המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
אמדן להיקף האוכלוסייה החרדית (נפשות ומשקי בית) ולצרכי הדיור השנתיים של המגזר, לשנים 2009 – 2008

אמדן להיקף האוכלוסייה החרדית (נפשות ומשקי בית) ולצרכי הדיור השנתיים של המגזר, לשנים 2009 – 2008

שם המחבר: משרד הבינוי והשיכון
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: משרד הבינוי והשיכון - האגף למידע ולניתוח כלכלי
קישור לרשומה המלאה
העבודה מנסה לאמוד את היקפה של האוכלוסייה החרדית מבחינת נפשות ומשקי בית ולהעריך את צרכי הדיור השנתיים. האומדן מתבסס על כלל הסקרים והמחקרים שנערכו ע"י גופים וחוקרים שונים בעשור שחלף, ועל ניסיון למצוא קשר ומגמה סבירים בין הממצאים. הדוח פותח בקושי לאמוד את החברה החרדית, ובמצאי הנתונים הסותרים בין מכוני מחקר שונים. מממצאי הדוח: הנתונים לשנת 2009 הנם: היקף האוכלוסיה החרדית (נפשות) 724,320, ואילו מספר משקי בית 150,900. צרכי דיור שנתיים (תוספת משקי בית לעומת שנה קודמת) 6,770. המסמך מסביר את הבדלי הנתונים בינו לבין אלה של מכון גאוקרטוגרפיה.
כללי

כותרת

עוד מידע