המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Spatial Strategies of the “Haredi” Population in Jerusalem

(מאגר ביבליוגרפי)
Yoseph Shilav , מאמר
המאמר בוחן את התנהלותה האסטרטגית של הקהילה החרדית בישראל לאור זיקתה למושגי 'חברה' ו'מרחב'. מגמת היבדלותו החברתית של המגזר החרדי הובילה לתחימת מרחבים אורבניים באמצעותה ביקש מגזר זה ליצור מוקד תרבותי דומיננטי המזוהה עם מערכת הערכים עליה היא אמונה, כאשר במסגרת מוקד זה שאפה הקהילה החרדית לטפל גם בנושאים כלכליים בהתאם לצרכיהם המיוחדים של חבריה. יצירת מוקד תרבותי הייחודי לקהילה החרדית התאפשרה, בין היתר,...

המשך קריאה >>

Between the Individual and the Community: Residential Patterns of the Haredi Population in Jerusalem

(מאגר ביבליוגרפי)
Nurit Alfasi וShlomit Flint-Asheri , מאמר
המאמר בוחן את אופיו של המרחב האורבני החרדי בישראל כמקרה בוחן לאורו ניתן להתחקות אחר הדרכים בהן משקפים דפוסי מגורים את ארגונן הפנימי של קבוצות אוכלוסייה שונות. בעקבות בחינה זו, המתבצעת בשכונות 'רמת שלמה' ו'סנהדריה' הירושלמיות, מצביע המאמר על תפקידו של הצביון הקהילתי כגורם דומיננטי בקביעת אופיו של המרחב האורבני המזוהה עם השכונה החרדית. חשיבותה של הקהילתיות באה לידי ביטוי, בין היתר, במשמעות הרבה אותה...

המשך קריאה >>

Ultra-Orthodox Recycling Narratives: Implications for Planning and Policy

(מאגר ביבליוגרפי)
Tanhum Yoreh , מאמר , Emerald Group Publishing
עבודת מחקר אתנוגרפית ייחודית מסוגה המתחקה אחר תפיסת המיחזור (recycling narrative) של החברה החרדית בישראל. המחקר, שבוצע בשתי שכונות חרדיות בירושלים, בוחן את המאפיינים התרבותיים, הדמוגרפיים והאורבניים הגורמים להיערמות חריפה של פסולת במרחב הציבורי של השכונות החרדיות. לאור בחינה זו, כמו גם לאור התייחסות לתפקידה של ההנהגה הרבנית והשפעתה, מציע המאמר את התקנתם של מתקני מיחזור שונים שיביאו לשיפור תברואי נ...

המשך קריאה >>

The Haredi Ghetto the Theology behind the Geography

(מאגר ביבליוגרפי)
Yosseph Shilav , מאמר
המאמר מבקש לבחון את התפתחותו של הגטו החרדי במחצית השנייה של המאה העשרים אגב התייחסות לקונפליקטים עמה מתמודדת הקהילה החרדית לאור תלותה בהתפתחות המודרניזציה, מחד, ועם סביבתה העירונית, מאידך. במסגרת בחינה זו, המתמקדת במאפייניה האורבניים והחברתיים של ירושלים, מציע המאמר שני גורמים מרכזיים שעיצבו וביססו את הגטו החרדי בישראל: 1) התבדלותה החברתית של ראשית החרדיות בעקבות רוחות ההשכלה והחילון שנשבו במהלך ה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע