המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ליברליזם והזכות לתרבות

(מאגר ביבליוגרפי)
אבישי מרגלית ומשה הלברטל , פרק , אוניברסיטת תל אביב, הוצאת רמות
פרק הבא להציב את חובותיה של החברה הליברלית כלפי מיעוטים שאינם ליברלים, ולסייע לתרבויות-מיעוט בזכויות מיוחדות. ליצורי אנוש יש זכות לתרבות – לא לתרבות כלשהי, אלא לתרבותם הם. הזכות לתרבות עשויה לחול גם על קבוצה שהנורמות שלה אינן מתיישבות עם תפיסת הפרט בחברה ליברלית. החברות הנידונות במאמר הן החברה הערבית והחברה החרדית. ביחס לחברה החרדית, טוענים הכותבים כי הדרישה להתלבש בצניעות ברחובותיהם עולה בקנה אחד...

המשך קריאה >>

הרהורים על פמיניזם ורב-תרבותיות

(מאגר ביבליוגרפי)
סוזן מולר-אוקין , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס בשיתוף האגודה הישראלית למדע המדינה
המאמר דן בקונפליקט הקיים בין מימוש הזכויות של המיעוט התרבותי לבין מימוש הזכויות הפמיניסטיות, כקונפליקט שממעטים לעסוק בו (בשנת 1998). טענת הכותבת היא כי אם קיימים קונפליקטים בין תביעות פמיניסטיות לבין תביעות למתן זכויות לקבוצה מסוימת, קיימת סבירות גבוהה שתביעות קהילתיות לזכויות הקבוצה יתנגשו ביעדי הפמיניזם, וממילא בערכי הליברליזם. אחת הדוגמאות לכך היא טיעונים ליברליים של רב-תרבותיות הנוגעים לחברה ה...

המשך קריאה >>

מי מפחד מבית המשפט העליון

(מאגר ביבליוגרפי)
גד ברזילי , מאמר , הסתדרות המורים - הקרן לקידום מקצועי ועמותת המורים לקידום ההוראה בחינוך
מאמר משנת 1997 הדן ביחסיה של החרדיות עם בית המשפט העליון (עד אז). המחבר טוען כי במרבית פסיקותיו חיזק דווקא בית המשפט את ערכי המדינה היהודית ואת עקרונות הבטחון הלאומי, נמנע מעימותים בנושאים קשים, ותרם מעט מאוד לעיצוב ערכיה הליברליים של מדינת ישראל. הוא שימר את יסודות הלאומיות היהודית, ומנע בכך פרשנות אלטרנטיבית של התפתחות זהות לאומית ישראלית, טריטוריאלית או קהילתית, שאינה מגדירה לאום על בסיס דתי. ל...

המשך קריאה >>

ש"ס - ליכוד עם כיפה? מחקר השוואתי על תהליכי שינוי במפלגות דתיות בישראל ובטורקיה

(מאגר ביבליוגרפי)
סולטן טפה ורוני באום , פרק , המכון הישראלי לדמוקרטיה
הפרק עוסק בתנועת ש"ס שהפכה למפלגה השלישית בגודלה בבחירות בשנת 2006, לאחר ששילשה את כוחה בפרק זמן של כעשרים שנה. כיצד עשתה זאת? הטענה המרכזית היא שלא ניתן לענות על השאלה בלא להביא בחשבון את הגורמים הפנימיים (מנהיגות, אידיאולוגיה, פעילות קהילתית) והחיצוניים (מדיניות ניאו-ליברלית, מערכת הבחירות) אשר השפיעו על ביצועי ש"ס במערכת הבחירות 2006. המחקר, שנעשה בהשוואה למפלגות פרו-איסלאמיות בטורקיה, מראה שהי...

המשך קריאה >>

קמעות וליברליזם פוליטי: הארגון המושגי של המציאות והלגיטימציה של המדינה על פי תנועת ש"ס

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה פישר , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק מבקש לטעון כי האתגר שמציבה תנועת ש"ס בפני החברה הישראלית שייך לסוג 'הקונפליקט הבסיסי', שמשמעו ויכוח בדבר הבנת המפה הקוגנטיבית עצמה וההסכמות המארגנות את המציאות החברתית. ש"ס מציבה מערכת של קטגוריות אלטרנטיביות להבנת המציאות החברתית בישראל וארגונה. נקודת המוצא של הדיון: 'פולמוס הקמעות' שהתקיים בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 1998. המאמר דן בשיח של ש"ס מול יריביה, במשמעות הליברליזם על פי תופעת...

המשך קריאה >>

"אריה שאג, מי לא ירא?": ש"ס והמאבק על הישראליות

(מאגר ביבליוגרפי)
יואב פלד , פרק , מכן ון ליר בירושלים - הקיבוץ המאוחד
פרק העוסק בתופעת ש"ס על רקע תיאוריות ליברליות ושיח האזרחות האתנו-לאומי העכשווי. הכותב מבקש לטעון שש"ס הצליחה להגדיר את מטרות בוחריה במונחי שיח האזרחות האתנו-לאומי היהודי, ובדרך זו לארגן אותם סביב מסר אינטגרטיבי ולא בדלני ביחס לאשכנזים. שיקום ערכים בעלי אופי יהודי דתי-מסורתי, הוצג כמזור למצוקתם התרבותית של המזרחים, ולמצוקתם החברתית-כלכלית גם יחד. המסר האינטגרטיבי הוא המפתח להצלחתה של ש"ס, במקום בו...

המשך קריאה >>

The Limits of Liberal Toleration: The Case of the Ultra-Orthodox in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Nahshon Perez , מאמר
הדרישה לסובלנות דתית היוותה במשך שנים רבות מסגרת לוויכוח בין פרשנויות שונות אודות מידת הסובלנות הנדרשת ממדינה המוגדרת כליבראלית כלפי חברות מיעוטים, המובחנות מהחברה הכללית בהתאם לנורמות וערכים ייחודיים. במסגרת וויכוח זה ניתן להצביע על שני שיקולים מרכזיים המשמשים כפרמטרים לקביעת יחסה של המדינה כלפי חברת מיעוט נתונה: (1) מידת הניגודיות בין ערכי המדינה לערכים עליהם אמונה חברת המיעוט ו(2) המחיר הכלכלי...

המשך קריאה >>

Toleration and Illiberal Groups in Context: Israel's Ultra-Orthodox ‘Society of Learners’

(מאגר ביבליוגרפי)
Yuval Jobani וNahshon Peretz , מאמר
מטרת המאמר להציג את מעלותיה של 'הגישה ההקשרית' (contextual approach) לתיאוריות פוליטיות, תוך התייחסות למידת הסובלנות הנדרשת ממדינה ליברלית כלפי 'קבוצות ליברליות' המתקיימות במסגרתה, וזאת באמצעות בחינת שאלת יחסה של החברה החרדית לשירות צבאי, ובכלל זה המתחים העולים בעקבותיו, כמקרה בוחן. בתוקף אפיונה כ'קבוצה ליברלית', המוגדרת ככזו בשל מאמציה לצמצם את רמת השפעתם של גורמים חיצוניים על אורחות חייה, חווה ה...

המשך קריאה >>

Regulating Modesty-Related Practices

(מאגר ביבליוגרפי)
Alon Harel , מאמר
מאמר זה דן בהצדקות הניתנות לאכיפת פרקטיקות שמרניות, העומדות בזיקה לערך הצניעות, בחברות ליברליות. במסגרת הדיון המוצע נבחנות שתי פרקטיקות המיוושמות בישראל: לבוש החיבאג' בחברה המוסלמית והפרדה מגדרית בתחבורה הציבורית העוברת בשכונות חרדיות. ההתייחסות לפרקטיקה המיושמת בתחבורה הציבורית מתרחשת תוך בחינה תיאורטית של המשמעות הכרוכה בהפרדה בין קבוצות בכלל, ובהפרדה מגדרית בפרט. במסגרת בחינה זו מוצעות שתי אפשר...

המשך קריאה >>

Education for Autonomy, Education for Culture: The Case of Ultra-Orthodox Jews in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Dana Howard , מאמר
מאמר הבוחן את מעמדם של ערכים חינוכיים דתיים, המזוהים עם החברה החרדית, לעומת הערכים הליברליים המזוהים עם תפיסתה הפורמאלית של מערכת החינוך בישראל. לצורך בחינה זו מציע תחילה המאמר תמונת מצב של מערכת החינוך הישראלית על הקטגוריות השונות מהן היא מרוכבת: החינוך הממלכתי, החינוך הממלכתי-דתי, החינוך במגזר הערבי והחינוך במגזר החרדית. לאור סקירה ראשונית זו מבקש המאמר להצביע על הבדל מהותי המבחין בין מערכת החינ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע