המרכז לחקר החברה החרדית – המאגר הביבליוגרפי
ראשי >> 
המאגר הביבליוגרפי

המאגר הביבליוגרפי

שם המאמר
נושא(תגיות)
שם מחבר
סוג פרסום
שנת פרסום לועזית
תאריך עברי
שם כתב העת או הספר הערוך
שם עורך
שם ההוצאה
כיתוב חופשי

המרכז לחקר החברה החרדית מעמיד לרשות המבקשים לעסוק בתחום מאגר מידע ביבליוגרפי מוער המכיל חומרים מדעיים ומקצועיים שיצאו לאור ושמתפרסמים בעברית ובאנגלית בבמות הרלוונטיות בתחום החברה החרדית. במאגר מופיעות רשומות ביבליוגרפיות המלוות בתקציר המתאר את הפרסום ואת ממצאיו העיקריים. על מנת לראות את התקציר יש ללחוץ על סימן ה(+) שמימין לרשומה. לחלק מן הפרסומים קיימת גישה אלקטרונית ואת אלו ניתן לראות במלואם, על ידי לחיצה על המילים 'קישור לרשומה המלאה'. החיפוש יכול להתבצע על פי כל אחת מהקטגוריות או באמצעות כיתוב חופשי.

המאגר הוקם על ידי ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי ומתעדכן כל העת.

  Ethnography of Exclusion: Initiating a Dialogue with Fundamentalist Men

  שם המחבר: Stadler Nurit
  נושאים: תלמידי ישיבה,אנתרופולוגיה,אתנוגרפיה,מגדר
  סוג הפרסום: מאמר
  תאריך לועזי: 2007
  כרך: 14 (Fall)
  מספר עמודים: 185-208
  המאמר מתאר מתודות שונות שננקטו לצורך עבודת שטח עם גברים חרדים המנועים מלבוא במגע עם נשים, כאשר זו מבקשת להתחקות אחר עולמם של תלמידי הישיבה החרדיים בישראל. האתגרים המגדריים שעמדו בפני החוקרת הדירו אותה מאולם בית המדרש, בו מבלים התלמידים את רוב זמנם, אך אפשרו בכך את חשיפתה לאספקטים שונים ופחות פורמאליים של החברה החרדית על מאפייניה התרבותיים והמגדריים. הממצאים והרשמים העולים במסגרת עבודה אתנוגרפית זו עשויים לשפוך אור על שאלות מתודולוגיות בחקר האנתרופולוגי של חברות הדוגלות בהפרדה מגדרית (gender-segregated groups), ובמישור כפול: ניצול ופיתוח העדפות מגדריות בחברות פונדמנטליסטיות לטובת מחקר מעמיק של תרבויות המאופיינות בנורמות נוקשות של הפרדה מגדרית והתחקות אחר מאפיינים גזעיים, התנהגותיים וחברתיים לטובת רכישת כלים מתודולוגיים במסגרת מחקרים אנתרופולוגיים אלה

  Exacerbating Social Cleavages: The Media's Role in Israel's Religious-Secular Conflict

  שם המחבר: Evans Matt
  נושאים: תקשורת,לשון,ציונות,לאומיות,מדיה,קונפליקט,אתניות,מיעוט
  סוג הפרסום: מאמר
  תאריך לועזי: 2011
  כרך: 65 (2)
  מספר עמודים: 235-251
  המאמר מבקש להתחקות אחר אופייה והתפתחותה של המדיה הישראלית לאור המתח השורר בין המגזר החרדי ובין זה החילוני בישראל, כמו גם אחר תפקידה של המדיה במסגרת הקונפליקט ההולך ומעמיק בין מגזרים אלה. התחקות זו נעשית לאור הצעתם של וויליאם גמסון (Gamson 1989) וגדי וולפספלד (Wolfsfeld) המייחסת משקל לא מבוטל לתפקידה של המדיה, המזוהה עם מגמה חברתית כזו או אחרת, במסגרת המתחים הנוצרים בין חלקיה השונים של חברה נתונה. בהתאם להצעה זו טוען המאמר כי תרומתה של המדיה לקונפליקט החרדי-חילוני בישראל מתממשת במסגרת הקצנתה את המאפיינים המרכזים המבחינים בין המגזרים השונים, דוגמת לשון, אתניות ותרבות. בניגוד לתפיסה המסורתית שראתה במדיה כלי לגישור בין חלקיה השונים של החברה באמצעות הנחלת ערכים תרבותיים משותפים, הרי שהגישה בה נוקט המאמר מבקש לראות במדיה כלי שרת המבסס את זהותן של קבוצות שונות על ידי הדגשת המאפיינים הייחודים המבדילים ביניהן ובכך משמש פקטור משמעותי בניכור ובסלידה ההדדית בין החברה החרדית ובין זו החילונית.

  Excellence or Equality in the Name of God? The Case of Ultra-Orthodox Enclave Education in Israel

  שם המחבר: Hakak Yohai , Rapoport Tamar
  נושאים: שוויון,מצוינות,לימוד תורה,'כלכלה רוחנית',מטריאליזם,הון
  סוג הפרסום: מאמר
  תאריך לועזי: 2012
  כרך: 92 (2)
  מספר עמודים: 251-276
  המאמר בוחן את המתח המובנה בין ערך השוויון וערך המצוינות המתקיימים זה לצד זה בעולם הישיבות החרדי. המאמר מבקש לטעון כי המחקרים שהוצעו עד כה אודות מתחים מובנים בין ערכי שוויון וערכי מצוינות במסגרות חינוך שונות עסקו בעיקר במודלים חינוכיים מודרניים-חילוניים המובחנים מהותית מהמודלים המיושמים בקרב קבוצות פונדמנטליסטיות, כאשר הביטוי המרכזי להבחנה בין מודלים אלה כרוך בקביעת היחס ההיררכי בין טובין 'ארציים' ובין אלה הרוחניים. מעצביה של הישיבה החרדית ביקשו לבססה במסגרת היררכית הנוקטת בהבחנה ערכית ברורה בין הישגים רוחניים-תורניים והישגים חומריים, זאת בניגוד למודל החילוני המאופיין, מנקודת ראותה של החברה החרדית, ככזה המסמן את יעדיו לאור פרמטרים חומריים של הון עצמי וקריירה מקצועית. לשם בחינת הערכים עליהם אמונים תלמידי הישיבות נדרש המחקר להתאים עצמו למאפייניו הייחודיים של המודל החרדי וזאת על מנת להציב את ערך השוויון לעומת ערך המצוינות בהקשרם הנכון. לצורך כך מציע המאמר את המונח 'כלכלה רוחנית', המובחן מ'כלכלה ארצית' לא רק מבחינת האידאלים המנחים 'כלכלה' זו, כי אם גם מבחינת כמותה הבלתי נדלית וזמינותה לכל מבקש. המרת הערך הכלכלי-ארצי בזה הכלכלי-רוחני מחדד, לטענת המאמר, את המתח המובנה, בלאו הכי, בין 'שוויון' ו'מצוינות' ורק לאורו יש להתחקות אחר מאמציהם של מנהיגים חרדיים לגשר על המתח שנוצר בין שני ערכים אלה.

  Excellence or Equality in the Name of God? The Case of Ultra-Orthodox Enclave Education in Israel

  שם המחבר: Hakak Yuval , Rapoport Tamar
  נושאים: שוויון,מצוינות,לימוד תורה,'כלכלה רוחנית',מטריאליזם,הון
  סוג הפרסום: מאמר
  תאריך לועזי: 2012
  כרך: 92 (2)
  מספר עמודים: 251-276
  המאמר בוחן את המתח המובנה בין ערך השוויון וערך המצוינות המתקיימים זה לצד זה בעולם הישיבות החרדי. המאמר מבקש לטעון כי המחקרים שהוצעו עד כה אודות מתחים מובנים בין ערכי שוויון וערכי מצוינות במסגרות חינוך שונות עסקו בעיקר במודלים חינוכיים מודרניים-חילוניים המובחנים מהותית מהמודלים המיושמים בקרב קבוצות פונדמנטליסטיות. הביטוי המרכזי להבחנה בין מודלים אלה כרוך בקביעת היחס ההיררכי בין טובין 'ארציים' ובין אלה הרוחניים. מעצביה של הישיבה החרדית ביקשו לבססה במסגרת היררכית הנוקטת בהבחנה ערכית ברורה בין הישגים רוחניים-תורניים והישגים חומריים, זאת בניגוד למודל החילוני המאופיין, מנקודת ראותה של החברה החרדית, ככזה המסמן את יעדיו לאור פרמטרים של הון עצמי וקריירה מקצועית. במסגרת בחינת הערכים עליהם אמונים תלמידי הישיבות נדרש המחקר להתאים עצמו למאפייניו הייחודיים של המודל החרדי על מנת להציב את ערך השוויון לעומת ערך המצוינות בהקשר הנכון. לצורך כך מציע המאמר את המונח 'כלכלה רוחנית' המובחן מ'כלכלה ארצית' לא רק מבחינת האידאלים המנחים 'כלכלה' זו, כי אם גם מבחינת כמותה הבלתי נדלית וזמינותה לכל מבקש. המרת הערך הכלכלי-ארצי בזה הכלכלי-רוחני מחדד, לטענת המאמר, את המתח המובנה, בלאו הכי, בין 'שוויון' ו'מצוינות' ורק לאורו יש להתחקות אחר מאמציהם של מנהיגים חרדיים לגשר על המתח שנוצר בין שני ערכים אלה.

  Excluded, For God’s Sake: Gender Segregation in Public Space in Israel

  שם המחבר: Shapira-Rosenberg Ricky
  נושאים: הפרדה מגדרית,תחבורה ציבורית,פטריארכליות,שמרנות,המרחב הציבורי,מגדר
  סוג הפרסום: נייר עמדה
  שם ההוצאה: The Israel Religious Action Center (IRAC)
  מקום ההוצאה: Jerusalem

  נייר עמדה מטעם 'המרכז הרפורמי לדת ומדינה' אודות הפרדה מגדרית במרחב החרדי, בכלל, ובתחבורה הציבורית, בפרט. מטרת הדו"ח לעורר את מודעות הציבור בדבר הסכנות הטמונות במגמת ההפרדה המגדרית, ההולכת ומקצינה בקרב החברה החרדית חרף המאמצים המשפטיים והמנהליים שננקטו בנידון. ניצניה של פרקטיקת הפרדה המגדרית בשנת 1997, עם דרישתם של גורמים קיצוניים מטעם הקהילה החרדית להחיל נוהל הפרדה בין גברים ונשים בתחבורה הציבורית, שעה שנשים התבקשו לעלות מדלתו האחורית ולהתיישב בחלקו הפנימי של האוטובוס. מגמה זו משקפת, לטענת מחברי הנייר, את המבנה הפטריארכלי המאפיין את היהדות החרדית המסורתית המעודד את תיחומה של האישה למרחב הפרטי תוך שזו הופכת לפונקציונאלית לצרכיו של הגבר, המזוהים עם מיניותו וכלכלתו. הביקורת אותה מפנה נייר העמדה כלפי פרקטיקת ההפרדה מתבצעת בזיקה לשלש בעיות מרכזיות: (1) הפגיעה בשוויון מגדרי המבטיח את יכולת מימושם של זכויות הפרט, (2) חוסר תמימות דעים בקרב החברה החרדית בשאלת טיבה של ההפרדה המגדרית בתחבורה הציבורית ו(3) אי היכולת להביא לחלוקה דיכוטומית של המרחב הציבורי בצורה שתאפשר את יישומה של ההפרדה המגדרית מבלי שתפגע בערכיהם החילוניים של אחרים.

  Executive Summary Employment for Haredim in Israel

  שם המחבר: Ouziely Sharon , Ifrach Shimon
  נושאים: כלכלה,שוק העבודה,תמ"ג,קו העוני,דמוגרפיה,שירות צבאי,מערכת החינוך,אקדמיה
  סוג הפרסום: תקציר מחקר
  שם ההוצאה: Milken Institute
  מקום ההוצאה: Jerusalem

  תקציר מחקר מטעם מכון מילקן המשקף את מצבה הכלכלי של החברה החרדית, כמו גם את השלכותיו על הכלכלה הישראלית. ניתוח ההשתתפות בשוק העבודה מצביע על שיעור אבטלה גבוה במיוחד (70%) בקרב גברים חרדיים, שיעור אותו מייחסהמחקר לאג'נדה שהונחלה מטעם ההנהגה הרבנית-חרדית ושמימושה התאפשר הודות לפועלן של המפלגות החרדיות החל משנת 1977. זאת ועוד, לימודם המתמשך של בני המגזר החרדי במסגרות תורניות, תופעה אותה עודד בעקיפין חוק טל לדחיית שירותם הצבאי, מביא להפסד של 1.3-1.5 אחוזים בתוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) של מדינת ישראל בשנה. לאור נתונים אלה, כמו גם לאור העובדה כי 52.1% מהמשפחות החרדיות בישראל חיות מתחת לקו העוני, מציעים מחברי המחקר מספר פתרונות העשויות להביא לעידוד ופיתוח התעסוקה במגזר החרדי: (1) הקמתן של מסגרות מקצועיות ההולמות את עולמה התרבותי של החברה החרדית; (2) התאמת חברות במשק הישראלי לאורח חייהם של עובדים חרדיים; (3) החלפת 'חוק טל' בחוק יעיל יותר שאינו מעודד את לימודם המתמשך של גברים חרדיים בישיבות ובכוללים; (4) הכרתו של משרד החינוך בתכניות הלימודים המיושמות במוסדות לימוד חרדיים, הכרה העשויה לתרום להמשך לימודם של בוגרי מוסדות אלה במסגרות אקדמיות על סמך הישגיהם הקודמים.

  Exile in the Holy Land: The Dilemma of Haredi Jewry.

  שם המחבר: Ravitzky Aviezer
  נושאים: https://books.google.co.il/books?id=aysstvxfgk0c&pg=pa146&lpg=pa146&dq=exile+in+the+holy+land:+the+dilemma+of+haredi+jewry.&source=bl&ots=0pwerhrdky&sig=z_mjgj3vhb5d7lcgpkxlqhnr-5o&hl=iw&sa=x&ved=0cc8q6aewamovchmi6pl68duwxgivsl4uch0k0qa4#v=onepage&q=exile%20in%20the%20holy%20land%3a%20the%20dilemma%20of%20haredi%20jewry.&f=false
  סוג הפרסום: פרק
  מספר עמודים: 145-180
  שם ההוצאה: University of Chicago Press
  מקום ההוצאה: Chicago

  פרק מתוך ספר הבוחן את יחסה של היהדות החרדית למפעל הציוני, מכאן, ולישות המדינית בישראל, מכאן. בחינה זו, המושתתת על תפיסותיה התיאולוגיות של ההגות החרדית, מבקשת להבחין בין הצגתה של הציונות כערך בפני עצמו לעומת הצגתה כערך אינסטרומנטלי שערכו נקבע בהתאם לשימוש הערכי שנעשה בו. בחינה מעמיקה יותר של התנועות הציוניות השונות מעלה כי אלו הובחנו האחת מרעותה בהתאם למשמעות האסכטולוגית אותה העניקו למפעל הציוני. בעוד הציונות הדתית ראתה בהקמתה של הישות הציונית את גאולתו של ישראל, הרי שמגמות שונות בקרב הציונות החילונית תפסו את הקמתה של מדינת ישראל ככזו שנועדה לשחרר את העם היהודי מתקוותיו המשיחיות. היהדות החרדית, לעומת זאת, נטתה לנקוט בעמדה מפוקחת יותר הרואה בהקמת המדינה תופעה ניטרלית אותה יש למקם בתוך הרצף ההיסטורי המאפיין את היהדות הגלותית מאז חורבן בית שני. לאור תפיסה זו שוללת היהדות החרדית את ערכה האפריורי, לטוב או לרע, של הישות הציונית, ומבכרת במקום זאת לשפוט את טיבה של ישות זו בהתאם לאופי יחסה לערכי הדת וההלכה. יחד עם זאת מדגיש המאמר כי למותר לציין כי גישה זו אינה מאפיינת פלגים קיצוניים יותר בתוך החברה החרדית, דוגמת 'נטורי קרתא' ו'העדה החרדית'.

  Expansion Processes of the Jewish Ultra-Orthodox Population in Haifa

  שם המחבר: Cahaner Lee
  סוג הפרסום: מאמר
  כרך: 79-80
  מספר עמודים: 70-87
  מחקר הבוחן את מקומה והשפעתה של הקהילה החרדית על המרקם הדמוגרפי של העיר חיפה. לצורך בחינה זו מתמקד המחקר בחמש שכונות אשר במסגרתן הלכה והתגבשה הקהילה החרדית בחיפה: שכונת הדר, מרכז העיר, נווה שאנן, קריית אריה וקריית שמואל. הממצאים העולים מהמחקר מצביעים כי התפתחותה של הקהילה החרדית בשכונות דוגמת נווה שאנן וקריית שמואל הובילה להגברת צביונה הדתי של שכונות אלו וכי הקהילה הוותיקה בקריית שמואל אף עברה תהליך של התחרדות עקב הנוכחות החרדית שהשפיעה משמעותית על צביון השכונה. יחד עם זאת, בשנים האחרונות חווה הקהילה החרדית מיתון דמוגרפי נוכח (1) עזיבתם של צעירים חרדיים את העיר לטובת ערים חרדיות דוגמת 'אלעד' ו'מודיעין עלית', כמו גם הודות ל(2) הגירה מוגברת של משפחות חילוניות לעיר חיפה.

  Family Therapy and Ultra-orthodox Jewish Families: A Structural Aapproach

  שם המחבר: Weiselberg Hugutte
  נושאים: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j..1992.00462.x/epdf
  סוג הפרסום: מאמר
  כרך: 14 (3)
  מספר עמודים: 302-329
  מאמר המתחקה אחר התאמתם של טיפולי תרפיה למשפחות חרדיות תוך התחשבות בערכים הייחודיים המנחים משפחות אלה. לצורך התחקות זו יוצא המאמר מתוך נקודת הנחה כי המבנה המאפיין את המשפחה החרדית הממוצעת עשוי להתאים לגישות טיפוליות מבניות (structural approach). התאמתן של גישות אלו לטיפולים בקרב הקהילה החרדית נבחנת לאור הפערים והמתחים העשויים ללוות את המשפחה החרדית הממוצעת שעה שזו נחשפת למקורות מקצועיים-טיפוליים חוץ קהילתיים. במסגרת מתחים אלה ניתן להצביע על החשש מחוסר היכרותו של המטפל המקצועי עם עולם הערכים החרדי על סמליו השונים, מחד, ועל רתיעתו של האדם החרדי מפנייה לגורמים טיפוליים בשל ההנחה כי העקרונות המנחים טיפולים אלה זרים ואף מנוגדים לערכי הדת והמסורת. זאת ועוד, פעמים רבות מעדיפות המשפחות לפנות לטיפול לא מקצועי אותו עשויים להציע רבני קהילה, לדוגמא, וזאת בשל הערך המוסף, המזוהה עם המסורת הדתית. יחד עם זאת, בחלק מהמקרים מעדיפות משפחות חרדיות לפנות לגורם מקצועי חוץ קהילתי ולו על מנת לקבל אבחנה מפרספקטיבה שונה במעט.

  For heaven's sake follow the rules: pedestrians' behavior in an ultra-orthodox and a non-orthodox city

  שם המחבר: Rosenbloon Tova , Nemrodov Dan
  נושאים: בטיחות בדרכים,הולכי רגל,תרבות
  סוג הפרסום: מאמר
  כרך: 7
  מספר עמודים: 395-404
  מקום ההוצאה: Amsterdam

  עבודת מחקר זו בוחנת את השפעתם של גורמים דתיים ואמוניים על התנהגותם של הולכי-רגל. המחקר, שהתבסס על 'מבחן כי-בריבוע' (Chi Square Test), בחן את התנהלותם של 667 הולכי רגל חרדים בעיר בני-ברק, לעומת התנהלותם של 378 הולכי רגל בעיר רמת-גן, לאור חמישה פרמטרים: חצייה ברמזור אדום; חציית כביש באזור שאינו מסומן במעבר חצייה; הליכה על הכביש לצד המדרכה; אי בדיקת תנועה טרם חצייה ואחיזת ידו של ילד אגב חצייתו את הכביש. ההתחקות אחר התנהלותם של הולכי הרגל שנצפו הניבו שלשה ממצאים עיקריים: 1) בקרב הגברים, משני המגזרים, נצפו עבירות בטיחות במידה גבוהה משמעותית מזו שנצפה בקרב הנשים. 2) קיים מתאם שלילי בין גיל הולך הרגל ותדירותן של העבירות המזוהות עמו: ככל שגילו של הנבדק צעיר יותר כן גדל הסיכון לעבירת בטיחות מצדו. 3) שיעור עבירות הבטיחות שנצפו בקרב הנבדקים החרדיים גבוה פי שלשה מהשיעור המיוחס לאלה החילוניים. הדיון אותו מבקש המאמר לפתח נסוב סביב גורמים אידיאולוגיים, פסיכולוגיים והתנהגותיים העומדים בזיקה לממצאים המוצעים

כללי

כותרת

עוד מידע