המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

יחסה של החברה החרדית לאדם החריג: מאפקט ה"סטיגמות" לאפקט ה"הסתגלות"

(מאגר ביבליוגרפי)
חפציבה ליפשיץ ורבקה גלובמן , פרק , כרמל - בית איזי שפירא
מטרת הפרק לבדוק את שינוי היחס לאדם החריג בחברה החרדית, מ'אפקט הסטיגמות' ל'אפקט ההסתגלות', בעקבות הקמת המסגרות לטיפול בחריג החרדי בשנים האחרונות. ממצאי המחקר העלו שלושה מוקדים עיקריים כביטוי לתהליך השינוי שחל בטיפול בחריגים במגזר החרדי: 1. שינוי במודעות ובהכרה בקיומם של החריגים, כאשר הסטיגמות פינתה את מקומה להסתגלות. 2. עקרונות טיפול ופתרונות ייחודיים, ביניהם נורמליזציה, אינטגרציה ושילוב על בסיס מג...

המשך קריאה >>

דעת תורה – הסמכות הבלתי מסויגת שטוענים לה בעלי ההלכה

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב כ"ץ , מאמר , הקיבוץ המאוחד
המאמר סוקר את השימוש המיוחד של המונח 'דעת תורה' בדוח החרדי האחרון, ומתי החל להסתמן תפקודו החדש של בעל ההלכה. לצורך כך מציג הכותב שני מקרי מבחן: מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, ומאבק רבני הונגריה לעצמאות ארגונית אורתודוקסית. המאמר מצביע על מערכת היחסים שבין רבנים לפוליטיקאים המצייתים להם, כתופעה חדשנית ללא תקדים בהיסטוריה היהודית, ובודק את ההצדקה הרעיונית של סמכות זו. הכותב מסיים בעמדתו האישית, ה...

המשך קריאה >>

ארון הספרים של הלמדנות הליטאית ומשמעותו

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , פרק , אוניברסיטה העברית בירושלים, מאגנס בשיתוף עם סכוליון - מרכז רב תחומי בלימודי היהדות המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל
המאמר סוקר את נושאי הלימוד הישיבתיים הליטאים, והספרות הקשורה להם, בעיקר 'ספרות-העזר' הקטלוגית הישיבתית, שהופיע בדור האחרון ונועדה לסייע לתלמיד להתמצא במפרשי הסוגיה הנלמדת. מה בין 'עיון' ל'בקיאות', ומה התהליכים העיקריים שעברו על המתודה הפרשנית הליטאית לסוגיות התלמוד בדור האחרון. המאמר סוקר גם את השלכותיו של 'ארון הספרים' הישיבתי הליטאי שהתגבש במהלך המאה העשרים, כאשר מצד אחד הוא מצמצם את אופקיו הלמד...

המשך קריאה >>

פורום משלהן': עמדות ביחס לאינטרנט בקרב הגולשות בפורומים סגורים המיועדים לנשים חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
אזי לב-און ורבקה נריה-בן שחר , מאמר , האגודה הישראלית לתקשורת והרשות השניה לטלויזיה ולרדיו
האינטרנט הוא מן הטכנולוגיות השנויות ביותר במחלוקת במגזר החרדי, והוא מציב בפניו אתגרים ייחודיים. בשל תכונותיו של המדיום החדש קיים חשש כבד מחשיפת הציבור החרדי לדברי כפירה בדת ולתכנים בוטים, אלימים ומיניים. המאמר מציג את תפיסתן של נשים חרדיות באשר להשפעות האינטרנט, נשים הגולשות באינטרנט בפורומים סגורים המיועדים לנשים חרדיות בלבד. מדובר בתופעה ייחודית: נשים חרדיות המשתמשות בטכנולוגיה מודרנית במרחב אשר...

המשך קריאה >>

על הזכות לחינוך והזכות לחנך : האוטונומיה של החינוך החרדי בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
לוטם פרי חזן , עבודת דוקטור , אוניברסיטת חיפה
המחקר בוחן ומנתח את אופייה, עיצובה ויישומה של הסדרת בתי הספר החרדיים בישראל מבחינה משפטית. המחקר מגבש הצעות לשינויו באמצעות מדיניות חינוך, אשר הזכות לחינוך משמשת בהן כעקרון מנחה. בריתות פוליטיות, פערים בין הרשות השופטת, הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, מציירים תמונה מורכבת ומסקנות נוגות בדבר הסדרה חפוזה של נהלים, ללא כל דיון ציבורי או חשיבה מערכתית. כמו כן מציג המחקר פערים בין הנורמות המסדירות את החינ...

המשך קריאה >>

דעת תורה - תפיסה מודרנית של הסמכות הרבנית

(מאגר ביבליוגרפי)
לורנס קפלן , מאמר , הקיבוץ המאוחד
המאמר מבקש להגדיר את טיבה המדוייק של ההשקפה בדבר הסמכות הרבנית כפי שהיא מוצעת במושג 'דעת תורה', את מקורותיו התורניים, את ההקשר ההיסטורי של התפתחותו, ואת תפקודו בדור האחרון. כמו כן מעלה הכותר כמה השערות ביחס לסיכוייו בעתיד. בין השאר עוסק המאמר בפולמוס הרעיוני שבין הרב סולובייצ'יק לרב שך, וחותם בפרשת דרשתו של הרבי מבלז לחסידיו ערב השואה, בה הבטיח שלא יאונה להם כל רע, ומציג את הגרסאות והצנזורים של דר...

המשך קריאה >>

לימוד בחברותא של בני ישיבות ליטאיות: הלימוד החוזר של סוגיות שנלמדו בעבר

(מאגר ביבליוגרפי)
ברוך שוורץ , פרק , אוניברסיטה העברית בירושלים, מאגנס בשיתוף עם סכוליון - מרכז רב תחומי בלימודי היהדות, המכון למדעי היהדות על שם מנדל באוניברסיטה העברית.
הפרק מנתח את הפרקטיקה הלמדנית הישיבתית בציבור הליטאי, מבחינה ארגומנטלית וחוויתית, לאור מסורות דיאלקטיות-דיאלוגיות מן העבר היהודי. המחקר הוא אמפירי, ומבוסס על צפייה ומעקב אחר 'חברותא' אחת ב'ישיבת מיר' הירושלמית, שעסקה בסוגיית 'אי שתקת' במסכת בבא-קמא. המאמר מבקש להדגים את המורכבות הפסיכולוגית-חברתית של הלימוד במוסד דתי, את תפיסת האוטונומיה הפרשנית והחיפוש אחר ה'חידוש', את מאפייני הדיון הכתוב מול הדי...

המשך קריאה >>

עולם הישיבות הפוסט-פונדמנטליסטי: מיסוד, חופש ויצירת אדיקות חרדית-חדשה

(מאגר ביבליוגרפי)
נורית שטדלר , פרק , רסלינג
פרק העוסק בפונדמנטליזם, ומבקש לבדוק את השינויים שחלו בעולם הישיבות החרדיות, ה'פוסט פונדמנטליסטיות' לפי הגדרתו. תחילה נסקרים חלק ממאפייני הפונדמנטליזם כפי שהם מופיעים בספרות הסוציולוגית, בפרט אלו המתאימים לניתוח עולם הישיבות החרדי בישראל. תופעות שונות של פוסט-פונדמנטליזם מזוהות על פי קודים בלי פורמלים ומעקב אחר תמורות חברתיות וסוציולוגיות. לטענת הכותבת סקירת התמורות בפונדמנטליזם החרדי מעידה על יציר...

המשך קריאה >>

Education for Autonomy, Education for Culture: The Case of Ultra-Orthodox Jews in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Dana Howard , מאמר
מאמר הבוחן את מעמדם של ערכים חינוכיים דתיים, המזוהים עם החברה החרדית, לעומת הערכים הליברליים המזוהים עם תפיסתה הפורמאלית של מערכת החינוך בישראל. לצורך בחינה זו מציע תחילה המאמר תמונת מצב של מערכת החינוך הישראלית על הקטגוריות השונות מהן היא מרוכבת: החינוך הממלכתי, החינוך הממלכתי-דתי, החינוך במגזר הערבי והחינוך במגזר החרדית. לאור סקירה ראשונית זו מבקש המאמר להצביע על הבדל מהותי המבחין בין מערכת החינ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע