המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

השסע הדתי-חילוני בעיני המנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
לורה (אהבה) זרמבסקי , נייר עמדה , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
המחקר חושף מדרג של משתנים התורמים לשסע הדתי-חילוני כפי שהוא מצטייר בעיני מנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל. גורמי היסוד המגבירים את תחושת הניכור והניגוד שבין הציבור הדתי לזה החילוני הם פחד, אי-ביטחון גובר בתוך הקהילות, ירידה בתחושת השיתוף והתעצמות ההתבדלות של צבורים זה מזה. גורמים אלה אינם בולטים על פני השטח באינטראקציה השוטפת שבין דתיים לחילונים, אולם הם הבסיס לשסע. מקור החשש שונה בקהילות השונות: החר...

המשך קריאה >>

לחיות ביחד: קונפליקט בין חרדים וחילוניים בשכונה חילונית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
אורי גנן , עבודת מוסמך , אוניברסיטת בר-אילן, התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן
מחקר המנתח מקרה בוחן של סכסוך שבין חרדים וחילוניים בשכונת קרית יובל בירושלים, שכונה שעברה שינוי דמוגרפי בראשית המאה העשרים ואחת, כתוצאה מכניסת אוכלוסייה חרדית אל תוך מרחב חילוני ומסורתי. המחקר עוסק בניתוח איכותני של סכסוך זה לאורך זמן, תוך התייחסות להקשרו העירוני והמנהלי הרחב, בהתבסס על ראיונות וחומר כתוב שפרסמו גורמים שונים הקשורים לסכסוך. ממצאי המחקר נוגעים לדימויים הדדיים המתעצמים תוך כדי הסכסו...

המשך קריאה >>

היבטים של המתח הדתי-חילוני בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
לורה (אהבה) זרמבסקי , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מחקר המשך לזה שהופיע בשנת 2002 במכון פלורסהיימר, תחת הכותרת "השסע הדתי-חילוני בעיני המנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל". פרי מחקר מדעי וראיונות נוספים עם מנהיגים, בנסיון להעמיק את ההבנה של ההיבטים שהוצגו במחקר הראשון באמצעות ניתוח היסטורי. מחקר זה בוחן את הגורמים שביסוד השסע – הן של משתנים חיצוניים והן של סוגיות ספציפיות, ומעלה המלצות של חלופות מדיניות. למרות שחלופות אלה מתבססות על הצעות המנהיגים, הן...

המשך קריאה >>

בין הפרט לקהילה: דפוסי מגורים של אוכלוסיה חרדית בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומית פלינט , עבודת דוקטור , אוניברסיטת תל-אביב
העבודה מבקשת לבחון תהליכים חברתיים המתקיימים בין הפרט לקהלה במרחב העירוני. במערך זה בולטת ההיבדלות החרדית, היוצאת דופן בעוצמתה, באופייה ובתהליכים העוברים עליה. העבודה עוסקת ברמות זהות וארגון כמעצבות מרחב חרדי, ובודקת שכונות נבחרות בירושלים: רמת שלמה, סנהדריה וקרית היובל, על פי מפתח של ליטאים, חסידים וספרדים. מממצאי המחקר: 'מרכיב הזהות' בהקשר המרחבי, ומרכזיותם של כוחות 'לא כלכליים' ויחסים קהילתיים...

המשך קריאה >>

השפעה דתית על מרחב תרבותי: החרדיות בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , פרק , מכון ירושלים לחקר ישראל
עיון ברבדים העמוקים של תהליכי ההתבדלות הגיאוגרפית של האוכלוסייה החרדית בירושלים, ותוצאותיה של התבדלות זו במרחב העירוני. התלות הקיומית של הקהילה החרדית במערכת האינסטרומנטלית של העיר המודרנית, כובלת את המרחב החרדי אל התחום העירוני, אלא שהתפיסה התרבותית-דתית של המרחב היא דינמית. לגבי ארץ-ישראל וירושלים מצויים כללי התנהגות מיוחדים, הנהוגים במקומות אלה - המצוות התלויות בארץ ומנהגים הקשורים בירושלים שלל...

המשך קריאה >>

עיירה בכרך: גיאוגרפיה של התבדלות והשלמה

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
הספר דן ברובד מיוחד בגיאוגרפיה של המגזר החרדי בירושלים, הקשור במפגש שבין מרחב המעוצב על פי עקרון דתי מתבדל ומסתגר, לבין מערכת עירונית מערבית מודרנית. מפגש זה יצר בירושלים אזורים עירוניים המפתחים ביניהם יחסי גומלין מעניינים. בכדי להבין גיאוגרפיה זו, מציג הדוח מספר הקשרים מרחביים בתפיסה החרדית, כמו גם גיאוגרפיה עירונית של המגזר החרדי כגון: גורמי ההתבדלות, היחס אל מרחב מקודש ואידיאלי, יחס החרדים אל ה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע