המרכז לחקר החברה החרדית – הנחיות לכתיבת פרסום מחקר
ראשי >> 
פרסומי המרכז >> 
הנחיות לכתיבת פרסום מחקר

הנחיות לכתיבת פרסום מחקר

להלן הנחיות כתיבה ועריכה לכותבי מאמרים וביקורות ספרים לכתב העת לחקר החברה החרדית, וכן לכותבי פרסומים מחקריים עבור המרכז לחקר החברה החרדית

 

א.    פרטי המחבר
יש לצרף למאמר דף פרטים אישיים ובו: שם המחבר/ת, שיוך אקדמי ופרטי התקשרות הכוללים מספר טלפון, כתובת למשלוח דואר וכתובת דואר אלקטרוני. 
ב.    שם המאמר
בראש המאמר יש לציין את שם המאמר מבלי לציין את שם המחבר.
ג.    היקף המאמר
היקף המאמר בכתב העת לחקר החברה החרדית לא יעלה על 8000 מילים, לא כולל הערות שוליים.
היקף פרסום מחקרי לא יעלה על 40,000 מילים.
ד.    תקציר המאמר
בכתב העת לחקר החברה החרדית: יש לצרף בראש המאמר תקציר בעברית בן 150 מילים ותקציר באנגלית בן 200 מילים. 
בפרסום-מחקר: יש לכתוב בראש הפרסום תקציר בעברית בן 500 מילים ותקציר באנגלית בן 700 מילים.

ה.    תבנית המאמר
יש לכתוב בגופן דוד (David) הן בעברית והן בשפות אחרות, בגודל 12 וברווח של שורה וחצי.

ו.    ציטוטים והפניות בגוף המאמר

- ציטוט ישיר בגוף המאמר ייכתב בתוך מרכאות, ובסיומן תבוא הפנייה בצורה הבאה: 

מחבר או עורך אחד:  (פרידמן, 1991: 32).
שני מחברים או עורכים: (שלהב ופרידמן, 1985: 47-43; סיון וקפלן, 2003).

One author: (Berman, 2000: 908).
Two authors: (Kosmin & Lange, 1980: 163-165).

- סימוכין ייכתבו בהערות שוליים באופן הבא, ותוך ציון מספרי עמודים:

ספר של מחבר אחד:
 פרידמן, מ' 1991. החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל.
ספר של שני מחברים: 
שלהב, י' ופרידמן, מ' 1985. התפשטות תוך הסתגרות: הקהילה החרדית בירושלים. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל.
ספר של עורך אחד:
חסון, ש' (עורך) 2002. יחסי חברה ומדינה: תסריטים לישראל. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
ספר של שני עורכים:
סיון, ע' וקפלן, ק' (עורכים) 2003. חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמיעה? ירושלים: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד.
פרק של מחבר אחד בספר ערוך:
גונן, ע' 2002. סיפור של שני אחים ושתי תנועות. בתוך: חסון, ש' (עורך) 2002. יחסי חברה ומדינה: תסריטים לישראל (129-122). ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
פרק של שני מחברים בספר ערוך:
כהנר, ל' ושלהב, י' 2012. מגטו לפרוור: תמורות בארגון היהודי המרחבי. בתוך: קפלן, ק' ושטדלר, נ', מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה החרדית בישראל ובחקרה (272-252). ירושלים: מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד.
מאמר בכתב-עת של מחבר אחד:
הורוביץ, נ' 2000. ש"ס והציונות: ניתוח היסטורי, כיוונים חדשים 2: 60-30.

 

English
Book by one author:
 Knox, P. 1982. Urban social geography: An introduction. London: Longman.
Book by two authors:
 Heilman, S.C. & Friedman, M.M.  2010. The Rebbe: The life and afterlife of Menachem Mendel Schneerson. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
Book by one editor:
 Varady, D.P. (ed.) 2005. Desegregating the City: Ghettos, enclaves and inequality. Albany: State University of New York Press.
Book by two editors:
Heilman, S.M.& Cohen, S.M. 1989. Cosmopolitans and Parochials: Modern Orthodox Jews in America. Chicago: University of Chicago Press.
Chapter by one author in an edited book:
Shilhav, Y. 1993. The Emergence of Ultra-Orthodox Neighborhoods in Israeli Urban Centers. In: Ben-Zadok, E. (ed.), Local Communities and the Israeli Polity: Conflicts of values and interests (157–188). Albany: State University of New York Press.
Chapter by two authors in an edited book:
Mesinger, J.S. & Lamme, A.J. 1985. American Jewish Ethnicity.  In: McKee, Jesse O. (ed.), Ethnicity in Contemporary America: A geographical appraisal (145-168). Dubuque, IA: Kendall/Hunt.
Journal article by one author:
Berman, E. 2000. Sect, Subsidy, and Sacrifice: An economist's view of Ultra-Orthodox Jews. The Quarterly Journal of Economics 115(3): 905-953.
Journal article by two authors:  
Kosmin, B.A. & Lange, D. 1980. Conflicting Urban Ideologies: London's new towns and the metropolitan preference of London's Jews, The London Journal 6: 162-175.

- הפנייה חוזרת תיכתב בקיצור, תוך ציון שם המאמר, שם הפריט בקיצור ומספרי עמודים.

ח.  רשימת מקורות בסוף המאמר

בסוף המאמר תופיע רשימת מקורות שייכללו בה אך ורק פריטים אליהם ישנה הפנייה מפורשת בגוף הטקסט.

כל הפנייה בגוף הטקסט חייבת להתייחס אל פריט ברשימת המקורות.

רשימת המקורות תיכתב באותו אופן בו ייכתבו הערות השוליים.

 

כללי

כותרת

עוד מידע