המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מצב המדינה בתמונות 2013

(מאגר ביבליוגרפי)
דן בן דוד , דוח מחקר , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
חוברת תרשימים מקורית וייחודית, המבוססת בעיקר על מחקרי מרכז טאוב ומציגה בפירוט את מצב החברה והכלכלה בישראל בכמה תחומי מפתח: תמונת המאקרו, תעסוקה, חינוך, עלויות המחיה, בריאות, שירותים חברתיים ותחבורה. התרשימים והטבלאות קלים לקריאה – תרשים בכל עמוד – ומלווים בהסבר קצר המפרט היכן ישראל מצטיינת והיכן זקוקה המדינה לשינוי כיוון. מן הממצאים הנוגעים לחרדים: 1. חלקם של החרדים בחינוך היהודי גדול פי 3.5 עד 2...

המשך קריאה >>

מצב המדינה בתמונות 2014

(מאגר ביבליוגרפי)
דן בן דוד , דוח מחקר , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
תמונת מצב המדינה ב- 2014 מציג כמה סוגיות חברתיות-כלכליות מרכזיות בישראל בצורה תמציתית וממוקדת. כמו בכל פרסומי מרכז טאוב, המטרה היא להציג תמונת-על של ישראל, הכוללת מגמות ארוכות טווח והשוואות בין-לאומיות. מרבית הנושאים המופיעים כאן מפורטים בהרחבה בדוחות מצב המדינה של מרכז טאוב, הכוללים מחקרי עומק של חוקרי המרכז. מממצאי המחקר הנוגעים לחרדים: בניגוד לדעה הרווחת, חלק קטן יותר מהחרדים רוכשים השכלה גבוהה...

המשך קריאה >>

מצב החינוך בישראל והשלכותיו: מפת דרכים ויזואלית

(מאגר ביבליוגרפי)
דן בן דוד , נייר מדיניות , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
דו"חות מצב המדינה השנתיים של מרכז טאוב הפנו זרקור גדול אל השפעת החינוך על רמת החיים ועל פערי ההכנסות. בהקשר זה, המסמך משרטט נקודות מרכזיות במפת דרכים ויזואלית קצרה הממחישה את חשיבות החינוך לחברה ולמשק בישראל, את מצב החינוך במדינה ואת השלכותיו. בכל עמוד מוצג תרשים אחד או שניים מלווים בהסבר קצר. מממצאי המחקר: נתוני הרישום למערכת החינוך היסודית מאז שנת 2000 מצביעים על כך שמספר התלמידים במערכת הממלכתי...

המשך קריאה >>

עוני ואי שוויון בישראל: התפתחויות לאורך זמן ובהשוואה ל-OECD

(מאגר ביבליוגרפי)
דן בן דוד וחיים בלייך , נייר מדיניות , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
הפרק עוסק בשינויים בשיעורי העוני ואי השוויון בהכנסה בישראל במהלך העשורים האחרונים ובהשוואתם למדינות אחרות. הכותב טוען בעקביות כי ישראל נמצאת בתוואים כלכליים-חברתיים שאינם בני קיימא בטווח הארוך. אף על פי שבעיות העוני ואי השוויון חמורות במיוחד כשכוללים את החרדים והערבים, יהיה זה פשטני מדי – ושגוי – להסיק שהיקף הבעיות הללו בשאר האוכלוסייה נמוך. גם ללא הכללת החרדים והערבים במדגם, שיעורי העוני ואי השוו...

המשך קריאה >>

ניתוח מגמות בקהילות החרדיות במדינת ישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
דן בן דוד , נייר מדיניות , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
שיעור התעסוקה בישראל בגיל העבודה (+15) ב-2008 היה 53.1 אחוז. לעומת זאת, שיעור התעסוקה הממוצע ב-OECD הגיע ל-69.2 אחוז באותה שנה. בכמה צפוי היה לגדול התוצר המקומי הגולמי (התמ"ג) של ישראל אילו שיעור התעסוקה בארץ היה עולה לממוצע ה-OECD? בהנחה שגמישות התוצר ביחס לעבודה היא 0.68 (הלפמן, 1999), ובהנחה – מחמירה – שהמועסק הממוצע החדש יכול לייצר רק 50 אחוז ממה שייצר המועסק הממוצע ב-2008, התמ"ג בישראל היה גד...

המשך קריאה >>

מאפייני התעסוקה במגזר החרדי וכלי סיוע ממשלתיים לקידום תעסוקה במגזר זה

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי , מצגת-הרצאה , משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - מנהל מחקר וכלכלה
סקירת נתונים עיקריים אודות האוכלוסייה החרדית בישראל, המתבססת על עבודותיהם של אסף מלחי, לי כהנר, ד"ר יעקב לופו, פרופ' אליהו בן משה ועל ניתוח מסדי נתונים רבים. החוקרים מעריכים כי הציבור החרדי בישראל מונה בשנת 2010 637 אלף איש– כ- 8.8% מכלל האוכלוסייה. 404 אלף מתוכם (63.7%) –הינם מתחת לגיל 20. אצל 56.1% מההורים יש ילדים מתחת לגיל 5 (לעומת 20.7% בקרב החילוניים). הנתונים האלה מציירים את הציבור החרדי כצ...

המשך קריאה >>

הסקר החברתי 2010

(מאגר ביבליוגרפי)
דלית נחשון-שרון ונחום בלס , פרק , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
הסקר החברתי השנתי של המרכז מאפשר להצביע על מגמות רב-שנתיות בתחושות הציבור ובעמדותיו בתחומים החברתיים וביחס למדיניות החברתית. בשנת 2010 נמצאה מגמת שיפור ב"מדד טאוב", מגמה זו משותפת לכל הציבור אך ממדיה נבדלים בין קבוצות שונות של האוכלוסייה. ממצאי הסקר מגלים, לא במפתיע, כי בחברה הישראלית רמת ההכנסה ורמת ההשכלה של הפרט משפיעות (ברמות שונות של עוצמה) על ההבדלים בתחושת הביטחון החברתי ועל הבדלים בגישה לת...

המשך קריאה >>

מגמות בשוק העבודה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר

(מאגר ביבליוגרפי)
אייל קמחי , פרק , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
ישראל מתאפיינת בשיעורי תעסוקה נמוכים במיוחד של גברים ובפערי שכר גבוהים בקרב כלל העובדים. באמצעות גרפים וטבלאות מציג הדוח כיצד לאורך העשורים האחרונים הירידה בתעסוקת הגברים רווחת בעיקר בקרב המשכילים פחות, בעוד העלייה בתעסוקת הנשים מיוחסת כמעט אך ורק לעליית רמת ההשכלה אצל הדורות הצעירים. מגמות אלו בולטות במיוחד במגזר הערבי. החשיבות הגדלה והולכת של ההשכלה בשוק העבודה בישראל באה לידי ביטוי גם בכך שפערי...

המשך קריאה >>

השכלה ותעסוקה במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
איתן רגב , פרק , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
הפרק מאיר באור חדש כמה סוגיות מרכזיות הנוגעות להשתלבות חרדים בשוק העבודה, ובפרט את עוצמת הקשר בין השכלה לתעסוקה ולשכר במגזר החרדי. עבור המחקר פותחה שיטה חדשה ומדויקת יותר לזיהוי האוכלוסייה החרדית, אשר אפשרה ניתוח ברזולוציות גבוהות מבעבר והניבה תמונה מקיפה ומדויקת יותר של דפוסי התעסוקה וההשכלה במגזר זה. הממצאים מצביעים על השפעה חיובית ניכרת של השכלה פורמלית (לימודי יסוד ולימודים אקדמיים) על שיעורי...

המשך קריאה >>

עובדים ועניים

(מאגר ביבליוגרפי)
חיה שטייר , פרק , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
מחקרים שנעשו בשנים האחרונות הראו, כי העוני גבוה במיוחד בקרב החרדים והערבים, כתוצאה ממאפיינים דמוגרפיים וחברתיים שונים, ובהם מספר הילדים הגבוה למשפחה, ההשתתפות המוגבלת בכוח העבודה ורמת הכישורים הנמוכה; וכן בקרב משפחות חד-הוריות בראשות נשים, הפגיעות במיוחד מבחינה כלכלית. הפרק סוקר מגמות בשיעורי העוני בקרב עובדים בישראל במהלך 30 השנים האחרונות במטרה לעמוד על המאפיינים החברתיים של המשפחות העובדות החיו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע