המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
תמורות במעמד ההלכה ובפסיקתה בעולם החרדי

תמורות במעמד ההלכה ובפסיקתה בעולם החרדי

שם המחבר: ליפשיץ יוסף יצחק
תאריך עברי: תשע"ב
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: אקדמות
כרך: כז
מספרי עמודים: 30--21
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: בית מורשה - ירושלים
קישור לרשומה המלאה
החברה החרדית נתפסת אמנם כחברת לומדים, ואין ספק שככל שמדובר בחברה החרדית הליטאית, ההגדרה הזו נכונה. אולם גם אם הגדרה זו מצליחה לתאר את החברה הליטאית על פי עיסוקה, היא מחמיצה את תיאורה מבחינות מהותיות יותר. על מנת להגדיר את החברה החרדית הגדרה בעלת משמעות תאולוגית יש צורך להבין את משקלה של שמירת ההלכה ואת תפקידיה כאתוס מאחד. שמירת הלכה בחברה החרדית נדמית כעניין המובן מאליו. המאמר מבקש להראות כי היחס להלכה עבר תמורות במאה העשרים. להשקפת העולם המעמידה את ההלכה במוקד החוויה הדתית יש נקודת תורפה. ההלכה, כחוק, ניתנת לבחינה ולביקורת, ולפיכך הדוגלים בהשקפה המעמידה את ההלכה במרכז נוטים לשפוט את הזולת על פי עמידתו באמות המידה של ההלכה בלבד. זו הסיבה שקיים קושי לבן החברה החרדית הליטאית להעריך את דתיותו ואת אמונתו של אדם המאמין בכל לבו, אך איננו מדקדק בהלכה. פן זה של ההשקפה החרדית מקשה מאוד את החיים בצוותא, בין בתוך החברה החרדית עצמה ובין לצד קבוצות אחרות.
כללי

כותרת

עוד מידע