המרכז לחקר החברה החרדית – תעסוקה

תעסוקה

מקור: בנק ישראל
תאריך: מרץ  2012
שם: דין וחשבון 2011

לוחות:

פרק ה: שוק העבודה

 • סעיף 4, התעסוקה והשכר, לוח ה'5: שיעורי התעסוקה ויעדי התעסוקה ל-2020, גילאי 25-64
 • סעיף 4, התעסוקה והשכר, תיבה ה'2: עדויות לעלייה בשיעור התעסוקה של גברים חרדים בכוח העבודה ב-2010 ו-2011

פרק ח: סוגיות במדיניות הרווחה

 • לוח ח'2: שיעור התעסוקה וההכנסה הממוצעת מעבודה שכירה, לפי קבוצת אוכלוסייה, בקרב גילאי 25-67, שנים נבחרות

 

מקור: בנק ישראל 
תאריך: אפריל 2002
שם: מדיניות הממשלה ושיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של האוכלוסייה בגילאי העבודה העיקריים – ישראל ומדינות
כותבות: עדי ברנדר, אסנת פלד וניצה (קלינר) קסיר

לוחות:

 • לוח 2: שיעורי השתתפות ותעסוקה של האוכלוסייה בגילאי העבודה העיקריים (25-54)
 • לוח 9א': הסיכוי להיות לא-מועסק (האוכלוסייה בגילאי העבודה העיקריים (25-54)
 • לוח9ב': הסיכוי להיות לא מועסקת (באוכלוסייה בגילאי עבודה עיקריים, 25-54)

 

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
תאריך: מרץ 2014
שם: תכונות כלכליות של החברה החרדית בישראל 1998-2010
כותבים: מרק פלדמן, מתן שמלצר, רות סחייק, מירב פסטרנק, יוליה קלושקה-אסנין, דן יונה-עמדי, ואורטל גאלו

לוחות:

 • לוח ב: אחוז בכוח העבודה האזרחי של יהודים (חרדים ולא חרדים) בני 15 ומעלה לפי מין 1998-2010

תרשימים:

 • תרשים 3: אחוז בכוח העבודה האזרחי של גברים יהודים (חרדים ולא חרדים) בני 15 ומעלה, לפי גיל, 2010
 • תרשים 4: שיעור תעסוקה של חרדים בני 15 ומעלה, לפי מין 1998-2010
 • תרשים 5: משקי בית יהודיים (חרדיים ולא חרדיים) עם מועסקים, מתוך כלל משקי הבית 1998-2010
 • תרשים 6: משקי בית יהודיים (חרדיים ולא חרדיים) עם מועסקים ועם ילדים עד גיל 17, 1998-2010
 • תרשים 7: גברים יהודיים מועסקים (חרדים ולא חרדים) בני 15 ומעלה העובדים בדרך כלל במשרה מלאה 1998-2010
 • תרשים 8: נשים יהודיות מועסקות (חרדיות ולא חרדיות) בנות 15 ומעלה העובדות בדרך כלל במשרה מלאה, 1998-2010
 • תרשים 9: מועסקים יהודים (חרדים ולא חרדים) בני 15 ומעלה, לפי ענף כלכלי ומין 2010
 • תרשים 10: יהודים (חרדים ולא חרדים) בלתי מועסקים בני 15 ומעלה 1998-2010
 • תרשים 11: משקי בית יהודיים (חרדיים ולא חרדיים) עם ילדים וללא מועסקים 1998-2010
 • תרשים 13: מועסקים יהודים (חרדים ולא חרדים) בני 20 ומעלה שבעי רצון מעבודתם 2005-2010
 • תרשים 14: מועסקים יהודים (חרדים ולא חרדים) בני 20 ומעלה שבעי רצון מהכנסה מעבודה 2005-2010

 

מקור: המכון הישראלי לדמוקרטיה
תאריך: יוני 2010
שם: התעסוקה במגזר החרדי
כותב: יוסי תמיר

לוחות:

 • לוח 3: הכנסה נטו למשק בית והכנסה מעבודה, לפי מגזרים, 2008
 • לוח 4: הכנסה ברוטו למשק בית והכנסה מקצבאות ותמיכות, לפי מגזרים, 2008

תרשימים:

 • תרשים 3: שיעורי תעסוקה לפי מגזרים, גילאי 25-64, 2008
 • תרשים 4: שיעור המועסקים במגזר החרדי, גילאי 25-64
 • תרשים 5: שיעור המועסקות/ים במשרות חלקיות, מגזרים שונים, 2008

 

מקור: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל    
תאריך: דצמבר  2013
שם: דוח מצב המדינה – חברה כלכלה ומדיניות 2013
עורך: דן בן-דוד

תרשימים:

פרק השכלה ותעסוקה במגזר החרדי

 • תרשים 1: שיעורי תעסוקת גברים, 1979-2011, גילאי 35-54
 • תרשים 2: שיעורי תעסוקת חרדים לפי רמת השכלה, 2008, גילאי 25-64
 • תרשים 11: שיעורי תעסוקת גברים, 2008, לפי דת וקבוצת גיל
 • תרשים 12: שיעורי תעסוקת נשים, 2008, לפי דת וקבוצת גיל
 • תרשים 13: התפלגות האוכלוסייה החרדית לפי סוג תעסוקה, גילאי 35-54, 1979 ו-2011
 • תרשים 14: שיעורי המועסקים בענף החינוך, 2011, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, גילאי 35-54
 • תרשים 15: התפלגות ענפי התעסוקה של גברים חרדים, לפי רמת השכלה, גילאי 25-54, 2008
 • תרשים 16: התפלגות ענפי תעסוקה של נשים חרדיות, לפי רמת השכלה, בנות 25-54
 • תרשים 17: התפלגות מורים חרדים, 1979 ו-2011, לפי מסגרות חינוך
 • תרשים 18: שיעור הגידול במועסקים בענף החינוך, 1979-2011, לפי מסגרות חינוך, חרדים וחרדיות, בכילאי 25-54
 • תרשים 19: שיעור בגידול במועסקים בענף החינוך ובמספר התלמידות, נשים חרדיות בגילאי 25-54, 2000-2010
 • תרשים 20: שעות עבודה שבועיות של גננות יהודיות, 2011
 • תרשים נ'1א': תעסוקת גברים חרדים לפי עיר ורמת השכלה, גילאי 25-64, 2008
 • תרשים נ'1ב': תעסוקת נשים חרדיות לפי עיר ורמת השכלה, גילאי 25-64, 2008

פרק מצוקות חומריות בישראל

 • תרשים 4: שיעור המשתתפים בכוח העבודה לפי מגדר, 2007, גילאי 20 ומעלה, כאחוז מכלל הקבוצה

 

מקור: מכון מילקן 
תאריך: אוקובר 2007
שם: תקציר מנהלים – תעסוקת חרדים בישראל: תמונת מצב והמלצות לשיפור
כותבים: שרון עוזיאלי ושמעון יפרח

לוחות:

 • טבלה 1: נתוני תעסוקה ושכר בשבעת היישובים בהם נרשם גרעין הומוגני של אוכלוסייה חרדית בשנים 2003/4

 

מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת
תאריך: מרץ  2008
שם: עידוד התעסוקה של נשים חרדיות
כותב: אליעזר שוורץ

לוחות:

 • לוח 3: דורשי עבודה ומובטלים בערים החרדיות ובבני ברק

 

מקור: משרד הכלכלה
תאריך: ספטמבר  2007
שם: מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים (מ פ ת ח): מאפיינים סוציו-דמוגרפיים ותעסוקתיים של הפונים והפעילות במרכזים
כותבת: חגית סופר-פורמן

לוחות:

 • לוח 1: מאפיינים סוציו-דמוגרפיים והשכלתיים של הפונים למכרזים, סה"כ ולפי מגדר, באחוזים
 • לוח 2: הפונים למרכזים לפי היסטוריה תעסוקתית, סה"כ ולפי מגדר, באחוזים
 • לוח 3: היקף משרה, מעמד בעבודה, משלח יד וענף כלכלי בקרב פונים שעבדו עם תחילת התכנית, סה"כ ולפי מגדר, באחוזים
 • לוח 4: פונים שעבדו בעת הפנייה לתכנית לפי שכר מעבודה והטבות, באחוזים
 • לוח 5: גורמים שהיקשו על הפונים על ההחלטה לצאת לעבוד ומציאת עבודה, סה"כ ולפי מגדר, באחוזים מהקבוצה
 • לוח 6: שיעור הפונים שהתייעצו עם גורמים שונים לגבי היציאה לעבודה, סה"כ ולפי מגדר, באחוזים
 • לוח 7: עמדת המייעצים לגבי היציאה לעבודה, לפי מגדר (באחוזים)
 • לוח 8: ספקי מידע לגבי התכנית, השתתפות בפעילויות ושיעור הממליצים על התכנית סה"כ, אחוזים מהקבוצה

 

מקור: מכון ון-ליר
תאריך: 2007
שם: העוני וההתנהגות בשוק העבודה בחברה החרדית
כותב: דניאל גוטליב

לוחות:

 • לוח 5: אינדיקטורים להתנהגות בשוק העבודה: האוכלוסייה החרדית והלא חרדית (שינויים לעומת 2002 בנקודות אחוז)
 • לוח 6: השתתפות בכוח העבודה; משתנה מוסבר: ההשתתפות בכוח העבודה=1, רגרסיה לפי שיטת Logit
 • לוח 7: מאפיינים אמפיריים של משפחות מחברת הלומדים ושל משפחות אחרות

תרשימים:

 • תרשים 12: תעסוקה לפי ענף
 • תרשים 13: השכלה לפי ערכה בשוק העבודה
 • תרשים 14: התפלגות השכר ברוטו מעבודה שכירה

 

מקור: בנק ישראל 
תאריך: אוגוסט 2012
שם: עלות הטיפול בילדים בגיל הרך והשפעתה על היצע העבודה של נשים
כותבת: אלה שחר

לוחות:

 • לוח 3: שיעורי תעסוקה של נשים בגילאים 25-45, אחוזים
 • לוח 10: נתונים כלכליים ודמוגרפיים של אימהות לילדים בגיל הרך, ממוצעים
 • לוח 11: משוואת השכר עם תיקון סטטיסטי בגין הסיכוי לעבוד (תיקון הקמן)
 • לוח 13: היצע העבודה של אימהות עם ילדים בני 0-4 (מועסקת=1)

 

כללי

כותרת

עוד מידע