המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

לימודי ליבה במערכת החינוך החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי וייסבלאי , מזכר , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
תוכנית הליבה היא המכנה הלימודי המשותף המחייב את כל הלומדים במערכת החינוך הישראלית, ונכללות בה תוכניות הלימודים המחייבות, המבוססות על הערכים, התכנים ומיומנויות הלמידה שמערכת החינוך מבקשת להקנות לתלמידיה. היקף תוכנית הליבה, תכניה והערכים שהיא מבקשת להנחיל עומדים בעשור האחרון במרכזו של דיון ציבורי ער בנושאים מהותיים לדמותה של החברה בישראל: רב-תרבותיות, פרטיקולריות ושוויון בחינוך. המסמך מציג את תוכנית...

המשך קריאה >>

לימודי הליבה במוסדות הפטור בחינוך החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי וייסבלאי , מסמך , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
בשנת הלימודים תשע"ג פעלו במערכת החינוך 302 מוסדות פטור ובהם 746,34 תלמידים. מוסדות הפטור הם בתלמודי תורה לבנים בחינוך היסודי החרדי, בהם לומדים תלמידים מכיתה א' עד כיתה ח'. אלו הן עמותות עצמאיות הקשורות לרשתות החינוך החרדיות הגדולות: מעיין החינוך התורני ומרכז החינוך העצמאי. האחריות המלאה על כלל ההיבטים הפדגוגים, המנהליים והתפעוליים של מוסדות הפטור, לרבות העסקת עובדי ההוראה, היא בידי הבעלות על המוסד...

המשך קריאה >>

מערכת החינוך בישראל – סוגיות מרכזיות שנדונו בוועדת החינוך, התרבות והספורט

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי וייסבלאי , דוח מחקר , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך דוח מקיף על מערכת החינוך, בתוך כך על החינוך החרדי, מאפייניו, החלוקה לזרמים ולאידיאולוגיות, מעמד משפטי, תקציבים ועוד. החל מעמ' 34 פורס המסמך את הנתונים המספריים, ההיבטים המנהליים, צורות הפיקוח ומגמות הגידול בחינוך היסודי והעל-יסודי. מערכת החינוך החרדית מתמודדת עם סוגיות רבות שמעסיקות גם את החינוך הלא-חרדי, דוגמת בינוי כיתות, הסעות, חינוך מיוחד, מעמד המורה ואפליה בקבלת תלמידים. ההתמודדות החרדית...

המשך קריאה >>

מצב החינוך בישראל והשלכותיו: מפת דרכים ויזואלית

(מאגר ביבליוגרפי)
דן בן דוד , נייר מדיניות , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
דו"חות מצב המדינה השנתיים של מרכז טאוב הפנו זרקור גדול אל השפעת החינוך על רמת החיים ועל פערי ההכנסות. בהקשר זה, המסמך משרטט נקודות מרכזיות במפת דרכים ויזואלית קצרה הממחישה את חשיבות החינוך לחברה ולמשק בישראל, את מצב החינוך במדינה ואת השלכותיו. בכל עמוד מוצג תרשים אחד או שניים מלווים בהסבר קצר. מממצאי המחקר: נתוני הרישום למערכת החינוך היסודית מאז שנת 2000 מצביעים על כך שמספר התלמידים במערכת הממלכתי...

המשך קריאה >>

על בתי הספר החרדיים באנטוורפן

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה   תקציר מחקר זה בודק כיצד מחלחל עיקרון חוקתי של חופש חינוכי, המעוגן בחוקה הבלגית, אל בתי הספר החרדיים באנטוורפן שבבלגיה. הוא מתחקה אחר הגורמים המעצבים את החופש החינוכי בחיי היום-יום של בתי הספר החרדיים ומאפיין אותם בתוך שדה המדיניות החינוכית. ממצאי המחקר מראים כי החופש החינוכי משתנה בתוך "גלגלי השיניים" של מדיניות החינוך. חוקי החי...

המשך קריאה >>

יסוד משותף של אזרחות (?): תפיסות האזרחות של "קבוצת הליבה" כלפי שלוש קבוצות מיעוט

(מאגר ביבליוגרפי)
גל אריאלי , פרק , עם עובד
מחקר הבוחן את עמדותיה של חברת הרוב בישראל כלפי טיב אזרחותם של קבוצות המיעוט: החרדית, הרוסית שאינה יהודית, והערבית. הנבדקים: 550 ישראלים יהודים שאינם חרדים המשתייכים בזהותם ל'קבוצת ליבה' בחברה הישראלית, שהשתתפו בסקר טלפוני אשר בחן את עמדותיהם כלפי תפיסת הזכויות והחובות האזרחיות החלות כלפי המיעוט הערבי, החרדי, והרוסי שאינו יהודי בישראל. מממצאי המחקר: בכל הקשור להקצאת זכויות, הנבדקים דיווחו על תמיכה...

המשך קריאה >>

ניתוח מגמות בקהילות החרדיות במדינת ישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
דן בן דוד , נייר מדיניות , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
שיעור התעסוקה בישראל בגיל העבודה (+15) ב-2008 היה 53.1 אחוז. לעומת זאת, שיעור התעסוקה הממוצע ב-OECD הגיע ל-69.2 אחוז באותה שנה. בכמה צפוי היה לגדול התוצר המקומי הגולמי (התמ"ג) של ישראל אילו שיעור התעסוקה בארץ היה עולה לממוצע ה-OECD? בהנחה שגמישות התוצר ביחס לעבודה היא 0.68 (הלפמן, 1999), ובהנחה – מחמירה – שהמועסק הממוצע החדש יכול לייצר רק 50 אחוז ממה שייצר המועסק הממוצע ב-2008, התמ"ג בישראל היה גד...

המשך קריאה >>

בתי-ספר יסודיים בחינוך המוכר שאינו רשמי בשנים תש"ס–תשע"ב

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי וייסבלאי , מסמך , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
במערכת החינוך פועלים מוסדות חינוך רשמיים בבעלות המדינה ומוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים שאינם בבעלות המדינה (ולצד אלה, מוסדות חינוך נוספים המיועדים לציבור החרדי). בחינוך המוכר שאינו רשמי כ-650 מוסדות בחינוך היסודי, בהם לומדים כ-200,000 תלמידים, שהם כ-20% מתלמידי החינוך היסודי. המסמך סוקר את ההתפתחויות בחינוך המוכר שאינו רשמי – בבתי-הספר היסודיים – בשנים תש"ס–תשע"ב. בין השאר נידונים הנושאים דלהלן:...

המשך קריאה >>

ועדת דוברת והציבור החרדי : האם הדוח ניתן ליישום ובאיזו מידה ?

(מאגר ביבליוגרפי)
ארי סמדג'ה , מאמר , מכון ון ליר בירושלים
מאמר מאת רב חרדי בירושלים, בעקבות דוח ועדת דוברת לרפורמות בחינוך משנת 2003. הכותב מצביע על הבעיה שניצבה לפני הוועדה בכל הנוגע לחינוך החרדי, ומנסה לתחום את נקודות המחלוקת העיקריות ואף להצביע על פתרונות אפשריים לחלק מהן. במקביל, הוא מנסה להפחית את מצוקת קברניטי החינוך הממלכתי הנוגעת לציבור החרדי על ידי התעלמות מן החלקים שלגביהם אין כל הבדל משמעותי בין הציבור החרדי לממלכתי הכללי והדתי. בסיום המאמר מצ...

המשך קריאה >>

"ליבה ישראלית": מימי "הממלכתיות" עד להצעה להקים "מנהלי חינוך אזוריים" בדו"ח דוברת

(מאגר ביבליוגרפי)
צבי צמרת , פרק , יד יצחק בן-צבי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן והמכללה האקדמית בית ברל
הפרק עוסק בשתי מהפכות חינוכיות הנוגעות לתשתית מבנה מערכת החינוך במדינת ישראל. האחת, התרחשה בראשית שנות החמישים והתבטאה בביטול הזרמים והנהגת החינוך הממלכתי. השניה, מהפכה שהתרחשה בראשית שנות האלפיים והידועה בשם 'רפורמת דוברת'. מנהיגי מדינת ישראל בשנותיה הראשונות לא העלו על דעתם כי הדרת האוכלוסייה החרדית והערבית מן החינוך הממלכתי תהייה כה קריטית, ותוליד מצב שבו כמעט מחצית ממספר התלמידים בבתי הספר הממ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע