המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מספר התלמידים בחינוך הממלכתי ובחינוך החרדי בירושלים בעשור האחרון

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה טרואן , מסמך מידע , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך שהוכן לקראת דיון של ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת בנושא "מערכת החינוך בירושלים – צמצום החינוך הממלכתי". במסמך מוצגים נתונים על החינוך העברי בירושלים בעשור בין 1997-2007, המבטאים ירידה עקיבה במספר התלמידים בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי ועלייה עקיבה במספר התלמידים בחינוך החרדי. תופעה זו קיימת בכל הארץ אך בולטת במיוחד בירושלים. עיקרי הממצאים: בסוף העשור לומדים במסגרות אלה 41.6% מן הת...

המשך קריאה >>

מוסכמות ומנהגים בתחום ההריון והלידה בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסי טישלר , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
סקירה קצרה על הילודה והמנהגים סביבה בחברה החרדית. ראשית - רעיון הילודה, לאחר מכן נוכחות הבעל בלידה, אופני בחירת השם, תיאור טקסי 'שלום זכר', הברית ופדיון הבן.

המשך קריאה >>

השינויים בפריון הכולל בקרב נשים יהודיות

(מאגר ביבליוגרפי)
איליה זטקובסקי , דוח מחקר , הטכניון, מוסד שמואל נאמן - פרויקט שילוב חרדים
דוח אודות מגמות הפריון הכולל בקרב נשים יהודיות, מבט משווה בין חילוניות לחרדיות. הבדיקות מראות כי ככל הנראה ישנה מגמת ירידה בפריון הנשים החרדיות בשנים האחרונות. אלא שבכל הנוגע לשינויים בילודה בחברה החרדית המצב מורכב, לא רק בשל הרגישות הגבוהה של הנושא, אלא גם בשל ההשלכות הכלכליות והחברתיות הקשורות לכך, הקשיים בהגדרת המשתנים ובאיסוף הנתונים, ולא פחות מכך – בנסיונות להסביר שינויים נצפים ולזהות סיבות ל...

המשך קריאה >>

השינויים בפריון הכולל בקרב נשים יהודיות

(מאגר ביבליוגרפי)
איליה זטקובסקי , דוח מחקר , הטכניון, מוסד שמואל נאמן
הדוח בודק מספר נתונים הקשורים במגמות הפריון הכולל בקרב הנשים החרדיות, כפי שהוצגו במחקרם של מספר חוקרים. כמו כן, המסמך כולל ניתוח ראשוני של הסיבות למגמות אלה. הבדיקות שנעשו במסגרת המסמך מאפשרות להצביע על היתכנות מסויימת של מגמת ירידה בילודה בקרב הנשים החרדיות. עם זאת, לא הוכח קשר בין שיעור התעסוקה של נשים חרדיות לבין שיעור הפריון הכולל שלהן. במילים אחרות, הירידה בילודה בקרב נשים חרדיות, אם אכן מתקי...

המשך קריאה >>

ילודה וכוח נשי בחברה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכל גנץ , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
המחקר מבקש לבחון את עמדותיה והתנהגותה של האשה החרדית ביחס לתכנון ילודה, לאור מצבים של קושי כלכלי המאפיין את המשפחה החרדית כאשר הבעל אינו מפרנס דיו. על פי 'תיאוריית המשאבים' הגורסת כי מאזן הכוח במשפחה ובחברה יהיה לטובת השותף התורם יותר משאבים לשותפות, נמצא כי נשים שיש בידיהן יותר משאבים (כגון השכלה והכנסה), עשויות לצבור יותר כוח, ובהתאמה – להפחית את הילודה. באמצעות מתודה איכותנית נערכו ראיונות חצי...

המשך קריאה >>

לעשות עוד הרבה מנחם מענדלים': עקרות, הולדה ובריאה בחב"ד המשיחית

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו , מאמר , האוניברסיטה העברית המכון למדעי היהדות
מחקר העוסק בתנועה המשיחית בחב"ד לאחר מותו של הרבי, תוך בדיקת מנגנוני העומק המזינים את התודעה והדמיון הדתי במצבים טרנספורמטיביים. המאמר דן בעובדת עקרותו של הרבי והאם היה זה מתוך כוונות משיחיות, והיחס הדיאלקטי בין עובדה זו לבין היותו מעניק ברכות לפריון. מכאן קצרה היתה הדרך ל'התעברות המונית' של משפחות חסידים משיחיים בעקבות שימוש ב'אגרות קודש', דולר של הרבי או הבטה בתמונתו. המחבר דן בהיבטים פסיכו-דתיי...

המשך קריאה >>

"עולם חסד יבנה": חוויותיהן של אמהות חרדיות אומנות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
שמרית אנגלסמן , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לעבודה סוציאלית
מחקר הבוחן את חוויותיהן של נשים חרדיות המשמשות כאימהות אומנות. בראיונות מובנים למחצה נבדקו 6 אימהות אומנות מן המגזר החרדי בעלות ותק של שנתיים לפחות בתחום זה. הראיונות התמקדו בהתנסויותיהן הסובייקטיביות, ונותחו על פי פרדיגמת התיאוריה המעוגנת בנרטיבים. בנוסף, נערכו תצפיות משתתפות על חיי המשפחה של הנבדקות. מממצאי המחקר: בין מניעיהן של האומנות החרדיות היו אלטרואיזם (מעשה חסד), מניעי חוסר פריון, רצון לה...

המשך קריאה >>

פריון והרכב הגילים והמינים באוכלוסיה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
עוז אלמוג ושרון הורנשטיין , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מחקר העוסק בפריון החרדי, נתונים וסטטיסטיקות, את הסיבות הדתיות והחברתיות להיווצרותו. הרכב הגילים, גיל חציוני, הרכב המינים ועוד. ממצא בולט: האוכלוסייה החרדית מתאפיינת במספר גדול יותר של בנים מזה של בנות במרבית קבוצות הגיל, להוציא גילים צעירים (19-15) וגילים מבוגרים (בני 60 ומעלה), והחוקרים מציעים סיבות אפשריות לכך.

המשך קריאה >>

החרדים: תפרוסת גיאוגרפית ומאפיינים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים של האוכלוסייה החרדית בישראל 1996--2001

(מאגר ביבליוגרפי)
נורמה גורוביץ ואילת כהן-קסטרו , דוח מחקר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - לשכת המדען הראשי
הדוח מציג תיחום גאוגרפי כלל-ארצי של השכונות והיישובים בישראל שבהם מתגוררת האוכלוסייה החרדית. התיחום התבצע על פי אזורים גאוגרפיים סטנדרטיים ("אזורים סטטיסטיים" או יישובים שלמים) שבהם אותרו ריכוזים של אוכלוסייה חרדית. בנוסף, הדוח עוסק באפיונה של האוכלוסייה בריכוזים החרדיים לפי תכונות דמוגרפיות, כלכליות וחברתיות שונות. איתור האזורים הגאוגרפיים החרדיים נעשה באמצעות ניתוח של דפוסי הצבעה לכנסת עבור מפלג...

המשך קריאה >>

השפעת גובה קצבאות הילדים על פריון הילודה

(מאגר ביבליוגרפי)
אסתר טולידנו ונעם זוסמן , דוח מחקר , המוסד לביטוח לאומי - מרכז המחקר והתכנון
המחקר בוחן את השפעת גובה קצבאות הילדים בישראל על הילודה במהלך השנים 2007-1994, תוך התמקדות בקיצוץ בקצבאות בשנת 2003. זאת בהסתמך על בסיסי מידע מנהליים של המוסד לביטוח לאומי, והתמורות הניכרות בגובה הקצבאות במהלך השנים. המחקר מגלה השפעה דיפרנציאלית לפי קבוצות אוכלוסייה: קצבת הילדים הממוצעת לילד מסדר גבוה הגדילה את ההסתברות של נשים נשואות ערביות ללדת בסדר גודל של 7-6 אחוזים, ושל חרדיות בכ-3 אחוזים. מ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע