם זוכים מטופלים חרדיים. תפקידם המשמעותי של רבנים אלה משתקף במעמדם המתווך בין המטופל החרדי ובין הגורם המטפל, שעה שהתיווך מתבצע בדמות מכתבי הפנייה פורמאליים מטעם רבני הקהילה. לאור התחקות אחר אופיו של התיווך הנידון מצביע המאמר על משמעותם ותפקידם החברתי של מכתבים אלה הבאים לידי ביטוי בשני מישורים: (1) באמצם את השיח הטיפולי המערבי שואפים הרבנים המפנים לייחס לעצמם עמדה מקצועית ו'חילונית' ולא בהכרח הלכתית 'דתית'; (2) באמצעות נקיטתם בתקשורת מוכתבת שומרים הרבנים על מידת ניכור רצויה בינם ובין הגורמים המטפלים המקצועיים. לאור ההתחקות המוצעת מבקש המאמר לנתח את השיח הטיפולי המתלווה למפגשים חוצי תרבויות, תוך התמקדות בייצוגם של בעיות מנטליות בקרב חברות שונות.

  Cultural Shift': The Case of Jewish Religious Education in Israel

  שם המחבר: Shamai Shmuel
  נושאים: חינוך,משרד החינוך,החינוך העצמאי,תקצוב ממשלתי,החינוך הממלכתי
  סוג הפרסום: מאמר
  תאריך לועזי: 2000
  כרך: 21 (3)
  מספר עמודים: 401-417
  המאמר בוחן את מעמדה הייחודי של מערכת החינוך היהודית בישראל תוך התייחסות לזרמים השונים שהתפתחו במסגרתה בהתאם למאפיינים סקטוריאליים-דתיים. הרוב החילוני בישראל ניאות לממן בתי ספר אוטונומיים, המובחנים ממערכת החינוך הפורמאלית, באמצעות תקציבי הממשלה המוענקים לבתי הספר השונים בישראל. יחד עם זאת, המאמר מבקש להצביע על הלימה הקיימת בין מידת עצמאותו של מוסד נתון ובין רמת התקציב לו הוא זכאי מטעם משרד החינוך. כתוצאה מכך נהנה החינוך החרדי מ(1) אוטונומיות כמעט מוחלטת ומ(2) תקצוב מלא של משרד החינוך. לאור טיעונים אלה מציע המאמר דיון סוציולוגי-ביקורתי (critical sociology of education) במסגרתו נבחנות ההשלכות הנגזרות מעצמאותה, מחד, ותקצובה, מאידך, של מערכת החינוך החרדי. בנוסף לכך מבקש המאמר לדון במניעים הפוליטיים והתרבותיים שהעניקו למיעוט החרדי עליונות ביחס לרוב החילוני בישראל.

  Da'at Torah and Censorship.

  שם המחבר: Resmicoff Steven H.
  סוג הפרסום: מאמר
  כרך: 20
  מספר עמודים: 161-183
  מאמר הבוחן תהליכי צנזורה הננקטים על ידי רבנים ומנהיגים קהילתיים חרדיים ביחס לפרסומים ספרותיים ומחקרים היסטוריוסופיים שאינם עולים בקנה אחד עם האידאולוגיה החרדית הקלאסית. לצורך בחינה זו מבקש המאמר לנתח שלשה מקרים בהם קראו רבנים חרדיים להחרמת פרסומים ואירועים שעסקו בחברה החרדית: (1) החרמת הספר 'עשייתו של גדול' (Making of a Godol) של נתן קמינצקי, (2) החרמת חיבוריו השונים של הרב נתן סליפקין, דוגמת 'תורה ומדע' (The Science and the Torah) ו'יצורים מופלאים' (Mysterious Creatures), ו(3) החרמת אירוע פילנתרופי שהתקיים בניו יורק בשנת 2008 תחת הכותרת 'The Big Event'. החרמת כל אחת מהתופעות הנידונות נבעה לאור התרשמותם של הרבנים בדבר חתירתם תחת הנרטיב שהביא להתגבשותה של היהדות החרדית כיום. החרמות אלה הובילו לתסיסה ציבורית שעה שרבים מקרב החברה הדתית, כמו גם מקרב זו החרדית, התקוממו נוכח צמצומו הבוטה של חופש הביטוי בקרב הקהילה החרדית. במסגרת הבחינה המוצעת מבקש המאמר ללבן את המתחים שנוצרו בין דעת הקהל ובין ההנהגה הרבנית, זאת לאור ההנחה כי על מנת לענות על שאלת הלגיטימציה של החרמות וצנזורות רבניות יש להתייחס הן לשיקולים הלכתיים מורכבים יותר והן לנתונים חברתיים ופוליטיים רגישים.

  Definitions of and Beliefs About Wife Abuse Among Ultra-Orthodox Jewish Men From Israel

  שם המחבר: Steinmetz Simona , Haj-Yahia Muhammad
  נושאים: http://jiv.sagepub.com/content/21/4/525.full.pdf+html
  סוג הפרסום: מאמר
  כרך: 21 (4)
  מספר עמודים: 525-554
  מאמר המתחקה אחר תפיסתם והגדרתם של גברים מקרב החברה החרדית את תופעת האלימות המכוונת נגד נשים מצד בעליהן. לאור ממצאים שעלו בעקבות ראיונות שנערכו עם 146 גברים חרדיים מצביע המאמר על נוכחות מצומצמת למדי של מבני חשיבה פטריארכליים, במסגרת השאלה הנידונה, שעה שכ- 75% מגברים המרואיינים הגדירו אלימות המכוונת נגד נשים כהתעללות (wife abuse). זאת ועוד, כ- 65% מקרב המרואיינים הטילו את האחריות לתופעת האלימות על בעליהן של הנשים המוכות. חלוקה דומה הופיעה ביחס לשאלת הישארותן של נשים במסגרת המשפחתית המסוכנת להן: רוב המרואיינים תלו את אי עזיבתה של האישה המוכה בהיעדרותה של חלופות מגורים מתאימה, ואילו מקצתם, המשתייכים בעיקר ליוצאי צפון אפריקה, זיהו את נוכחותה בקרבת בעלה עם חוסר יציבותה הנפשית. בנוסף לממצאים אלה מבקש המאמר לייחס את המגמה הרווחת שהופיעה במסגרת המחקר המוצע למסורת היהודית האוסרת הפעלת כוח פיסי של בעלים נגד נשותיהם. יחד עם זאת, בחינה קרובה של מקורות טקסטואליים יהודיים חושפת כי ההתעללות בנשים קיבלה מדי פעם לגיטימציה מצדם של דמויות רבניות שונות, תופעה העשויה לשפוך אור על אי הסתייגותה המוחלטת של החברה החרדית מאלימות נגד נשים. היבט נוסף אותו מבקש המאמר להדגיש כרוך בהקשרם התרבותי, ולא הדתי-הלכתי, של רוב מקרי האלימות שנחקרו.

  Determinants of the Intimate Lives of Haredi (Ultra-Orthodox) Jewish Couples

  שם המחבר: Ribner David
  נושאים: תפקוד מיני,הקשרים תרבותיים,שפה,סמליות,מיניות,צניעות,הלכה,מסורת
  סוג הפרסום: מאמר
  כרך: 18
  מספר עמודים: 53-62
  המאמר בוחן את אופיו של הטיפול המיני (sex therapy) לו נדרשים זוגות חרדיים החווים קשיים במסגרת תפקודם המיני. בשנים האחרונות מתחדדת מודעותם של תרפיסטים בתחום כי הענקת הטיפול צריכה להתרחש מתוך רגישות מלאה לעולמו התרבותי של המטופל וכי הזנחתו של ההקשר התרבותי עלולה לפגוע משמעותית ביעילות הטיפול. לאור תובנה זו מבקש המאמר לבחון ששה היבטים מרכזיים של עולם הערכים החרדי המעצבים, במידה רבה, את התנהלותו המינית של הזוג החרדי הממוצע: (1) קידוש האינטימיות – האקט המיני משקף ייחוד שמקורו בקדושה; (2) תכנון יחסי המין – ההלכה היהודית מטילה סייגים מבחינת זמינות קיום יחסי אישות; (3) צניעות – החינוך החרדי מעודד משמעותית את תיחומן של מחוות אינטימיות למרחבו הפרטי של הזוג; (4) מעבר דיכוטומי - הנישואין מהווים, עבוד הזוג החרדי הממוצע, שלב מעבר מהתנזרות מינית מוחלטת להתנהלות מינית אקטיבית. (5) שפת האינטימיות - המונחים הננקטים בעולם החרדי מתארים את הפעילות המינית כ'כוליות', 'אהבה הדדית', 'קיומה של מצווה' וכדומה ; (6) הימנעות מרבית מחשיפה למיניות שמקורה מחוץ למסגרת הנישואין, דוגמת תכני מדיה שונים. היבטים אלה, המנותחים במאמר לאור מקרה בוחן מוצע, מאששים לדעת המאמר את את השערתם של התרפיסטים בדבר חשיבותו של ההקשר התרבותי כאספקט מהותי בהליך הטיפול.

כללי

כותרת

עוד מידע