המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

“I Shall Work”: Justifications for and Consequences of Ultra-Orthodox Women Shouldering the Burden of Breadwinning

(מאגר ביבליוגרפי)
Iris Brown , מאמר
השינויים שחלו במסגרת החברה החרדית-ישראלית במהלך המחצית השנייה של המאה העשרים אופיינו לאור התפתחותן של שתי מגמות מרכזיות: התמסדותן של מסגרות חינוכיות המיועדות לבנות הקהילה החרדית ויציאתן של נשות הקהילה לשוק העבודה. המגמה השנייה, זו המזוהה עם שוק העבודה, הלכה והחריפה בשנים האחרונות בשל אילוצן של נשים חרדיות לפצות על היעדר הכנסתם הכלכלית של בעליהן הלומדים בכולל. יחד עם זאת, התגבשות דמותה של האישה כסמ...

המשך קריאה >>

Excluded, For God’s Sake: Gender Segregation in Public Space in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Ricky Shapira-Rosenberg , נייר עמדה , The Israel Religious Action Center (IRAC)
נייר עמדה מטעם 'המרכז הרפורמי לדת ומדינה' אודות הפרדה מגדרית במרחב החרדי, בכלל, ובתחבורה הציבורית, בפרט. מטרת הדו"ח לעורר את מודעות הציבור בדבר הסכנות הטמונות במגמת ההפרדה המגדרית, ההולכת ומקצינה בקרב החברה החרדית חרף המאמצים המשפטיים והמנהליים שננקטו בנידון. ניצניה של פרקטיקת הפרדה המגדרית בשנת 1997, עם דרישתם של גורמים קיצוניים מטעם הקהילה החרדית להחיל נוהל הפרדה בין גברים ונשים בתחבורה הציבורית...

המשך קריאה >>

(Re)Producing Ethics and the Ethics of Reproduction: Reproductive Ethics among Haredi Women in Jerusalem

(מאגר ביבליוגרפי)
Michal S. Raucher , עבודת גמר , Northwestern University
עבודת גמר בנושא האתיקה של הפוריות (reproductive ethics) בחברה החרדית בישראל ומעמדה של האישה במסגרת ההכרעות האתיות הכרוכות בתהליך ההיריון וההולדה. לאור מחקר אתנוגרפי בקרב נשים חרדיות בירושלים מבקשת עבודה זו לשפוך אור על האוטונומיות לה זוכה האישה החרדית שעה שהיא שומרת לעצמה את הזכות להכריע בשאלות הכרוכות בפוריותה גם במחיר חתירה תחת הסמכות הרבנית וגם זו הרפואית. הכרעות אלו נוגעות, פעמים רבות, לשאלת ה...

המשך קריאה >>

The Ability to Claim and the Opportunity to Imagine: Rights Consciousness and the Education of Ultra-Orthodox Girls

(מאגר ביבליוגרפי)
Shulamit Almog וLotem Hazan-Perry , מאמר
המאמר מבקש לדון בתפקידם ובזיקתם ההדדי של שני מרכיבים משמעותיים בחינוך המודרני: חינוך לזכויות אדם (human rights education) ופיתוח מודעות לזכויות אישיות (right consciousness). התפתחותו של הילד תלויה, במידה רבה, במימוש שאיפותיו ורצונותיו, שעה שזה מתאפשר, בתמורה, הודות ליישומם של שני מרכיבים אלה בשלביו המוקדמים של חינוך הילד. כמקרה בוחן לדיון המוצע בוחר המאמר לנתח את הערכים המיושמים במסגרות החינוך המי...

המשך קריאה >>

The Length of the Slits and the Spread of Luxury: Reconstructing the Subordination of Ultra-Orthodox Jewish Women Through the Patriarchy of Men Scholars

(מאגר ביבליוגרפי)
Tamar El-Or , מאמר
המאמר בוחן את ערך הצניעות, המהווה מאפיין משמעותי של נשות החברה החרדית, בהקשריו הפוליטיים והכלכליים תוך התייחסות למשמעות החמורה המוענקת לו באקלים הים-תיכוני של ישראל. בירור תפקידו של ערך הצניעות בחברה החרדית, תוך התמקדות בנשות חסידות גור, מתבצע לאור בחינה רחבה יותר של משמעות ערך זה במדינות השכנות לישראל, דוגמת מצרים וירדן. בעוד חוקרים אחדים טענו כי אופיו האדוק של לבוש הנשים ממדינות אלו נובע משאיפתם...

המשך קריאה >>

Definitions of and Beliefs About Wife Abuse Among Ultra-Orthodox Jewish Men From Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Simona Steinmetz וMuhammad Haj-Yahia , מאמר
מאמר המתחקה אחר תפיסתם והגדרתם של גברים מקרב החברה החרדית את תופעת האלימות המכוונת נגד נשים מצד בעליהן. לאור ממצאים שעלו בעקבות ראיונות שנערכו עם 146 גברים חרדיים מצביע המאמר על נוכחות מצומצמת למדי של מבני חשיבה פטריארכליים, במסגרת השאלה הנידונה, שעה שכ- 75% מגברים המרואיינים הגדירו אלימות המכוונת נגד נשים כהתעללות (wife abuse). זאת ועוד, כ- 65% מקרב המרואיינים הטילו את האחריות לתופעת האלימות על ב...

המשך קריאה >>

Shouldering the Burden of Redemption: How the ““Fashion”” of Wearing Capes Developed in Ultra-Orthodox Society

(מאגר ביבליוגרפי)
Sima Zalcberg , מאמר
המאמר בוחן את האופנה שהחלה פשוטת בשנים האחרונות, המזוהה עם לבישתן של נשים שכמיות כהות, כחלק ממגמת הצניעות ההולכת ומקצינה בקהילה החרדית. שכמיות אלו, שזוהו עד לאחרונה כקוד לבושן של נשות חסידות 'תולדות אהרן', הלך ואומץ על ידי נשים חרדיות מתת-זרמים שונים ומגוונים. ניתוח התופעה המוצע במאמר מבקש לערער את הגישה המחקרית השלטת, הרואה בלבושן המחמיר של נשים חרדיות את השתקפותה של התבנית הפטריארכלית המאפיינת ב...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע