המרכז לחקר החברה החרדית – כלכלה ורמת חיים
ראשי >> 
שנתון ונתונים >> 
נתונים- עד 2016 >> 
כלכלה ורמת חיים

כלכלה ורמת חיים

שם: ממדי העוני והפערים החברתיים – דוח שנתי, 2012
כותבים: מירי אנדבלד, אורן הלר, נתנאל ברקלי ודניאל גוטליב
מקור: המוסד לביטוח לאומי  
תאריך: 2012

לוחות:

 • לוח 8: תחולת העוני של משפחות לפי קבוצות אוכלוסייה (אחוזים), 2011 ו-2012
 • לוח 9: חלקם של סוגי משפחות בכלל האוכלוסייה ובאוכלוסייה הענייה לפי מאפיינים דמוגרפיים ותעסוקתיים, 2011 ו-2012
 • לוח 10: הערכת ממדי העוני בקבוצות אוכלוסייה שונות לפי מדדים נבחרים, 2011 ו-2012
 • לוח 12: אומדן לעוני מתמשך – משקל המשפחות והנפשות בסך העניים שהוצאותיהן הכספיות לנפש תקנית מתחת לקו העוני (אחוזים) 2011 ו-2012
 • לוח 13: תחולת העוני של משפחות, נפשות וילדים בקבוצות אוכלוסייה נבחרות לפני הגדת ה-OECD, 2011 ו-2012
 • נספח 2: מספר המשפחות, הנפשות והילדים העניים לאחר תשלומי העברה ומיסים, 2011-2012
 • נספח 3: תחולת העוני של נפשות לפי קבוצות אוכלוסייה, אחוזים, 2011 ו-2012
 • נספח 4: יחס פער ההכנסות בקרב משפחות לפי סוגי משפחה, 2011-2012 (אחוזים)
 • נספח 7: תחולות עוני לפי קו עוני של 40% מחציון ההכנסה לפי הגדרת ה-OECD, 2011 ו-2012
 • נספח 8: תחולות עוני לפי קו עוני של 60% מחציון ההכנסה לפי הגדרת ה-OECD, 2011 ו-2012
 • נספח 9: תחולות העוני נפשות לפי הכנסה כלכלית והכנסה נטו והשפעת תשלומי העברה ומיסים ישירים, לפי גישת ה-OECD (קו עוני של 50% חציון)
 • נספח 10, לוח ב': תחולת העוני של משפחות לפי קבוצות אוכלוסייה, אחוזים, 2011 ו-2012
 • נספח 10, לוח ג': ממדי עוני נוספים בקבוצות אוכלוסייה שונות לפי מדדים נבחרים, 2011 ו-2012

תרשימים:

 • תרשים 11ד': תעסוקה וחומרת עוני – חרדים

 

שם: דוח שנתי 2012
מקור: המוסד לביטוח לאומי  
תאריך: ספטמבר 2013

לוחות:

פרק 2:

 • לוח 7: תחולת העוני בקבוצות אוכלוסייה ספציפיות, 2010, 2011
 • לוח 12: תחולת העוני, עוני חמור וסיכון לעוני בקרב נפשות בקבוצות אוכלוסייה שונות, 2011
 • תיבה 2, לוח 2: שיעור הנעזרים בארגוני סיוע או במשפחה בקרב משפחות עם ביטחון תזונתי ואי ביטחון תזונתי קל וחמור, לפי קבוצת אוכלוסייה

 

שם: דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2013
עורך: דן בן-דוד
מקור: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
תאריך: דצמבר 2013

תרשימים:

פרק עוני ואי שוויון בישראל: מבט פנים

 • תרשים 3: אחוז משקי הבית מתחת לקו העוני לפי קבוצות אוכלוסייה, 1992, 2011
 • תרשים 4: אחוז משקי הבית מתחת לקו העוני לפי הכנסות כלכליות, 1992-2011
 • תרשים 5א': אחוז משקי הבית מתחת לקו העוני עבור הרכבי אוכלוסייה שונים, 1992-2011
 • תרשים 5ב': אחוז הפרטים מתחת לקו העוני עבור הרכבי אוכלוסייה שונים, 1992-2011
 • תרשים 6: אחוז הפרטים בגילאי פרישה מתחת לקו העוני, 1992-2011
 • תרשים 7: אחוז הילדים מתחת לקו העוני, 1992, 2011
 • תרשים 8: אי שוויון בהכנסות – מדד ג'יני, 1992, 2011

פרק השכלה ותעסוקה במגזר החרדי

 • תרשים 3: שכר חודשי ברוטו לפי רמת השכלה, 2008, שכירים חרדים המועסקים במשרה מלאה, גילאי 25-64, בש"ח
 • תרשים 4: הכנסה חודשית למשק בית לפי השכלת בני הזוג, 2008, חרדים נשואים בגילאי 25-64, בש"ח

פרק נספח א'

 • תרשים נ'2א': שכר חודשי ברוטו לפי רמת השכלה, 2008, שכירים חרדים המועסקים במשרה מלאה, גילאי 25-64, באלפי ₪
 • תרשים נ'2ב': שכר חודשי ברוטו לפי רמת השכלה, 2008, שכירות חרדיות המועסקות במשרה מלאה, גילאי 25-64, באלפי ₪
 • תרשים נ'3: הכנסה חודשית במשק בית חרדי, 2008, גילאי 25-64, באלפי ₪

פרק מצוקות חומריות בישראל

 • תרשים 3: שיעור המוותרים על צרכים בסיסיים ורפואיים, 2007, ברבעון ההכנסה הנמוך ביותר, לפי קבוצת אוכלוסייה
 • תרשים 5: מאפייני רקע נבחרים של עוני ורשתות תמיכה, 2007, לפי קבוצה חברתית, בכלל האוכלוסייה ובקרב העניים
 • תרשים 6: מקורות אפשריים לתמיכה כספית, 2009, לפי קבוצות אוכלוסייה, כאחוז מכלל הקבוצה


 

שם: ההוצאה הפרטית לחינוך יסודי בישראל בשנת 2003 ובהשוואה להוצאה הציבורית
כותבים: חווה הלר, נעם זוסמן, מירב פסטרנק, עדנאן מנסור, דמיטרי רומנוב ועופר רימון
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   
תאריך: פברואר 2007

לוחות:

חלק 4: סיכום

 • לוח 6: הכנסה שנתית פנויה ומותאמת של משקי בית עם ילדים בבית ספר יסודי רגיל בשנת 2003, לפי מגזר וסוג פיקוח
 • לוח 8: תחולת העוני ואי השוויון בהכנסות של ילדים בבית ספר יסודי רגיל בשנת 2003, לפי מגזר וסוג פיקוח, הכנסה משפחתית פנוי והכנסה פנוי מותאמת לנפש תקנית

 

שם: עידוד התעסוקה של נשים חרדיות
כותב: אליעזר שוורץ
מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת   
תאריך: מרץ 2008

לוחות:

 • לוח 4: השכר הממוצע בערים החרדיות ובבני-ברק

 

שם: דין וחשבון 2011
מקור: בנק ישראל   
תאריך: מרץ 2012

לוחות:

פרק ח': סוגיות במדיניות הרווחה

 • לוח ח' 1: מדדי אי-שוויון ועוני, 2003-2011

 

שם: העוני וההתנהגות בשוק העבודה בחברה החרדית
כותב: דניאל גוטליב
מקור: מכון ון-ליר   
תאריך: 2007

לוחות:

 • לוח 3: גורמים מרכזיים לעוני באוכלוסייה החרדית ובאוכלוסייה היהודית הלא חרדית, 1997-2004, כל האוכלוסייה הרלוונטית
 • לוח 4: רכיבי ההכנסות המשפחתיות ובדיקת שוני בין ממוצעים חודשיים לפי מבחן F (Anova, נתוני 2004), מדגם של כל האוכלוסייה היהודית מתחת לקו העוני

נספח 1: לוחות

 • לוח נספח 2: נתונים בסיסיים על האוכלוסייה החרדית, גישת הצרכים החיוניים
 • לוח נספח 3: נתונים בסיסיים על האוכלוסייה החרדית, הגישה היחסית
 • לוח נספח 4: השוואה ענפית של ציות למס הכנסה בקרב עצמאיים, בני ברק ויתר האוכלוסייה

תרשימים:

 • תרשים 3: חומרת העוני בקרב יהודים חרדים ולא חרדים לפי גישות שונות
 • תרשים 4: תחולת העוני בקרב חרדים לפי שתי שיטות הזיהויף הישנה והחדשה, 2004
 • תרשים 5: חומרת העוני לפי קבוצות גיל של ראשי משק הבית והתפלגות החרדים העניים (לפי מדד SEN ממוצע, 1997-2004
 • תרשים 6: חומרת העוני לפי גודל המשפחה החרדית וההתפתחות הריאלית של קצבאות הילדים (מדד SEN, 1997-2004)
 • תרשים 7: יחס חומרת העוני (לפי מדד SEN) של משפחות חרדיות ולא חרדיות (1997-2004) והתפלגות המשפחות העניות, לפי מספר המפרנסים
 • תרשים 8: חומרת העוני (לפי מדד SEN) בקרב חרדים ולא חרדים והתפלגות המשפחות העניות לפי מספר שנות לימוד, 2004
 • תרשים 9: חומרת העוני (לפי מדד SEN) והתפלגות העניים לפי בית הספר האחרון של ראש משק הבית (ממוצע לשנים 1997-2003 ו-2004)
 • תרשים 11: אי השוויון בקרב עניים חרדים ולא חרדים

 

שם: התעסוקה במגזר החרדי
כותב: יוסי תמיר
מקור: המכון הישראלי לדמוקרטיה
תאריך: יוני 2010

לוחות:

 • לוח 2: הקשר בין שיעור העניים למספר המפרנסים בגילאי העבודה במשק הבית, לפי מגזרים (אחוזים)
 • לוח 5: עוני לפי משקי בית, אוכלוסיות נבחרות, 2008 (אחוזים)
 • לוח 8: הכנסות והוצאות הקשורות ליציאה לעבודה לפי מאפייני השתתפות בתעסוקה עבור משפחה חרדית עם 6 ילדים מתחת לגיל 18, מתוכם שניים עד גיל 3 (הסכומים מעוגלים לעשרות)

 

שם: ההוצאה הפרטית לשירותי רפואה, התפלגות ההכנסות ועוני בישראל
כותבים: גיא נבון ודב צ'רניחובסקי
מקור: בנק ישראל    
תאריך: אוגוסט  2012

לוחות:

 • לוח 3.1: מאפייני משק הבית לפי חמישוני הכנסות, ישראל 2009
 • לוח 4.2: מקדמי רגרסיה – ההוצאה הפרטית לשירותי רפואה לפי קטגוריות כמשתנה תלוי. מודל Tobit עם תיקון בשיטת Zellner (עמודות 1-6)
 • לוח 6.1: השפעת ההוצאה הפרטית לשירותי רפואה על מספר משקי הבית העניים, לפי קטגוריות הוצאה ומאפייני משק הבית (2009).
 • לוח 6.2: מקדמי רגרסיה – היות משק הבית עני (=1) או לא (=0) כמשתנה תלוי בה. מודל Logit עם תיקון בשיטת Zellner (עמודות 1-6)
 • לוח 7.1: אחוז משקי הבית עם הוצאה קטסטרופלית לפי מאפייני משקי בית בסיכון לעוני וקטגוריות הוצאה (אחוזים)
 • לוח 7.2: מקדמי רגרסיה – משק בית עם הוצאה קטסטרופלית (=1) או לא (=0) כמשתנה תלוי בה. מודל Logit עם תיקון בשיטת  Zellner(עמודות 1-6)

 

שם: מדיניות הממשלה ושיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של האוכלוסייה בגילאי העבודה העיקריים – ישראל ומדינות OECD בשנות התשעים 
כותבים: עדי ברנדר, אסנת פלד וניצה (קלינר) קסיר
מקור: בנק ישראל    
תאריך: אפריל  2002

לוחות:

 • לוח 3: אחוז מקבלי קצבת ילדים לפי קבוצות גיל
 • לוח 8ב': "זכאים פוטנציאלים" שאינם עובדים על פי קבוצות ההשכלה (שיעור הלא-עובדים מכלל ה"זכאים הפוטנציאלים" בקטגוריה

 

שם: גודל המשפחה בישראל והשפעתו על חלוקת ההכנסות
כותבת: יולנדה גולן
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תאריך: אוגוסט  2011

לוחות:

 • לוח 12: נתוני ההכנסות של קבוצת משקי בית עם שבע נפשות או יותר, שנת 2009

 

שם: עלות הטיפול בילדים בגיל הרך והשפעתה על היצע העבודה של נשים
כותבת: אלה שחר
מקור: בנק ישראל    
תאריך: אוגוסט  2012

לוחות:

 • לוח 2: ההוצאה החודשית עבור מסגרות טיפול בילדים עד גיל 4 לפי קבוצות אוכלוסייה
 • לוח 5: חלוקת תקציב הסבסוד של מסגרות הטיפול בילדים לפי קבוצות האוכלוסייה העובדת, 2007
 • לוח 6: שיעור המיצוי של נקודת זיכוי אחת בגין כל ילד לפי קבוצות אוכלוסייה (נשים שכירות עם ילדים בני 0-3, קובץ שכירים)
 • לוח 8: מדד הזמינות לפי קבוצות אוכלוסייה, 2007
 • לוח 12: משווה של עלות הטיפול בילדים עם תיקון סטטיסטי בגין הסיכוי לשלם עבור מסגרות הטיפול בילדים  (תיקון הקמן)

תרשימים:

 • איור 4: סבסוד ממוצע לילד במסגרות המפוקחות לפי קבוצות אוכלוסייה
 • איור 5: חלוקת תקצב הסבסוד של מסגרות הטיפול בילדים לפי קבוצות האוכלוסייה העובדת, 2007

 

כללי

כותרת

עוד מידע