המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
בין שומרת סף לסוכנת שינוי: נשים חרדיות בתחומי השכלה, פרנסה ופנאי, באור התיאוריה המעוגנת בשדה

בין שומרת סף לסוכנת שינוי: נשים חרדיות בתחומי השכלה, פרנסה ופנאי, באור התיאוריה המעוגנת בשדה

שם המחבר: ליוש בלה
תאריך לועזי: 2007
סוג פרסום: עבודת דוקטור
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לחינוך
מטרת המחקר לתאר, לנתח ולזהות את הדפוסים שבהם נשים חרדיות לומדות, עובדות וצורכות פנאי, חוות את מקומן האישי והחברתי, ומעצבות את מציאות חייהן על רקע השינויים המתחוללים בחברה השמרנית אליה הן משתייכות. המחקר מבקש להדגיש את הסתגלותן של הנשים עצמן לשינויים בחברה החרדית בשנים האחרונות, והוא מפרט ומציג את השיח הנשי החרדי על כל הדקויות ואוצר המילים הייחודי שלו, כולל תקשורת בלתי מילולית. המיצוב של הנשים החרדיות בין ''סוכנות שינוי" ל"שומרות סף", מצביע לדברי החוקרת על העובדה כי החברה החרדית עוברת תהליך של "ישראליזציה אמביוולנטית", כאשר מצד אחד החמרה והקצנה, ומצד שני סובלנות יחסית והסתגלות לשינויים. מן הממצאים: מיצוב המרואיינות החרדיות ביחס לשינויים העוברים עליהן, עקב נטייתן להדוף את ההנחה שמתרחשים שינויים בעולמן. על סמך ניתוח הממצאים התקבל מודל תיאורטי-היררכי חדש, העשוי לשמש כלי מחקרי לבחינת התמודדותן של נשים בחברות שמרניות.
כללי

כותרת

עוד מידע