המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

רטוריקה של אמנות המופע בכנס החזרה בתשובה

(מאגר ביבליוגרפי)
אורלי וסרצוג-רביד , מאמר , המסלול האקדמי המכללה למנהל, צ'ריקובר מוציאים לאור, גומא ספרי מדע ומחקר
המאמר עוסק בסוד כוחו של הרב אמנון יצחק, מגדולי המחזירים בתשובה הפועלים בשנים האחרונות בקו התפר שבין החברה החילונית לחברה החרדית. המאמר בודק את הכנסים של הרב יצחק כריטואל החוזר על עצמו, סוקר את דרכי ההפקה, השלבים השונים, שימושי השפה והרטוריקה, ומנתח את דרכי השכנוע של הרב באמצעות חקר אמנות המספר העממי וחקר הספרות והתיאטרון ותורת הנאום. כל אלה חוברים אל ה'טרנספורמציה של האני' באמצעות הטקס.

המשך קריאה >>

מחסומי זהות והדרה בתהליך החזרה בתשובה של מזרחים-ספרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומי דורון , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק בוחן את ההיבט העדתי ואת השפעתו על תהליך החזרה בתשובה בישראל. מהם החסמים הפורמליים והבלתי פורמליים שחוזרים בתשובה מזרחיים צריכים להתמודד אתם? מדוע מועמדים חסמים כה רבים בפני המבקשים להצטרף לחברה החרדית? המחקר דן בבעיית ה'שידוך', בעיית החינוך, מכירה והשכרת דירות, החמרה ואימוץ מסורת אשכנזית, יציאה לעבודה, מעורבות פוליטית, בית הכנסת, וכן אתרי אינטרנט כזירת מאבק וירטואלית ממשית. ממסקנות המחקר: תהל...

המשך קריאה >>

החזרה בתשובה וזהויות דתיות חדשות בישראל בתחילת שנות האלפיים

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה גודמן , פרק , כתר - אוניברסיטת תל-אביב
פרק המבקש להשלים את החסר בחקר החרדיות מן ההיבט האנתרופולוגי של מחזירים ו'החזרה בתשובה'. ההנחה היא כי זהות אישית וחברתית היא תוצר של תהליך ולא מהות קבועה ובלתי משתנה הניתנת להימדד באמצעות שאלונים סוציולוגיים. ההחזרה בתשובה קשורה לכאורה לקשר הדוק לחרדיות, אך כותב המאמר מנסה להוכיח שהיא יצירה חדשה במובנים רבים. המאמר דן במסרים, בדתיות המבוססת על הוכחת האמת, בשלילת הציונות ותרבות המערב, ביחס לתקשורת,...

המשך קריאה >>

החזרה בתשובה כתגובה חרדית לשואה

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר שביד , מאמר , ההסתדרות הציונית העולמית
המאמר עוסק בחזרה בתשובה כתגובה לשואה, בעיקר לאחר מלחמת ששת הימים שחוללה תסמונת ביקורתית כלפי הממסד. הדיון חוזר אל שרשי הויכוח ההיסטורי בין התנועות החרדיות לבין התנועות המודרניות בעם היהודי, ומוצא בחברה הישראלית זיהוי של חיי העיירה בפולין עם 'מאה שערים' ודומותיה. הכותב בוחן את התופעה הן מצד ה'מחזירים' והן מצד ה'חוזרים'. מצד ה'מחזירים': היתה ציפיה מתונה למשבר התנועות המודרניות בתוכן הציונות, מצד ה'ח...

המשך קריאה >>

God's Voice: Audiotaped Sermons in Israeli Haredi Society

(מאגר ביבליוגרפי)
Kimmy Caplan , מאמר
המאמר סוקר את הופעתן של קלטות האודיו והווידאו בחברה החרדית בישראל אגב התחקות אחר מאפייניהן הייחודיים המבחינים אותן ממקורות ידע אחרים, דוגמת עיתונות חרדית, פאשקווילים ועלוני שבת. מקורות האודיו, בדומה למקורות טקסטואליים חרדיים, מותאמים למגוון מטרות ולקהלי יעד שונים. אלפי קלטות האודיו שהופיעו בחברה החרדית בשנים האחרונות מקוטלגים ומובחנים בהתאם לז'אנרים שונים: נורמות התנהגותיות, שיעורי תלמוד והלכה, הט...

המשך קריאה >>

Religion and Modernity: Religious Revival Movement in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Asaf Sharabi , מאמר
מאמר המתחקה אחר עיצובן של תנועות ההחזרה בתשובה בישראל לאור מושג 'זיכוי הרבים'. במסגרת התחקות זו מבקש המאמר להצביע על האופן בו מעודד מושג זה את תופעת 'מעגליות התשובה', המאופיינת במאמצים הננקטים על ידי החוזר בתשובה הטרי על מנת להביא לחזרתם בתשובה של מכריו החילוניים. תופעה זו הרווחת בקרב בעלי תשובה בראשית צעדיהם שופכת אור, לטענת המאמר, על זליגתם של אלמנטים מערביים וקפיטליסטיים למסגרות התשובה השונות,...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע