המרכז לחקר החברה החרדית – דמוגרפיה

דמוגרפיה

שם: העוני וההתנהגות בשוק העבודה בחברה החרדית
כותב: דניאל גוטליב
מקור: מכון ון-ליר
תאריך: 2007

לוחות:

 • לוח 1: אומדני גודל האוכלוסייה החרדית לפי שיטות חישוב שונות
 • לוח 2: טעויות בזיהוי חרדים בסקר החברתי, נתוני 2002 (באחוזים מסך החרדים לפי הצהרה)
 • נספח 1 – לוחות, לוח נספח 1: רגרסיה לקביעת חרדיות בסקר החברתי

תרשימים:

 • תרשים 1: התפלגות האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה היהודית הלא חרדית לפי קבוצות גיל, 2004
 • תרשים 2: התפלגות האוכלוסייה החרדית לפי נפות, 2003 ו-2004 (באחוזים) והשינוי בה (בנקודות אחז)


שם: תחזיות אוכלוסייה לישראל לטווח ארוך: 2009-2059 
כותבים: ארי פלטיאל, מישל ספולקר, אירינה קורנילנקו ומרטין מלדונדו 
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תאריך: מרץ 2012

לוחות: 

 • לוח א': סיכום ההנחות לשיעורי הפריון הכולל (מספר ילדים לאישה) לפי קבוצות התחזית
 • לוח ב': הנחות לתוחלת חיים בלידה לפי מין וקבוצת התחזית
 • לוח 2: ערכי פריון כולל לפי ההנחה האמצעית, הגבוהה והנמוכה
 • לוח 3: הנחות תוחלת החיים בלידה לתחזיות לפי שלוש חלופות 
 • לוח 4: תחזיות אוכלוסייה 2009-2059, לפי קבוצות אוכלוסייה וגידול מצטבר לעומת סוף שנת 2009
 • לוח 5: תחזית מרכיבי גידול של האוכלוסייה בטווח הקצר הבינוני והארוך
 • לוח 6: אוכלוסיית כלל בני 20-64, נשים ערביות וגברים חרדיים בגילאים אלה, בטווח הקצר, הבינוני והארוך, לפי תרחישים שונים

נספח ג', לוחות סיכום 

 • תחזית נמוכה
 • תחזית בינונית 
 • תחזית גבוהה
 • תרחיש מורכב 1: יהודים ואחרים ללא חרדים לפי התחזית הנמוכה וחרדים וערבים לפי התחזית הגבוהה
 • תרחיש מורכב 2: יהודים ואחרים ללא חרדים לפי התחזית הגבוהה וחרדים וערבים לפי התחזית הנמוכה
 • תרחיש מורכב 3: יהודים ואחרים ללא חרדים, וחרדים לפי התחזית הגבוהה וערבים לפי התחזית הנמוכה
 • תרחיש מורכב 4: יהודים ואחרים ללא חרדים, וחרדים לפי התחזית הנמוכה וערבים לפי התחזית הגבוהה
 • תרחיש מורכב 5: יהודים ואחרים ללא חרדים, וערבים לפי התחזית הנמוכה, וחרדים לפי התחזית הגבוהה
 • תרחיש מורכב 6: יהודים ואחרים ללא חרדים, וערבים לפי התחזית הגבוהה וחרדים לפי התחזית הנמוכה

תרשימים:

 • תרשים 2: תחזיות לקבוצות אוכלוסייה לפי תרחישים שונים, 2009-2059
 • תרשים 9: ערכים היסטוריים וערכי חציון וגבולות רווח הסמך לתחזית פריון כולל לפי מודל סטוכסטי 1980-2057
 • תרשים 13: שיעור גידול אוכלוסייה מ-2010-2014 עד 2054-2059 לפי התחזית הנמוכה, הבינונית והגבוהה, לפי קבוצת אוכלוסייה
 • תרשים 14: פירמידות גילים ל-2009 ולטווח הקצר, הבינוני והארוך, לפי התחזית הבינונית, לפי תת-אוכלוסייה ומרווח בין התחזית הנמוכה והגבוהה, מסומן בקו אופקי
 • תרשים 16: תנופת הגידול הפוטנציאלי של אוכלוסיית ישראל ותת האוכלוסיות שלה: גידול האוכלוסייה הצפוי משנת 2009 אילו הפריון הכולל נקבע ברמת תחלופה, שיעורי התמותה יישארו ללא שינוי ומאזן ההגירה הוא אפס
 • תרשים 18: גודל קבוצות הגיל ב-2009, 2019, 2034 ו-2059 על פי התחזית הבינונית, לפי תת-אוכלוסייה, עם המרווח בין התחזית הגבוהה והנמוכה המסומן בקו אנכי
 • תרשים 19: חלקן של תת האוכלוסיות בכל קבוצת גיל ב-2009, 2019, 2034 ו-2059, לפי התחזית הבינונית, עם המרווח בין התחזית הגבוהה והנמוכה המסומן בקו אנכי


שם: תכונות כלכליות של החברה החרדית בישראל 1998-2010
כותבים: מרק פלדמן, מתן שמלצר, רות סחייק, מירב פסטרנק, יוליה קלושקה-אסנין, דן יונה-עמדי, ואורטל גאלו 
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   
תאריך: מרץ 2014

תרשימים:

 • תרשים 1: אחוז החרדים מכלל האוכלוסייה היהודית ואחוז משקי הבית החרדיים מסך משקי הבית באוכלוסייה היהודית
 • תרשים 2: ממוצע נפשות למשק בית יהודי (חרדי ולא חרדי) 1998-2010


שם: פני החברה בישראל – ישראל מאין ולאן?
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תאריך: אוקטובר 2013

תרשימים:

 • תרשים 1ב': יהודים בני 20 ומעלה, לפי מידת דתיות, 2011-2002
 • תרשים 1ג': יהודים לפי מידת דתיות וגיל, 2011    


שם: התעסוקה במגזר החרדי
כותב: יוסי תמיר
מקור: המכון הישראלי לדמוקרטיה
תאריך: יוני 2010

תרשימים:

 • תרשים 1: תחזית גודלן של אוכלוסיות שונות, גילאי 25-64

שם: שנתון סטטיסטי לירושלים, מס' 28 - 2014
עורכת: מאיה חושן
מקור: מכון ירושלים לחקר ישראל 
תאריך: 2014

לוחות:


שם: שנתון סטטיסטי לישראל 2013, מס' 64
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תאריך: ספטמבר 2013

לוחות:

 • 7.1: בני 20 ומעלה, לפי תכונות נבחרות (מתוך הסקר החברתי)
 • 7.6: בני 20 ומעלה, לפי דתיות ולפי תכונות נבחרות 


שם: דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2013
עורך: דן בן-דוד
מקור: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
תאריך: דצמבר 2013

תרשימים:

פרק השכלה ותעסוקה במגזר החרדי

 • תרשים 10: מספר ילדים ממוצע במשפחות חרדיות, 2008, לפי גיל האם
 • נספח א, תרשים נ'4: מספר ילדים, 2008, לפי עיר מגורים וגיל האם


שם: דוח שנתי 2012
מקור: המוסד לביטוח לאומי
תאריך: ספטמבר 2013

לוחות: 
לוח בעמוד 140: התפלגות הנשים לפי מספר החודשים שעברו בין הלידה הנוכחית ללידה הקודמת, לפי המספר הסידורי של הלידה הנוכחית, לפי סוג האוכלוסייה

תרשימים:

 • פרק 3, סעיף 4, תרשים 1: נשים לפי מספר הלידות וסוג האוכלוסייה
 • פרק 3, סעיף 4, תרשים 2: הגיל הממוצע של האישה בלידה הראשונה, לפי מספר הלידות וסוג האוכלוסייה
 • פרק 3 סעיף 4, תרשים 3: הגיל הממוצע של האישה בלידה האחרונה, לפי מספר הלידות וסוג האוכלוסייה
 • פרק 3, סעיף 4, תרשים 4: ממוצע מספר החודשים שעברו בין הלידה הנוכחית ללידה הקודמת, לפי המספר הסידורי של הלידה הנוכחית וסוג האוכלוסייה


שם: השפעת גובה קצבאות הילדים על פריון הילודה
כותבים: אסתר טולידנו, נעם זוסמן, רוני פריש ודניאל גוטליב
מקור: בנק ישראל
תאריך: דצמבר 2009

לוחות:

 • לוח 1: הפריון הכולל לפני ואחרי קיצוץ קצבאות הילדים במסגרת התכנית להבראת המשק (יוני 2003)
 • לוח 2: השינוי במספר הלידות לאישה חרדית נשואה בתקופה המאוחרת לעומת המוקדמת לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים (אומדני אינטראקציה של תקופה מאוחרת עם המאפיינים)
 • לוח 3: השפעת כל שנה על הסתברות נשים נשואות ללדת לפי קבוצת אוכלוסייה, 2006-1994 (בהשוואה לשנת 2007)
 • לוח 4: השפעה של גובה קצבת ילדים ומשתנים מפקחים על הסתברות נשים נשואות ללדת לפי קבוצת אוכלוסייה, 2007-1994
 • לוח 5: השפעת גובה קצבאות ילדים שונות על הסתברות נשים נשואות ללדת לפי קבוצת אוכלוסייה, 2007-1994
 • לוח 6: השפעת התקופה 2007-2004 על הסתברות נשים נשואות לדת לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים וקבוצת אוכלוסייה, 2007-1994 (אומדני אינטראקציה של התקופה עם המאפיינים)
 • לוח 7: השפעת גובה קצבת הילדים על הסתברות נשים נשואות ללדת לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים וקבוצת אוכלוסייה, 2007-1994
 • לוח 8: השפעה של גובה קצבת ילדים על הסתברות נשים לעבוד לפי קבוצת אוכלוסייה, 2007-1994
 • לוח 9: השפעת גובה קצבת הילדים הממוצעת על הסתברות נשים נשואות ללדת לפי קבוצת אוכלוסייה, 2007-1994: עם ובלי משתנים מסבירים של תעסוקת אישה ושכרה בשנה קודמת

תרשימים:

 • תרשים 4: פריון כולל לפי לאום, 1995-2007
 • תרשים 5: חציון גיל המתחתנות לראשונה לפי לאום, 1995-2007
 • תרשים 6: פריון כולל של חרדיות בהגדרות שונות, 1995-2007
 • תרשים 7: שיעורי פריון סגוליים של חרדיות, 2007-1995
 • תרשים 8: מספר הילדים שנולדו לחרדית בהגדרה רחבה, לפי גיל: 2004 עד 2007 בהשוואה ל-1997 עד 2000
 • תרשים 9: מספר הילדים שנולדו לחרדית בהגדרה רחבה, לפי מספר ילדים: 2004 עד 2007 בהשוואה ל-1997 עד 2000
 • תרשים 14: פריון כולל של בנות 44-25 לפי הכנסת הבעל, 2007-1995
 • תרשים 15: פריון כולל של בנות 44-25 לפי מספר אחים ואחיות, 2007-1995
 • תרשים 16: השפעת גובה קצבאות הילדים והמגמה על הסתברות נשים נשואות ללדת: 2007 בהשוואה לשנת 2003


כללי

כותרת

עוד מידע