המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

השסע הדתי-חילוני בעיני המנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
לורה (אהבה) זרמבסקי , נייר עמדה , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
המחקר חושף מדרג של משתנים התורמים לשסע הדתי-חילוני כפי שהוא מצטייר בעיני מנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל. גורמי היסוד המגבירים את תחושת הניכור והניגוד שבין הציבור הדתי לזה החילוני הם פחד, אי-ביטחון גובר בתוך הקהילות, ירידה בתחושת השיתוף והתעצמות ההתבדלות של צבורים זה מזה. גורמים אלה אינם בולטים על פני השטח באינטראקציה השוטפת שבין דתיים לחילונים, אולם הם הבסיס לשסע. מקור החשש שונה בקהילות השונות: החר...

המשך קריאה >>

החרדים'

(מאגר ביבליוגרפי)
איריס ג'רבי וגל לוי , פרק , המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרק מתוך נייר עמדה אודות השסע החברתי בישראל ומרכיביו השונים. הכותבים מציבים את החברה החרדית המתעצמת כגורם שקשה להתעלם ממנו במישור הפוליטי, החברתי והכלכלי, תוך ציון העובדה שעד לנקודת זמן כתיבת הדברים (שנת 2000) נערך רק מחקר מועט על חברה זו. הפרק דן בהגדרת החרדיות, בבידול הגיאוגרפי, במצב התעסוקה והעוני, אולם הניסיון להבין את מאפייני העוני של החרדים רצוף סתירות פנימיות, ולמעשה קשה להגדירה כ'חברת עוני...

המשך קריאה >>

החברה הדתית ב-30 שנות המדינה, איפיונים, הישגים, מחדלים

(מאגר ביבליוגרפי)
זהבה בזק , מאמר , איגוד סופרים דתיים
מסה הסוקרת את שלושים שנות המדינה הראשונות, בהיבט ההישגים והמחדלים בנושא הדתי והחרדי. המאמר מברך על המהפכה הרוחנית בציבור הדתי לאומי, לצד ביקורת כלפי ה'ישיבתיות' שסוחפת אותו אל מחוזות החרדיות וההחמרה ההלכתית. הכותבת סוקרת את הישגיו של עולם הישיבה החרדי הישראלי, כגון סיפוח וטיפוח בני עדות המזרח, אך גם מבקרת מנקודת ראות אמונית את התופעות הפרדוקסליות שבו: הבדלנות והפערים החברתיים, ראוותנות וגנדרנות מו...

המשך קריאה >>

היבטים של המתח הדתי-חילוני בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
לורה (אהבה) זרמבסקי , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מחקר המשך לזה שהופיע בשנת 2002 במכון פלורסהיימר, תחת הכותרת "השסע הדתי-חילוני בעיני המנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל". פרי מחקר מדעי וראיונות נוספים עם מנהיגים, בנסיון להעמיק את ההבנה של ההיבטים שהוצגו במחקר הראשון באמצעות ניתוח היסטורי. מחקר זה בוחן את הגורמים שביסוד השסע – הן של משתנים חיצוניים והן של סוגיות ספציפיות, ומעלה המלצות של חלופות מדיניות. למרות שחלופות אלה מתבססות על הצעות המנהיגים, הן...

המשך קריאה >>

דפוסי פגיעה של חרדים בתושבים לא-חרדים בצפון מערב ירושלים, כחלק מהמאבק על השליטה באזור זה

(מאגר ביבליוגרפי)
אברהם פרבר , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים - המכון לקרימינולוגיה
מחקר במדעי הקרימינולוגיה, אודות ירושלים בראשית שנות השמונים של המאה העשרים. המחקר נערך בשכונות צפון-מערב העיר, בעיקר בשכונות 'הבוכרים' ו'מקור ברוך' שעברו אז תהליך התחרדות הדרגתי, בידי אוכלוסיה חרדית אשכנזית שהחליפה את עדות המזרח המסורתיות באזור. התהליך היה מלווה בחיכוכים קשים ובמעשי אלימות מצד שתי קבוצות השוללות זו את דרך חייה של זו, המביאות למאוימות הדדית בתוך קרבה אקולוגית מרחבית מסוכנת. תחת אוו...

המשך קריאה >>

התפתחותם של מעגלי היבדלות בקרב חרדים קנאים : עמרם בלוי כמקרה מבחן

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , מאמר , החברה ההיסטורית הישראלית
בשני העשורים הראשונים שלאחר הקמת מדינת ישראל עמד המנהיג רב-הכריזמה עמרם בלוי בראש 'נטורי קרתא', כמנהיג החרדי הקנאי המוכר ביותר בציבור הישראלי. המאמר מתחקה אחר האירועים, התהליכים וההתפתחויות שהביאו אותו למעמד זה, וכן לגיבוש תפיסת עולם בדלנית כנגד המפעל הציוני וכנגד החרדים שהחליטו לשתף פעולה עם מפעל זה. תהליך זה, שראשיתו בתחילת השלטון הבריטי האזרחי בארץ ישראל, הגיע לכלל גיבוש מלא לאחר הקמת המדינה, ו...

המשך קריאה >>

The Hasidic Ethos and the Schisms of Jewish Society

(מאגר ביבליוגרפי)
Naftali Loewenthal , מאמר
המאמר בוחן את אופייה הפרדוקסלי במקצת של היהדות החרדית לאור שני מרכיבי יסוד שהביאו להתגבשותה בשתי המאות האחרונות. המרכיב הראשון, המשקף את האתוס שעיצב במידה רבה את התנועה החסידית, מזוהה עם מגמת האחידות המבקשת לראות את הקדושה גם ברבדיה הנמוכים של המציאות, כמו גם בחייהם של יהודים שאינם מביעים נאמנות מקסימלית לערכי התורה וההלכה בהנהגתם היומיומית. אך במקביל למגמה זו, שהתגבשה בכתבי הוגיה המוקדמים של החסי...

המשך קריאה >>

Tell Me What You Speak and I'll Tell You...: Exploring Attitudes to Languages in the Ultra-Orthodox Community in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Michal Tannenbaum וHannah Esther Ofner , מאמר
מאמר המתחקה אחר תפקידה התרבותי והחברתי של שפת היידיש בקרב הקהילה החרדית. במסגרת התחקות זו בוחן המאמר את המשמעות ההיסטורית והדתית המיוחסת לשפת היידיש לעומת המשמעות המפוקפקת המוענקת לשפות העברית והאנגלית. ממצאי הבחינה מצביעים על קיומו של יחס חיובי בין מידת השימוש ביידיש בחיי היומיום של קהילה חרדית נתונה ובין מגמת התבדלותה החברתית של קהילה זו מהחברה המערבית, בכלל, וזו החילונית, בפרט. ככל שהקהילה נוקט...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע