המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מיפוי מעסיקים וענפי תעסוקה של עובדים חרדים במגזר העסקי בשנת 2008

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי , דוח מחקר , משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - מנהל מחקר וכלכלה
דוח המתבסס על סדרת שאלות ייעודית שהוספו באופן חד פעמי לסקר המעסיקים הכללי אשר עורך מנהל מחקר וכלכלה בכל רבעון מאז שנת 1997, המקיף כ- 1533 חברות וארגונים שונים. הראיונות נערכו ברבעון השלישי של שנת 2008 בין החודשים יולי-ספטמבר. לראשונה, נערך ניסיון למפות באופן שיטתי עסקים וארגונים במגזר העסקי אשר מעסיקים עובדים חרדים בענפים שונים במשק באזורים שונים בארץ. מיפוי ראשוני זה ייצר מאגר נתונים בסיסי אודות...

המשך קריאה >>

מדיניות הממשלה בעניין שילוב המגזר החרדי בכלכלה ובחברה בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
חגי לוין , נייר עמדה , המכון הישראלי לדמוקרטיה
נייר עמדה במסגרת: סיקור המושב של פורום קיסריה ה-19, שנערך ב 19-20 ליוני 2011, בנושא הגיל הנעלם במגזר החרדי: על השתלבותם של צעירים בגילאי 18-22 בכלכלה, בחינוך ובחברה בישראל. עניינו: דיווח על החלטות ממשלה חשובות בעניין שילובו של המגזר החרדי, המציבות מצד אחד תשתית עקרונית ויעדים ארוכי טווח למדיניות הממשלה בנושא זה, ומצד שני מציבות שורה של צעדי מדיניות פרטניים אשר יש בהם כדי לסייע להגיע ליעדים המוגדרי...

המשך קריאה >>

"אני חרד מאד לגורל היהדות החרדית" - ראיון

(מאגר ביבליוגרפי)
בצלאל כהן , מאמר , עמותת ארץ אחרת
מתוך תחושת מחויבות עמוקה לחברה שאליה הוא שייך, בצלאל כהן, הנמנה על בכירי התלמידים הצעירים של הישיבות הליטאיות, פותח את סגור ליבו: מדוע עזב את הישיבה ופנה לעבוד בתכנית לקידום התעסוקה במגזר החרדי; מהן הסכנות האורבות למגזר המחנך להסתגרות ולטשטוש רעיוני-השקפתי; ומדוע חשוב כל-כך לחברה החרדית לקיים דיון פנימי פתוח ורציני באשר לאורחות חייה. "ההסתגרות והטשטוש ההשקפתי עובדים טוב יחד. החשש שלי שככל שהסגירות...

המשך קריאה >>

חרדים צעירים

(מאגר ביבליוגרפי)
ראובן גל וגלעד מלאך , נייר עמדה , המכון הישראלי לדמוקרטיה
נייר עמדה במסגרת: סיקור המושב של פורום קיסריה ה-19, שנערך ב 19-20 ליוני 2011, בנושא הגיל הנעלם במגזר החרדי: על השתלבותם של צעירים בגילאי 18-22 בכלכלה, בחינוך ובחברה בישראל. עניינו: האתגר החברתי-כלכלי הקשור לצעירים בחברה החרדית, שכן הפערים בין החברה הכללית לחברה החרדית בולטים במיוחד בגיל "הצעירים". החברה החרדית מתאפיינת בשיעורים נמוכים של משרתים בצבא, של לומדים במוסדות אקדמיים ושל השייכים לכוח העבו...

המשך קריאה >>

פערים בין מקורות סטטיסטיים שונים ביחס לשיעורי תעסוקה במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי ומרים גרינשטיין , דוח מחקר , משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - מנהל מחקר וכלכלה
מסמך המבקש לבחון את מידת הסבירות של אומדני שיעורי התעסוקה בקרב גברים חרדים, כפי שדווחו במסגרת הסקר החברתי בין השנים 2002-2007. בדיקה זו מתבקשת הן בשל מרכזיותו של סקר זה והן בשל העובדה שאוכלוסייה זו מהווה יעד למדיניות תעסוקה ממשלתית. לחלופין מציע המסמך להתבסס על סדרת נתונים נוספת לצורך קביעה מבוססת יותר ביחס לשיעורי התעסוקה של גברים חרדים על פני מספר נקודות זמן שונות, במטרה להציג את מגמות שיעורי הת...

המשך קריאה >>

למידת מבוגרים בגישה רב-תרבותית – הנתיב הקריטי לשילוב האוכלוסייה החרדית בעבודה

(מאגר ביבליוגרפי)
רינה סוצקבר-כהן , מאמר , משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
המאמר מציע את 'מודל מגן' ללמידת מבוגרים, כפתרון מועיל עבור האוכלוסייה החרדית, וכדגם חדש של 'יששכר וזבולון' בתוך הקהילה החרדית עצמה, ובינה לבין הקהילות האחרות בחברה הישראלית. מערכת חדשה של איזונים בין חלק החברה תסייע להגברת חוסנה, ויש לתת את הדעת על כך בהקשר של למידת מבוגרים. המאמר מנתח את סוגיית השתלבות החרדים, את הנחות היסוד ואת התוכניות השונות, וכן את החסמים העומדים בפני החרדים בענין זה לעת עתה....

המשך קריאה >>

חרדים בשוק העבודה :ממצאי הסקר החברתי לשנים 2002-5

(מאגר ביבליוגרפי)
ניר פוגל וישראלה פרידמן , דוח מחקר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מצגת נתונים המבוססת על 'הסקר החברתי' של הלמ"ס, המיועד לספק מידע עדכני על רווחת האוכלוסייה בישראל ותנאי חייה. בסקר משתתפים מידי שנה כ-7000 איש בני 20 ומעלה, המגדירים את עצמם ואת דתיותם והשתייכותם. באמצעות גרפים מראים הכותבים את מצב התעסוקה במגזר החרדי, את מגמת העלייה בשיעור מחפשי העבודה, לפי מין, שעות עבודה, מצב שביעות רצון מן העבודה, קשר בין תחום לימודים לתחום תעסוקה, ועוד.

המשך קריאה >>

מגמות בשוק העבודה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר

(מאגר ביבליוגרפי)
אייל קמחי , פרק , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
ישראל מתאפיינת בשיעורי תעסוקה נמוכים במיוחד של גברים ובפערי שכר גבוהים בקרב כלל העובדים. באמצעות גרפים וטבלאות מציג הדוח כיצד לאורך העשורים האחרונים הירידה בתעסוקת הגברים רווחת בעיקר בקרב המשכילים פחות, בעוד העלייה בתעסוקת הנשים מיוחסת כמעט אך ורק לעליית רמת ההשכלה אצל הדורות הצעירים. מגמות אלו בולטות במיוחד במגזר הערבי. החשיבות הגדלה והולכת של ההשכלה בשוק העבודה בישראל באה לידי ביטוי גם בכך שפערי...

המשך קריאה >>

השכלה ותעסוקה במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
איתן רגב , פרק , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
הפרק מאיר באור חדש כמה סוגיות מרכזיות הנוגעות להשתלבות חרדים בשוק העבודה, ובפרט את עוצמת הקשר בין השכלה לתעסוקה ולשכר במגזר החרדי. עבור המחקר פותחה שיטה חדשה ומדויקת יותר לזיהוי האוכלוסייה החרדית, אשר אפשרה ניתוח ברזולוציות גבוהות מבעבר והניבה תמונה מקיפה ומדויקת יותר של דפוסי התעסוקה וההשכלה במגזר זה. הממצאים מצביעים על השפעה חיובית ניכרת של השכלה פורמלית (לימודי יסוד ולימודים אקדמיים) על שיעורי...

המשך קריאה >>

רווחה מעבודה : הערכת יעילותן של גישות שונות לשילוב חרדים במעגל העבודה

(מאגר ביבליוגרפי)
בן רוב , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים
הספרות האקדמית מצביעה על פער בין השכלתם של החרדים ובין דרישות שוק העבודה המודרני, אך מאידך יכולתם הלימודית גבוהה באופן מיוחד, וקיימים מחקרים המצביעים על פתיחות ונכונות להשתלב בשוק העבודה בקרב קבוצה לא מבוטלת. המחקר בודק שלוש תוכניות שפעלו במסגרת המיזם 'תנופה בתעסוקה' (תב"ת), שהוקם על ידי ג'וינט ישראל בשיתוף ממשלת ישראל, עבור האוכלוסייה החרדית. שתיים מהן נוקטות ב'גישה משלבת' ואחת נוקטת בגישת 'עבודה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע