המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

"והגית בו יומם ולילה"? מנגנונים ליצירת שיח אלטרנטיבי בקרב הקהילה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
דנה ברוקמן , עבודת מוסמ , האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
המחקר בוחן תמורות ביחסה של החברה החרדית להשכלה ולתעסוקה, בראי השיח החדש הנוצר בעקבות מגמות אלה. הטענה היא כי החברה החרדית בישראל עוברת תהליך של ערעור על השיח הרבני ההגמוני, היוצר הסתגרות מפני חברת הרוב בישראל, וצועדת לעבר פתיחות אל הציבור הכללי דרך נושאים של השכלה ותעסוקה. במוקד המחקר: השבועון הבלתי-תלוי 'משפחה', המקדם שיח זה. המחקר חושף ארבעה מנגנונים באמצעותם יוצר השבועון שיח חלופי לשיח ההגמוני...

המשך קריאה >>

בין לימוד תורה לפרנסה: חברת לומדים ומתפרנסים בלונדון

(מאגר ביבליוגרפי)
עמירם גונן , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מחקר על דפוסי החיים בקהילה החרדית של אזור סטמפורד-היל בלונדון, שהיא כיום ברובה חסידית. מחקר זה מתמקד ביחסים שבין לימודים תורניים לפרנסה מעבודה. התמונה העולה מן המחקר היא של חברת לומדים ומתפרנסים, בה כשני שלישים מן גברים החרדים מתפרנסים. זאת, בשונה מן המצוי בישראל, בה אומדן המתפרנסים בקרב הגברים החרדים הוא שליש. על פי ממצאי המחקר, החרדים בלונדון חיפשו איזונים בין לימוד תורה ופרנסה המתבטאים בטיפוסים...

המשך קריאה >>

גדלות האדם' ו'שפלות האדם' בארץ לא זרועה: ישיבות המוסר 'סלבודקה' ו'נוברדוק' עולות לארץ ישראל 1925 – 1935.

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה טיקוצינסקי , פרק , האוניברסיטה העברית בירושלים, מאגנס -סכוליון
הפרק עוסק בהעתקתן של שתיים מ'ישיבות המוסר' מליטא לארץ ישראל בתקופת המנדט: 'סלבודקה' ו'נוברדוק'. בתקופה זו הונחו יסודותיו של הממסד הישיבתי הארצישראלי, שהפך לימים לתת-מגזר חרדי מוביל במדינת ישראל. היחס האמביוולנטי של הציבור החרדי האשכנזי כלפי המדינה, והמדיניות של 'סולידריות פטרונית' עם היישוב על כל מופעיה ומורכבותה – כל אלה יסודם בתקופת התאקלמותה של ישיבת 'סלבודקה' בארץ ישראל. לצידה, מה שהותירה נובר...

המשך קריאה >>

Influences on the Intellectual Development of Haredi Women: A Study of Women's Learning in Har Nof, Jerusalem

(מאגר ביבליוגרפי)
Erica Grab , עבודת גמר , Touro College
עבודת גמר הבוחנת את השינויים שחלו בשנים האחרונות בחברה החרדית לאור הופעתן של מסגרות לימוד תורני המיועדות לנשים חרדיות. כנקודת מוצא לבחינת תופעה זו מניחה מחברת העבודה את הפאראדוכסליות הכרוכה עם לימודן של נשים חרדיות מקורות טקסטואליים תורניים, זאת לאור העובדה כי בדורות הקודמים התנתה המסורת החרדית את השכלתן של נשים בניצולה לטובת מטרות כלכליות ומשפחתיות. התנאה זו שיקפה למעשה את ההיררכיה המגדרית המאפיי...

המשך קריאה >>

Holy Amnesia: Remembering religious sages as super humans or as simply human

(מאגר ביבליוגרפי)
Yohai Hakak , מאמר
החברה החרדית עדה בדור האחרון לתופעה הולכת וגדלה של ספרות המיועדת לחינוכם של ילדים חרדים. לאור תופעה זו התחבטו מספר סופרים בדבר צורת ייצוגם של דמויות תורניות היסטוריות מדורות קודמים, כאשר התחבטות זו סבה סביב שאלת המאפיינים אותם יש להנכיח או, לחילופין, להשכיח, במסגרת הצגת דמויות אלו. אחת הביקורות, המזוהות עם חלק לא מבוטל של הסופרים החרדיים, מופנית כלפי הצגתן של דמויות היסטוריות כעל-אנושיות וככאלו שמ...

המשך קריאה >>

Modern Ultra-Orthodoxy: The Development of the Ultra-Orthodox Middle Class

(מאגר ביבליוגרפי)
Haim Zicherman וLee Cahaner , תקציר מחקר , The Israeli Democracy Institute
התקציר מסכם ספר שיצא לאור בעברית אשר מתחקה אחר המגמה ההולכת וגדלה בקרב החברה החרדית המתאפיינת בהופעתה והתבססותה של ה'חרדיות המודרנית'. התפתחותה של מגמה זו, המזוהה עם חלק לא מבוטל של חברי הקהילה החרדית, מתרחשת כתהליך כפול, במסגרתו מבקשים החרדים המודרניים לאמץ את יתרונותיו של העולם המערבי, מחד, תוך שמירת אמונים למסורת החרדית ולאידאולוגיה המעצבת אותה, מאידך. כפילות זו באה לידי ביטוי ב(1) השכלתו ורמת...

המשך קריאה >>

Is Profane Work an Obstacle to Salvation? The Case of Ultra Orthodox (Haredi) Jews in Contemporary Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Nurit Stadler , מאמר
המאמר מציג התפתחויות פרשניות של החברה החרדית בישראל בעשורים האחרונים כמקרה בוחן המדגים תהליכי ההטלאה (bricolage) של מרכיבי מסורת שונים מטעם אלה המזוהים עם המסורת הנתונה. ניתוח התפתחויות אלה מצביע על סטייה מהמסורת היהודית המרכזית בכל הנוגע לערך העבודה ועצמאותו הכלכלית של הפרט. סטייה זו של החברה החרדית בישראל התאפשרה הודות לתחייתן של פרשנויות נשכחות של מקורות רבניים ותלמודיים הנוגעים למעמדו הכלכלי...

המשך קריאה >>

The Limits of Liberal Toleration: The Case of the Ultra-Orthodox in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Nahshon Perez , מאמר
הדרישה לסובלנות דתית היוותה במשך שנים רבות מסגרת לוויכוח בין פרשנויות שונות אודות מידת הסובלנות הנדרשת ממדינה המוגדרת כליבראלית כלפי חברות מיעוטים, המובחנות מהחברה הכללית בהתאם לנורמות וערכים ייחודיים. במסגרת וויכוח זה ניתן להצביע על שני שיקולים מרכזיים המשמשים כפרמטרים לקביעת יחסה של המדינה כלפי חברת מיעוט נתונה: (1) מידת הניגודיות בין ערכי המדינה לערכים עליהם אמונה חברת המיעוט ו(2) המחיר הכלכלי...

המשך קריאה >>

The Ability to Claim and the Opportunity to Imagine: Rights Consciousness and the Education of Ultra-Orthodox Girls

(מאגר ביבליוגרפי)
Shulamit Almog וLotem Hazan-Perry , מאמר
המאמר מבקש לדון בתפקידם ובזיקתם ההדדי של שני מרכיבים משמעותיים בחינוך המודרני: חינוך לזכויות אדם (human rights education) ופיתוח מודעות לזכויות אישיות (right consciousness). התפתחותו של הילד תלויה, במידה רבה, במימוש שאיפותיו ורצונותיו, שעה שזה מתאפשר, בתמורה, הודות ליישומם של שני מרכיבים אלה בשלביו המוקדמים של חינוך הילד. כמקרה בוחן לדיון המוצע בוחר המאמר לנתח את הערכים המיושמים במסגרות החינוך המי...

המשך קריאה >>

Excellence or Equality in the Name of God? The Case of Ultra-Orthodox Enclave Education in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Yohai Hakak וTamar Rapoport , מאמר
המאמר בוחן את המתח המובנה בין ערך השוויון וערך המצוינות המתקיימים זה לצד זה בעולם הישיבות החרדי. המאמר מבקש לטעון כי המחקרים שהוצעו עד כה אודות מתחים מובנים בין ערכי שוויון וערכי מצוינות במסגרות חינוך שונות עסקו בעיקר במודלים חינוכיים מודרניים-חילוניים המובחנים מהותית מהמודלים המיושמים בקרב קבוצות פונדמנטליסטיות, כאשר הביטוי המרכזי להבחנה בין מודלים אלה כרוך בקביעת היחס ההיררכי בין טובין 'ארציים'...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע