המרכז לחקר החברה החרדית – הנחיות לכתיבת פרסום מחקר
ראשי >> 
פרסומי המרכז >> 
הנחיות לכתיבת פרסום מחקר

הנחיות לכתיבת פרסום מחקר

להלן הסבר מפורט המגדיר את האופן בו פרסומי המחקר אמורים להיות מוגשים.

 

גופנים ורווח בין שורות

נא לכתוב בגופני Times New Roman  הן בעברית והן בשפות אחרות, בגודל  12 וברווח של שורה וחצי.

מתכונת לרשימת המקורות בסוף הפרסום


עברית

ספר של מחבר אחד:  
פרידמן, מ' 1991. החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל.          

ספר של שני מחברים: 
שלהב, י' ופרידמן, מ' 1985. התפשטות תוך הסתגרות: הקהילה החרדית בירושלים. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל.

ספר של עורך אחד:
חסון, ש' (עורך) 2002. יחסי חברה ומדינה: תסריטים לישראל. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.

ספר של שני עורכים:
סיון, ע' וקפלן, ק' (עורכים) 2003. חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמיעה? ירושלים: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד.

פרק של מחבר אחד בספר ערוך:
גונן, ע' 2002. סיפור של שני אחים ושתי תנועות. בתוך: חסון, ש' (עורך) 2002. יחסי חברה ומדינה: תסריטים לישראל (129-122). ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.

פרק של שני מחברים בספר ערוך:
כהנר, ל' ושלהב, י' 2012. מגטו לפרוור: תמורות בארגון היהודי המרחבי. בתוך: קפלן, ק' ושטדלר, נ', מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה החרדית בישראל ובחקרה (272-252). ירושלים: מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד.

מאמר בכתב-עת של מחבר אחד: הורוביץ, נ' 2000. ש"ס והציונות: ניתוח היסטורי, כיוונים חדשים  2: 60-30.


English

Book by one author:

 Knox, P. 1982. Urban social geography: An introduction. London: Longman.

Book by two authors:

 Heilman, S.C. & Friedman, M.M.  2010. The Rebbe: The life and afterlife of Menachem Mendel Schneerson. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Book by one editor:

 Varady, D.P. (ed.) 2005. Desegregating the City: Ghettos, enclaves and inequality. Albany: State University of New York Press.

Book by two editors:

Heilman, S.M.& Cohen, S.M. 1989. Cosmopolitans and Parochials: Modern Orthodox Jews in America. Chicago: University of Chicago Press.

Chapter by one author in an edited book:

Shilhav, Y. 1993. The Emergence of Ultra-Orthodox Neighborhoods in Israeli Urban Centers. In: Ben-Zadok, E. (ed.), Local Communities and the Israeli Polity: Conflicts of values and interests (157–188). Albany: State University of New York Press.

Chapter by two authors in an edited book:

Mesinger, J.S. & Lamme, A.J. 1985. American Jewish Ethnicity.  In: McKee, Jesse O. (ed.), Ethnicity in Contemporary America: A geographical appraisal (145-168). Dubuque, IA: Kendall/Hunt.

Journal article by one author:

Berman, E. 2000. Sect, Subsidy, and Sacrifice: An economist's view of Ultra-Orthodox Jews. The Quarterly Journal of Economics 115(3): 905-953.

Journal article by two authors:  

Kosmin, B.A. & Lange, D. 1980. Conflicting Urban Ideologies: London's new towns and the metropolitan preference of London's Jews, The London Journal 6: 162-175.

הפניה ביבליוגרפית בגוף הטקסט


עברית

מחבר או עורך אחד:

(פרידמן, 1991: 32).

שני מחברים או עורכים:

(שלהב ופרידמן, 1985: 47-43).


English

One author:

(Berman, 2000: 908).

Two authors:

(Kosmin & Lange, 1980: 163-165).


כללי

כותרת

עוד מידע