המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

דפוסי חזרה בתשובה בקרב חוזרים בני עדות המזרח ובני עדות אשכנז הפונים לטיפול נפשי

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה מימרן , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים - המחלקה לפסיכולוגיה
המחקר עוסק בתרומת ההבדלים האתניים והתרבותיים לתהליך החזרה בתשובה. בני עדות המזרח ובני עדות אשכנז נבדלים, בין היתר, במקום ובמשקל שתופסת הדת בחייהם, וכן באופי דתיותם. העבודה מנסה לתאר ולהשוות את דפוסי החזרה בתשובה המטופלים במרפאה לבריאות הנפש, על פי השתייכותם העדתית. מן הממצאים: אצל אשכנזים הופיעו יותר נושאים קוגנטיביים, ואילו אצל עדות המזרח הופיעו יותר נושאים ריגשיים. אצל עדות אשכנז השינוי הוא קיצו...

המשך קריאה >>

היבטים פסיכולוגיים של ספרות ילדים חרדית : תפיסת הילד ותפיסת העצמי

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית יפה , מאמר , מכון הנרייטה סאלד
המאמר עוסק בספרות ילדים חרדית ובתפיסת העולם המשתקפת בה. המחקר מנתח כ-200 סיפורי ילדים קצרים מתוך ספרונים, קובצי סיפורים ובעיתונות החרדית. סיורים אלה מושווים לספרות לאימהות שהחלה להתפרסם במגר החרדי בשנים האחרונות. חלקו הראשון של המאמר כולל ניתוח קונטקסטואלי וקטגוריאלי, וחלקו השני בוחן את המאפיינים הסגנוניים והלשוניים של הסיפורים. חלקו השלישי מכיל את הממצאים אודות מה שמכנה הכותבת 'מאפייני הצמצום' בס...

המשך קריאה >>

היבטים פסיכולוגיים של ספרות ילדים חרדית : ערכי יסוד, מושג הילדות ותפיסת העצמי

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית יפה , עבודת מוסמ , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר העוסק בספרות הילדים חרדית ומקומו של הילד בספרות זו. המטרה היא להציב קווים להבניה הכוללת של מושג הילדות בקרב החברה החרדית. ממצאי המחקר נוגעים הן לראייה פסיכולוגית של תפיסת הילד בחברה החרדית, והן לצד הספרותי של סיפורי הילדים החרדיים. לדברי הכותבת מתוך הסיפורים מצטייר הילד כמבוגר בזעיר אנפין, בעל כוח רצון ואחריות תפקידית מחד, אך גם כישות בעלת מאפיינים יחודיים מאידך. תפיסה אמביוולנטית זו מוסברת ב...

המשך קריאה >>

השפעת אקלים משפחתי וקוהרנטיות על מידת הקשר בין הורים לבנים/ות בוגרים/בוגרות "חוזרים/ות בתשובה" ואחרים

(מאגר ביבליוגרפי)
פריבורז דרדשטי , עבודת גמר , אוניברסיטת תל אביב - החוג לפסיכולוגיה
מחקר השוואתי בין משפחות של חוזרים בתשובה לבין משפחות 'רגילות', בכל הנוגע ליחסי הורים-ילדים, מוצא המשפחה, ועמדות ההורה כלפי התפתחותו של הבן/בת. הנבדקים - 126 זוגות הורים, 76 מתוכם הורים לחוזר בתשובה, ו52 ללא. מן הממצאים: הורים של ח"ב תפסו את הקשר עם הבן כבעייתי יותר, נמצאו הבדלים בתפיסת קשיי ההתפתחות של הבן/בת בשתי הקבוצות. כמו כן האקלים המשפחתי של משפחות ''רגילות' היה טוב יותר מאשר בקרב הורים של ח...

המשך קריאה >>

עזיבת העולם החרדי כמפגש בין מודלים חברתיים–דתיים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומי דורון , מאמר , אוניברסיטת תל אביב - החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
המאמר מתחקה אחר תהליך שינוי הזהות של אלה העוזבים את העולם החרדי (היוצאים בשאלה) ואחר הקשיים העומדים בפניהם. המאמר מושתת על טענתו של אייזנשטדט שמערכות תרבותיות ודתיות הן בעת ובעונה אחת גם גורם מייצב של סדר חברתי וגם זרז לשינוי. טענה זו תיבחן דרך השינוי שעוברים שלושת מעגלי הזהות ־ האישי, המשפחתי והקהילתי ־ שמתפרקים ומורכבים מחדש עם המעבר של היוצא בשאלה ממודל חברתי חרדי למודל חברתי חילוני–מודרני, על...

המשך קריאה >>

חוזרים בתשובה ומשפחותיהם: השפעת משתנים אישיותיים, התפתחותיים ומשפחתיים על רמת הקשר בין חוזרים בתשובה מזרמים שונים לבין הוריהם

(מאגר ביבליוגרפי)
דניאלה טל , עבודת גמר , אוניברסיטת תל אביב - החוג לפסיכולוגיה
אחד המחקרים הראשונים על חוזרים בתשובה והקשר התוך-משפחתי, בקרב מצטרפים לחברה החרדית ולחברה הדתית. לצורך המחקר פותח שאלון מיוחד, שבדק את הרקע לחזרה בתשובה, את התהליך וסיבותיו, רקע התפתחותי, הקשר עם ההורים, וכן שאלון מיוחד בתחום חזרה בתשובה וקשרי נישואין. מממצאי המחקר: גברים חוזרים בתשובה מישיבה חרדית נמצאו נמוכים במדד ההבנה שבמשתנה הקוהרנטיות מאשר נבדקים מישיבות אחרות. הם נמצאו גבוהים ברמת הקשיים הה...

המשך קריאה >>

רגישות תרבותית של מטפלים שאינם דתיים בעבודה עם ילדים והורים חרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר נוסבאום ורבקה שפיגלמן , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
מחקר שנערך בתחנת השירות הפסיכולוגי-חינוכי (שפ"ח) המטפלת באוכלוסייה החרדית בירושלים. המפגש בין הפסיכולוגיה, על מגוון ההתערבויות שהיא מציעה, ובכללן פסיכותרפיה, לבין תפיסות עולם חרדיות הוא ייחודי. המאמר עוסק במפגש שבין המטופלים החרדים למטפלים שאינם דתיים, מנקודת המבט של המטפלים, כמפגש בין רבותי, וכשיח בתוך החברה החרדית ובמקביל בקהילה הטיפולית, על הדרך שבה ניתן להתאים את הפרקטיקה הטיפולית למגזר החרדי....

המשך קריאה >>

מאפייני סיכון, דת ומגדר בקרב מתבגרים חרדים - מודל אקולוגי

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת קלי , מאמר , מכון מופ"ת
מטרת המאמר לפתוח צוהר לעולמם של המתבגרים החרדים הנמצאים במצוקה ובסיכון, תוך כדי עמידה על ההיבטים התרבותיים אשר מייחדים ומבדילים אותם משאר המתבגרים בסיכון בארץ. המאמר פותח בהצגת הגדרות ומאפיינים של נוער במצוקה ובסיכון, בהמשך הוא מתאר את מאפייניה החברתיים והמגדריים של החברה החרדית, ואחר כך סוקר את הידע הקיים על אודות מתבגרים ומתבגרות במצוקה בחברה החרדית. לבסוף נדונות המשמעויות העולות מן המאמר בהקשרי...

המשך קריאה >>

שלמים עם עצמם: ראיונות עומק חוזרים עם חוזרים בשאלה

(מאגר ביבליוגרפי)
מלאכי קרנצלר , מאמר , המרכז האוניברסיטאי באריאל
מחקר משווה בין סיפורי חיים של 'חוזרים בשאלה', מתקופת חזרתם בשאלה ועד כ-6 שנים לאחר התהליך, ובשני היבטים: האחד, האופן בו מתואר התהליך והשינויים שחלו בסיפור במשך הזמן, והשני, המשכו של תהליך החזרה בשאלה עצמו. התקיימו 2 סבבים של ראיונות עומק, תוך השוואה בין שני הסבבים. ההשוואה מלמדת שלאחר שנבנה הסיפור הראשוני, הוא אינו משתנה באופן מהותי. מרכיב נוסף: שימוש בביטויים אינדבידואליסטיים, בכל הנוגע לפנימיותם...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע