המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ד"ר מאיה חושן

(כללי)
חוקרת בכירה במכון ירושלים לחקר ישראל. עורכת שורה ארוכה של מחקרים על אוכלוסייה, שירותים חברתיים ומחקרי-הערכה, במיוחד בירושלים. עורכת השנתון הסטטיסטי לירושלים. בונה ועורכת את השנתון הסטטיסטי של החברה החרדית בישראל, המשותף למכון ירושלים לחקר ישראל ולמכון הישראלי לדמוקרטיה. 

המשך קריאה >>

נתונים- עד 2016

(כללי)
התחזקות האוכלוסייה החרדית בישראל והתמורות שפקדו אותה בשנים האחרונות, מגבירות את ההתעניינות בה ואת הביקוש לנתונים סטטיסטיים אודותיה. העניין במגזר החרדי מתעורר הן בקרב קובעי המדיניות, הן בקרב חוקרים ותלמידים והן בקרב הציבור הרחב. המרכז לחקר החברה החרדית מתכוון לענות על ביקוש זה באמצעות מאגר נתונים על האוכלוסייה החרדית. "צוות המאגר כולל את ד"ר מאיה חושן, חוקרת בכירה במכון ירושלים לחקר ישראל ועורכת ה...

המשך קריאה >>

שנתון ונתונים

(כללי)
התחזקות האוכלוסייה החרדית בישראל והתמורות שפקדו אותה בשנים האחרונות, מגבירות את ההתעניינות בה ואת הביקוש לנתונים סטטיסטיים אודותיה. העניין במגזר החרדי מתעורר הן בקרב קובעי המדיניות, הן בקרב חוקרים ותלמידים והן בקרב הציבור הרחב. המרכז לחקר החברה החרדית מתכוון לענות על ביקוש זה באמצעות מאגר נתונים על האוכלוסייה החרדית. עורכת המאגר היא ד"ר מאיה חושן, חוקרת בכירה במכון ירושלים למחקרי מדיניות ועורכת ה...

המשך קריאה >>

דמוגרפיה

(כללי)
שם: העוני וההתנהגות בשוק העבודה בחברה החרדית כותב: דניאל גוטליב מקור: מכון ון-ליר תאריך: 2007 לוחות: לוח 1: אומדני גודל האוכלוסייה החרדית לפי שיטות חישוב שונות לוח 2: טעויות בזיהוי חרדים בסקר החברתי, נתוני 2002 (באחוזים מסך החרדים לפי הצהרה) נספח 1 – לוחות, לוח נספח 1: רגרסיה לקביעת חרדיות בסקר החברתי תרשימים: תרשים 1: התפלגות האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה היהודית הלא חרדית לפי קבוצות גיל, 2004 ת...

המשך קריאה >>

חינוך והשכלה גבוהה

(כללי)
שם: שנתון סטטיסטי לישראל, מס' 64 מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תאריך: ספטמבר 2013 לוחות: לוח 7.8: בני 20 ומעלה, לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, ולפי תכונות נבחרות לוח 7.9: בני 20 ומעלה, לפי התעודה גבוהה ביותר שקיבלו האב והאם ולפי תכונות נבחרות לוח 7.10: בני 20 ומעלה, לפי עמדות לגבי שיפורים במערכת החינוך ונושאים עיקריים לשיפור ולפי תכונות נבחרות לוח 7.11: בני 20 ומעלה, לפי השתתפות ב...

המשך קריאה >>

כלכלה ורמת חיים

(כללי)
שם: ממדי העוני והפערים החברתיים – דוח שנתי, 2012 כותבים: מירי אנדבלד, אורן הלר, נתנאל ברקלי ודניאל גוטליב מקור: המוסד לביטוח לאומי   תאריך: 2012 לוחות: לוח 8: תחולת העוני של משפחות לפי קבוצות אוכלוסייה (אחוזים), 2011 ו-2012 לוח 9: חלקם של סוגי משפחות בכלל האוכלוסייה ובאוכלוסייה הענייה לפי מאפיינים דמוגרפיים ותעסוקתיים, 2011 ו-2012 לוח 10: הערכת ממדי העוני בקבוצות אוכלוסייה שונות לפי...

המשך קריאה >>

תעסוקה

(כללי)
מקור: בנק ישראל תאריך: מרץ  2012 שם: דין וחשבון 2011 לוחות: פרק ה: שוק העבודה סעיף 4, התעסוקה והשכר, לוח ה'5: שיעורי התעסוקה ויעדי התעסוקה ל-2020, גילאי 25-64 סעיף 4, התעסוקה והשכר, תיבה ה'2: עדויות לעלייה בשיעור התעסוקה של גברים חרדים בכוח העבודה ב-2010 ו-2011 פרק ח: סוגיות במדיניות הרווחה לוח ח'2: שיעור התעסוקה וההכנסה הממוצעת מעבודה שכירה, לפי קבוצת אוכלוסייה, בקרב גילאי 25...

המשך קריאה >>

רווחה ואיכות חיים

(כללי)
שם: מועדונים חברתיים לזקנים – תפרוסת ארצית, דפוסי פעילות ומאפייני המבקרים כותבים: אסף שרון, ג'ני ברודסקי ושמואל באר מקור: משרד הרווחה והשירותים החברתיים תאריך: פברואר 2013 תרשימים: תרשים 7: שיעור המועדונים שמתקיימות בהם פעילויות ייעודיות לקבוצות אוכלוסייה ספציפיות, לפי דיווח הריכוזים (באחוזים)   שם: מאפיינים וצרכים של הקטינים המטופלים בשירות המבחן לנוער כותבים: פאולה כאהן-בטרבצ'ינ...

המשך קריאה >>

חרדים בצבא ובשירות האזרחי

(כללי)
(אכ"א צה"ל, ג'וינט ישראל, מנהלת השירות האזרחי-לאומי) שם: השירות האזרחי-לאומי בישראל – סקירה וניתוח כותבים: אחמד חטיב ואילן ביטון מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת   תאריך: פברואר 2011 לוחות: טבלה 7: מרכיבי עלות העסקת מתנדב חרדי בשירות האזרחי טבלה 8: העלות הכוללת של הפעלת השירות האזרחי-לאומי תרשימים: תרשים 1: התפלגות המתנדבים בשירות האזרחי-לאומי תרשים 4: הגידול במספר המתנדבים ה...

המשך קריאה >>

מאגר נתונים

(כללי)

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע