המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

המאבקים על דמות ירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה חסון , מאמר , החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה
המאמר מבקש לבחון את הדרך בה מעצבים המאבקים הפוליטיים, התרבותיים והסביבתיים את דמותה של ירושלים ואת צביונה. ראשית נסקר הקונפליקט הלאומי, לאחר מכן הקונפליקט התרבותי בין חרדים לחילוניים, הנתפס בעיני רבים כמטריד יותר. הכותב סוקר את המשמעות המרחבית של המאבק התרבותי, כאשר כל צד חש את עצמו מותקף, שכונות שהחליפו את אוכלוסייתן, העוצמה הפוליטית של החרדים על העיר, ענייני תכנון ועיצוב, וכן תגובות הנגד של האוכ...

המשך קריאה >>

ש"ס בעיתונות הישראלית

(מאגר ביבליוגרפי)
שרה הלמן ואנדרה לוי , פרק , ידיעות אחרונות וספרי חמד
הפרק מנתח כתבות מן העיתונות הישראלית – בעיקר עיתון 'הארץ' - בעניינה של ש"ס, וכיצד מנסים נושאי דברו של הציבור המבוסס, המשכיל והחילוני, למקם את ש"ס במסגרת הדימוי שיש לאותו ציבור על ה'ישראליות'. הכתיבה העיתונאית פונה אל 'חברתיות משותפת' שאינה מפורשת, וכלליה אינם דורשים הבהרה. עוצמתה של ההגמוניה טמונה באותה 'אינטימיות תרבותית' חסרת כללים, ומתוך כך מסיקים הכותבים כי המקום שנועד לש"ס בשיח הציבורי הזה הו...

המשך קריאה >>

האופנה החרדית בראשית ימי המדינה

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת הלמן , פרק , מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
הפרק עוסק בתרבות הביגוד של החרדים בשנים הראשונות למדינה, בשווה ובשונה מן הציונות הדתית ומן הרוב החילוני. המקורות: עיתונות, תצלומים, עדויות ועוד. הכותבת מתארת את לבוש הגברים ולבוש הנשים דאז, את חוקי הצניעות שהופעלו בידי 'ועד משמרת הצניעות', פולמוסים חינוכיים בקרב 'בית יעקב' בנושא זה, בתי מסחר שונים ועוד. גם הדימוי של החרדי על פי לבושו כפי שהשתקף בעיתונות החילונית מוצא ביטוי במחקר, הכולל אנקדוטות רב...

המשך קריאה >>

לדמותה של שכונה רב-עדתית: בתי הכנסת בשכונת בית ישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
ראובן גפני , מאמר , החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה
שכונת 'בית ישראל' בירושלים נבנתה כשכונה אשכנזית, אך במהלך המחצית הראשונה של המאה העשרים התגוונה מאד, ובתי הכנסת הרבים שבה מדגימים זאת. אולם כיום היא שכונה חרדית, ובתי הכנסת של העדות המגוונות אינם אלא 'רליקטים' לתקופת גיוונה. העובדה כי תושבי השכונה היו דלי אמצעים והשתייכו למעמד הנמוך, גרמה לכך שבתי הכנסת שבה למרות חשיבותם היו צנועים בגודלם ובעיצובם, שלא כבתי כנסת אחרים שנבנו באותה העת בירושלים ואשר...

המשך קריאה >>

המרקם הדתי-חברתי של שכונת מאה שערים

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , מאמר , אריאל
שכונת מאה שערים נחשבת למעוז החברה החרדית האנטי ציונית הקיצונית, אך לא תמיד כך היו פני הדברים. עד לשנות הארבעים והחמישים של המאה עשרים הייתה זו שכנתה הקרובה, בתי אונגרין, שהוציאה מקרבה את הקנאים הקיצונים ביותר, בעוד שמאה שערים הייתה שכונה מתונה למדי. ב'ישיבת מאה שערים' הניצבת לתפארת במרכז השכונה היו חוגגים את יום העצמאות באמירת 'הלל' וחלק גדול מהתושבים הצביע בבחירות לכנסת ולעיריית ירושלים. קנאותה ש...

המשך קריאה >>

The Image of the Amish in The New York Times versus the Image of the Haredim in Haaretz (1980-2010)

(מאגר ביבליוגרפי)
Benyamin Neuberger וKeren-Miriam Tamam , מאמר , Ringer
המאמר מציע סקירה השוואתית אודות ייצוגה של הקהילה החרדית בעיתון 'הארץ' לעומת ייצוגה של קהילת האמיש בעיתון ה- New York Times(להלן: NYT). במסגרת השוואה זו, המתבצעת לאור מאפיינים מרכזיים המשותפים לקהילות אלו, מצביע המאמר על שתי נקודות מרכזיות, הכרוכות זו בזו, המבחינות בין ייצוגם של האמישים, מכאן, וייצוגם של החרדים, מכאן: 1) יחסו של ה – NYT לקהילת האמישים מתון בהרבה לעומת יחסו של 'הארץ' כלפי החברה החר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע