המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Tell Me What You Speak and I'll Tell You...: Exploring Attitudes to Languages in the Ultra-Orthodox Community in Israel

Tell Me What You Speak and I'll Tell You...: Exploring Attitudes to Languages in the Ultra-Orthodox Community in Israel

שם המחבר: Tannenbaum Michal , Ofner Hannah Esther
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Journal of Multilingual and Multicultural Development
כרך: 29 (6)
מספרי עמודים: 499-517

קישור לרשומה המלאה
מאמר המתחקה אחר תפקידה התרבותי והחברתי של שפת היידיש בקרב הקהילה החרדית. במסגרת התחקות זו בוחן המאמר את המשמעות ההיסטורית והדתית המיוחסת לשפת היידיש לעומת המשמעות המפוקפקת המוענקת לשפות העברית והאנגלית. ממצאי הבחינה מצביעים על קיומו של יחס חיובי בין מידת השימוש ביידיש בחיי היומיום של קהילה חרדית נתונה ובין מגמת התבדלותה החברתית של קהילה זו מהחברה המערבית, בכלל, וזו החילונית, בפרט. ככל שהקהילה נוקטת במגמה בדלנית יותר כן היא שואפת להנכיח את שפת היידיש כשפה הדומיננטית בחיי חבריה. מעבר לפונקציונאליות הבדלנית אותה היא משרתת, מהווה היידיש מסגרת לשונית המנכיחה גם את המסורת והתרבות היהודית המזרח-אירופאית העלולה להיכחד. בנוסף לכך מצביע המאמר על הבדלים לשוניים-מגדריים, שעה שנשות הקהילה מביעות יחס חיובי יותר, לעומת הגברים, בשאלת חשיבותן של שפות העברית והאנגלית נוכח מעורבותן הגבוהה יותר של נשים אלו בחיי החולין.
כללי

כותרת

עוד מידע