המרכז לחקר החברה החרדית – חינוך והשכלה גבוהה
ראשי >> 
שנתון ונתונים >> 
נתונים- עד 2016 >> 
חינוך והשכלה גבוהה

חינוך והשכלה גבוהה

שם: שנתון סטטיסטי לישראל, מס' 64
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תאריך: ספטמבר 2013

לוחות:

 • לוח 7.8: בני 20 ומעלה, לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, ולפי תכונות נבחרות
 • לוח 7.9: בני 20 ומעלה, לפי התעודה גבוהה ביותר שקיבלו האב והאם ולפי תכונות נבחרות
 • לוח 7.10: בני 20 ומעלה, לפי עמדות לגבי שיפורים במערכת החינוך ונושאים עיקריים לשיפור ולפי תכונות נבחרות
 • לוח 7.11: בני 20 ומעלה, לפי השתתפות בקורסים להכשרה מקצועית או להשתלמות מקצועית ולפי תכונות נבחרות
 • לוח 8.3: כוחות הוראה בבתי ספר, לפי דרג חינוך ותכונות נבחרות
 • לוח 8.7: כוחות הוראה בחינוך יסודי, לפי תכונות נבחרות
 • לוח 8.10: תלמידים בחינוך יסודי, לפי פיקוח (חינוך עברי)
 • לוח 8.12: תחזיות תלמידים בחינוך יסודי לשנים 2014-2018, לפי פיקוח
 • לוח 8.16: תלמידי מסגרות חוץ ביתיות בחינוך יסודי, לפי דרגת כיתה ופיקוח
 • לוח 8.17: תלמידים בכיתות א-ו, לפי התמדה בלימודים בתשע"ב ובמעבר לתשע"ג, ולפי פיקוח, מין ושנת עלייה
 • לוח 8.18: כוחות הוראה בחינוך על-יסודי, לפי תכונות נבחרות
 • לוח 8.21: תלמידים בחינוך על-יסוד, לפי פיקוח (חינוך עברי)
 • לוח 8.25: נבחנים שקיבלו התאמות לקראת בחינות הבגרות, לפי תכונות נבחרות
 • לוח 8.26: תלמידי כיתות י"ב שנבחנים בבחינות בגרות וזכאים לתעודה
 • לוח 8.27: נבחנים בבחינות בגרות, לפי זכאות לתעודה ותכונות נבחרות
 • לוח 8.31: נבחני בגרות ממחזור לימודים תשס"ד, לפי זכאות לתעודת בגרות ב-2004 וב-2012
 • לוח 8.34: תלמידי מסגרות חוץ-ביתיות בחינוך על-יסודי, לפי דרגת כיתה ופיקוח
 • לוח 8.35: תלמידים בכיתות ז-י"ב שנשרו ממערכת החינוך של משרד החינוך, בתשע"ב ובמעבר לתשע"ג, לפי דרגת כיתה, פיקוח, מין ושנת עלייה
 • לוח 8.36: תלמידים שנשרו ממערכת החינוך של משרד החינוך במהלך שנת הלימודים ובמעבר לשנת הלימודים הבאה, לפי מעבר למסגרת לימוד חלופית
 • לוח 8.40: תלמידי ישיבות, לפי סוג מוסד ואזרחות
 • לוח 8.41: תלמידי ישיבות, לפי תכונות נבחרות

 

שם: דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2013
עורך: דן בן-דוד
מקור: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
תאריך: דצמבר 2013

לוחות:

 • פרק מגמות בהתפתחות מערכת החינוך
 • לוח 1: מספר התלמידים במערכת החינוך, לפי מגזר וזרם חינוכי, באלפים, שנים נבחרות

תרשימים:

פרק השכלה ותעסוקה במגזר החרדי

 • תרשים 5: שיעור בעלי תואר אקדמי, 2008, לפי מין, דת וקבוצת גיל
 • תרשים 6: תעודה פורמלית גבוהה ביותר, 2002-2010, גברים חרדים בגילאי 35-54
 • תרשים 7: תעודה פורמלית אחרונה בקרב גברים חרדים, שיעור בעלי התעודה בכל קבוצת גיל, 2008
 • תרשים 8: שיעור החרדים שלומדים או למדו בעבר בישיבה גבוהה מתוך כלל הגבים החרדים בכל קבוצת גיל, 2008
 • תרשים 9: מספר שנות לימוד בישיבה גבוהה, לפי קבוצת גיל, מתוך כלל הגברים החרדים שלמדו לפחות שנה בישיבה גבוהה, 2008

פרק מגמות בהתפתחות מערכת החינוך

 • תרשים 1: התפלגות תלמידי כיתות א'-ו על פי מגזר וסוג פיקוח
 • תרשים 2: מספר התלמידים בכיתות א'-ו = שיעורי שינוי ממוצעים, לפי מגזר וסוג פיקוח

 

שם: פני החברה בישראל – ישראל מאין ולאן?
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תאריך: אוקטובר 2013

לוחות:

 • לוח 4.6: תלמידי כיתות י"ב בחינוך העברי, לפי פיקוח, נתיב לימוד וסוג מגמה, 2011
 • לוח 4.7: תלמידי כיתות י"ב נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודת בגרות, לפי פיקוח, שנים נבחרות
 • לוח 4.8: תלמידי כיתות י"ב, נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודת בגרות בחינוך העברי, לפי מין ופיקוח, 2011
 • תיבה 4.1 (עמ' 139), לוח 1: תלמידים במערכת החינוך לפי דרג חינוך, מגזר ופיקוח, שנים נבחרות
 • לוח 4.12: נשירת תלמידים מבתי ספר שבפיקוח משרד החינוך, לפי מגזר דרגת כיתה ותכונות נבחרות, תשס"א (2000/01), תשע"א (2010/11)
 • לוח 4.13: תלמידי כיתות ז'=י"ב שנשרו מבתי ספר שבפיקוח משרד החינוך ועברו ללמוד במסגרת לימוד פורמאלית אחרת, לפי תכונות נבחרות, תשס"ו (2005/06), תשע"א (2010/11)

תרשימים:

 • תיבה 4.1 (עמ' 140), תרשים א': חלוקת תוספת התלמידים בשנים 2012-2019, לפי פיקוח
 • תיבה 4.1 (עמ' 140), תרשים ב': גידול שנתי ממוצע של תלמידים, לפי דרג חינוך ופיקוח, 2001-2012, 2013-2019
 • תרשים 4ה': נשירת תלמידי כיתות ז'-י"ב מבתי ספר שבפיקוח משרד החינוך, לפי מגזר, פיקוח ושנת לימוד

מפות:

 • מפה 4.1: תלמידי כיתות י"ב הזכאים לתעודת בגרות, בישובים המונים 20,000 תושבים ויותר, 2011
   

 

שם: ההרכב החברתי-כלכלי של התלמידים והשפעתו על הישגיהם בבחינות הבגרות
כותבים: נעם זוסמן ושי צור
מקור: בנק ישראל 
תאריך: אוקטובר 2008

לוחות:

 • לוח 1: התכונות החברתיות-כלכליות של תלמידי י"ב לפי זרמי חינוך
 • לוח 2: הישגים בבחינות הבגרות של תלמידי י"ב לפי זרמי חינוך (אחוזים)
 • לוח 5: אומדני שיעור הזכאות לבגרות

תרשימים:

 • איור 3: התפלגות התלמידים לפי מספר יחידות הלימוד במתמטיקה ובאנגלית ושיעור התלמידים שציונם גבוה מ-80 לפי זרם חינוך (אחוזים)

 

שם: שנתון סטטיסטי לירושלים, מס' 28 - 2014
עורכת: מאיה חושן
מקור: מכון ירושלים לחקר ישראל
תאריך: 2014

לוחות:

 

שם: ההוצאה הפרטית לחינוך יסודי בישראל בשנת 2003 ובהשוואה להוצאה הציבורית
כותבים: חווה הלר, נעם זוסמן, מירב פסטרנק, עדנאן מנסור, דמיטרי רומנוב ועופר רימון
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תאריך: פברואר 2007

נתונים סטטיסטיים:

 • פרק 3 סעיף 1.2: הוצאה פרטית לפי מגזר, סוג פיקוח והכנסת משקי הבית
 • פרק 3 סעיף 2: הוצאה פרטית וציבורית לחינוך יסודי

לוחות:

 • לוח 3: הוצאה פרטית חודשים לחינוך ילד בבית ספר יסודי רגיל בשנת 2003, לפי חמישוני הכנסה משפחתית פנויה לנפש תקנית של משקי בית בכלל האוכלוסייה, מגזר וסוג פיקוח (₪, במחירים ממוצעים של 2003)
 • לוח 4: הוצאה ציבורית ופרטית שנתית לחינוך ילד בבית ספר יסודי רגיל בשנת 2003, לפי חמישוני הכנסה משפחתית פנויה, נפש תקנית של משקי בית בכלל האוכלוסייה, מגזר וסוג פיקוח

 

מקור: מכון מילקן  
תאריך: אוקטובר 2012
שם: תקצוב דיפרנציאלי לתלמיד במערכת החינוך הישראלית
כותב: אליאב פולק

לוחות:

 • טבלה 5.5: אחוזי תקצוב בחינוך החרדי

 

שם: דין וחשבון 2010
מקור: בנק ישראל
תאריך: אפריל 2011

לוחות:

 • פרק ה': שוק העבודה
  תיבה ה'-2
  • לוח 1: סטודנטים חרדיים על פי מוסדות הלימוד, (גברים ונשים)
  • לוח 2: סטודנטים חרדיים לפי תחומי הלימוד

תרשימים:

תיבה ה'-2

 • איור 1: שיעורי התעסוקה של האוכלוסייה החרדית, 2001 עד 2009

 

שם: התעסוקה במגזר החרדי
כותב: יוסי תמיר
מקור: המכון הישראלי לדמוקרטיה
תאריך: יוני 2010

לוחות:

 • לוח 6: שיעור הגברים החרדים המקדישים את כל זמנם ללימוד (לפי קבוצות גיל)
 • לוח 7: התעודה הגבוהה ביותר שהפרט קיבל, לפי מגזרים, גילאי 25-65, 2008 (באחוזים)

תרשימים:

 • תרשים 2: פילוח התלמידים בחינוך היסודי לפי פיקוח

 

שם: חרדים לאקדמיה – נייר עמדה בנושא לימודים אקדמיים בחברה החרדית
כותבים: גלעד מלאך ובצלאל כהן
מקור: התאחדות הסטודנטים בישראל 
תאריך: פברואר 2011

לוחות:

 • לוח 1: סטודנטים חרדים בחלוקה לפי מגדר ומוסד אקדמי בתש"ע (2009/10)

 

שם: ילדים בישראל 2010 – שנתון סטטיסטי
כותבים: יפה ציונית, ציפי ברמן ואשר בן-אריה
מקור: המועצה לשלום הילד
תאריך: דצמבר 2010

הפרסום אינו זמין באינטרנט. ניתן לרכוש אותו במשרדי המועצה הלאומית לשלום הילד.

לוחות:

 • לוח 4.1: תלמידי פנימייה בכיתות א'-י"ב לפי כיתה, פיקוח ומגזר (מספרים ואחוזים) תשס"ו (2005/06)- תשס"ח (2007/08)
 • לוח 5.2: תלמידים בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים בחינוך העברי לפי שנה (מספרים ואחוזים) תש"מ (1979/80)- תש"ע (2009/10)
 • לוח 5.8: תלמידי פטור הלומדים בחינוך היסודי העברי לפי יישוב (מספרים ואחוזים) תשס"א (2001/02)- תש"ע (2009/10)
 • לוח 5.13: תלמידי כיתות ז'-י"ב שהחלו ללמוד בתשס"ח (2007/08) וטופלו בידי קצין ביקור סדיר, לפי תכונות שונות (מספרים ואחוזים) תשס"ח (2007/08)
 • לוח 5.14: תלמידי ז'-י"ב שנשרו ממערכת החינוך במהלך שנת הלימודים תשס"ט ובמעבר לשנת הלימודים תש"ע, לפי מסגרת הלימוד החלופית (מספרים ואחוזים) תשס"ט (2008/09)- תש"ע (2009/10)
 • לוח 5.15: נשירת תלמידי ז'-י"ב ממערכת החינוך ומעבר למסגרת חלופית לפי מגזר, מין ופיקוח במהלך שנת הלימודים תשס"ט ובמעבר לשנת הלימודים תש"ע (מספרים ואחוזים) תשס"ט (2008/09)- תש"ע (2009/10)
 • לוח 5.16: נשירת תלמידים מהיסודי והעל יסודי בחינוך העברי והערבי לפי פיקוח, מין, וותק בארץ (מספרים ואחוזים) תשס"ט (2008/09)- תש"ע (2009/10)
 • לוח 5.17: נשירת תלמידים מכיתות ז'-י"ב במגזרים העברי והערבי לפי פיקוח, מין וותק בארץ (מספרים ואחוזים) תשס"ט (2008/09)- תש"ע (2009/10)
 • לוח 5.19: נשירת תלמידים מכיתות ז'-י"ב בחינוך היהודי לפי כיתה ופיקוח (מספרים ואחוזים) תשס"ו (2005/06)- תשס"ט (2008/09)
 • לוח 5.30: מרחקי יוממות (בק"מ) של תלמידים לבית ספרם ובחזרה לפי מין, פיקוח ושלב חינוך (אחוזים) 2006/07
 • לוח 5.31: יוממות תלמידים הלומדים בתוך היישוב או מחוצה לו לפי מרחק מבית מגורי התלמיד לבית הספר, שלב חינוך ופיקוח (אחוזים)

תרשימים:

 • תרשים 15ד': זכאים לתעודת בגרות (אחוז מקבוצת הגיל) לפי מגזר תשס"ב (2000/01)- תשס"ט (2008/09)

 

כללי

כותרת

עוד מידע