המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

פערים בין מקורות סטטיסטיים שונים ביחס לשיעורי תעסוקה במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי ומרים גרינשטיין , דוח מחקר , משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - מנהל מחקר וכלכלה
מסמך המבקש לבחון את מידת הסבירות של אומדני שיעורי התעסוקה בקרב גברים חרדים, כפי שדווחו במסגרת הסקר החברתי בין השנים 2002-2007. בדיקה זו מתבקשת הן בשל מרכזיותו של סקר זה והן בשל העובדה שאוכלוסייה זו מהווה יעד למדיניות תעסוקה ממשלתית. לחלופין מציע המסמך להתבסס על סדרת נתונים נוספת לצורך קביעה מבוססת יותר ביחס לשיעורי התעסוקה של גברים חרדים על פני מספר נקודות זמן שונות, במטרה להציג את מגמות שיעורי הת...

המשך קריאה >>

הסקר החברתי 2010

(מאגר ביבליוגרפי)
דלית נחשון-שרון ונחום בלס , פרק , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
הסקר החברתי השנתי של המרכז מאפשר להצביע על מגמות רב-שנתיות בתחושות הציבור ובעמדותיו בתחומים החברתיים וביחס למדיניות החברתית. בשנת 2010 נמצאה מגמת שיפור ב"מדד טאוב", מגמה זו משותפת לכל הציבור אך ממדיה נבדלים בין קבוצות שונות של האוכלוסייה. ממצאי הסקר מגלים, לא במפתיע, כי בחברה הישראלית רמת ההכנסה ורמת ההשכלה של הפרט משפיעות (ברמות שונות של עוצמה) על ההבדלים בתחושת הביטחון החברתי ועל הבדלים בגישה לת...

המשך קריאה >>

חרדים בשוק העבודה :ממצאי הסקר החברתי לשנים 2002-5

(מאגר ביבליוגרפי)
ניר פוגל וישראלה פרידמן , דוח מחקר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מצגת נתונים המבוססת על 'הסקר החברתי' של הלמ"ס, המיועד לספק מידע עדכני על רווחת האוכלוסייה בישראל ותנאי חייה. בסקר משתתפים מידי שנה כ-7000 איש בני 20 ומעלה, המגדירים את עצמם ואת דתיותם והשתייכותם. באמצעות גרפים מראים הכותבים את מצב התעסוקה במגזר החרדי, את מגמת העלייה בשיעור מחפשי העבודה, לפי מין, שעות עבודה, מצב שביעות רצון מן העבודה, קשר בין תחום לימודים לתחום תעסוקה, ועוד.

המשך קריאה >>

התנדבות בישראל: מתוך ממצאי הסקר החברתי 2004-2002

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכאל שפרנסקי , דוח מחקר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הדוח מציג את ממצאי הסקר החברתי 2004-2002 על השתתפותם של אזרחי ישראל בוגרים בפעילות התנדבותית, ובוחן את הקשר בין השיעורים ואת דפוסי ההתנדבות לבין מאפיינים דמוגרפיים, חברתיים-כלכליים וערכיים- פסיכולוגיים. על סמך ממצאי הסקר, המחבר מציע הסברים אפשריים ביחס לפערים בשיעורי המתנדבים בקרב קבוצות חברתיות שונות בישראל ומתייחס לדרכים להעמקת הידע בנושא התנדבות במסגרת הסקר החברתי של הלמ"ס. מממצאי הדוח: יהודים...

המשך קריאה >>

חרדים בעולם התעסוקה

(מאגר ביבליוגרפי)
יעל כהן וגלעד מלאך , דוח מחקר , המכון הישראלי לדמוקרטיה
הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מאז שנת 2002. בשנת 2016 הנושא הנבחר היה תנאי עבודה, ובעזרת הנתונים שהתקבלו בו ערכנו השוואה בין אוכלוסיית העובדים החרדים לבין שאר העובדים היהודים והאחרים. רמת שביעות הרצון של העובדים החרדים ממקום העבודה שלהם גבוהה, במרבית המקרים בדומה לכלל האוכלוסייה ולפעמים אפילו למעלה ממנה. שביעות הרצון ניכרת בעיקר בתפיסת חשיבות העבודה שלהם, בהר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע