המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

האוכלוסייה החרדית והרשות המקומית, חלק ב': השפעת הרכב האוכלוסייה בירושלים על תקציב העירייה

(מאגר ביבליוגרפי)
מומי דהן , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
ההכנסה הנמוכה של המשפחה החרדית הממוצעת מזכה אותה בהטבות רבות, אך לעומת זאת גביית המס מן האוכלוסייה החרדית קטנה יחסית בהשוואה לשאר האוכלוסייה, בשל ההכנסה הכספית הנמוכה של משפחות חרדיות רבות. למצב עניינים זה שתי השלכות על התקציב במישור המקומי. מחקר זה ממשיך את חלקו הראשון, ובו עוסק המחבר בנתונים שהתקבלו מעיריית ירושלים בדבר הכנסות מארנונה למגורים לשנת 1995. כמו כן נאמד אובדן ההכנסות בגין הנחות בתשלו...

המשך קריאה >>

השפעת 'החלוקה מחדש' על ממדי העוני ועומקו 1987-2001

(מאגר ביבליוגרפי)
עודד לויתן , נייר עמדה , בנק ישראל - מחלקת המחקר
נייר עמדה המנתח את סקרי ההכנסות שערכה הלמ"ס בשנים 2001 – 1987. בנוגע לחרדים עלו הממצאים הבאים: בהכנסות הצעירים גבוה במיוחד משקל קצבאות הביטוח הלאומי אצל החרדים, ומשקל הכנסותיהם מעבודה נמוך לאין ערוך לעומת שאר המגזרים. את עומק העוני קובעת בעיקר ההשתייכות למגזר, על כך ניתן ללמוד מהעובדה כי לכל גודל משפחה תחולת 'העניים המרודים' (אלה שהכנסתם מתחת למחצית קו העוני) גבוהה תמיד בקרב החרדים, ואחריהם במסדר...

המשך קריאה >>

פירוק השינוי בעוני למרכיבי צמיחה ואי שוויון: הניסיון הישראלי בשנים 1997-2006

(מאגר ביבליוגרפי)
תמי פריאנטה , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לכלכלה
מחקר אתנו-כלכלי-דמוגרפי, מבוסס נתונים, בהתאם לסקר ההכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים 1997-2006. המחקר מנסה להתחקות אחר הקשרים הפנימיים שבין צמיחה כלכלית, אי-שיוויון, ושינויים במדד העוני. כל זאת תוך מיפוי העוני בתוך תתי-קבוצות באוכלוסיה, המוגדרים בצורה אתנית, גיאוגרפית ודמוגרפית, כאשר במוקד הדיון ניצבים המגזר החרדי והערבי. הדיון כולל את סוגיות קו העוני - מהו עוני ומיהו עני, על-פי הגישה היחסי...

המשך קריאה >>

עובדים ועניים

(מאגר ביבליוגרפי)
חיה שטייר , פרק , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
מחקרים שנעשו בשנים האחרונות הראו, כי העוני גבוה במיוחד בקרב החרדים והערבים, כתוצאה ממאפיינים דמוגרפיים וחברתיים שונים, ובהם מספר הילדים הגבוה למשפחה, ההשתתפות המוגבלת בכוח העבודה ורמת הכישורים הנמוכה; וכן בקרב משפחות חד-הוריות בראשות נשים, הפגיעות במיוחד מבחינה כלכלית. הפרק סוקר מגמות בשיעורי העוני בקרב עובדים בישראל במהלך 30 השנים האחרונות במטרה לעמוד על המאפיינים החברתיים של המשפחות העובדות החיו...

המשך קריאה >>

מצוקות חומריות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
חיה שטייר ועליזה לוין , פרק , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
הפרק בוחן את הקשיים החומריים של האוכלוסייה המצויה מתחת לקו העוני בישראל, ואת התמודדותן של קבוצות חלשות עם קשיים כלכליים. הנבדקים כוללים ערבים ויהודים, מתוך 7000 משתתפי הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2007. הסקר בדק מאפייני עוני שונים כגון דפוסי השימוש בשירותי הבריאות, דפוסי צריכת מזון ועוד. ממצאי הסקרים נותחו והושוו בחתך קבוצות אוכלוסייה דמוגרפיות ואתניות. מממצאי המחקר: נמצאו הבדלים ב...

המשך קריאה >>

Executive Summary Employment for Haredim in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Sharon Ouziely וShimon Ifrach , תקציר מחקר , Milken Institute
תקציר מחקר מטעם מכון מילקן המשקף את מצבה הכלכלי של החברה החרדית, כמו גם את השלכותיו על הכלכלה הישראלית. ניתוח ההשתתפות בשוק העבודה מצביע על שיעור אבטלה גבוה במיוחד (70%) בקרב גברים חרדיים, שיעור אותו מייחסהמחקר לאג'נדה שהונחלה מטעם ההנהגה הרבנית-חרדית ושמימושה התאפשר הודות לפועלן של המפלגות החרדיות החל משנת 1977. זאת ועוד, לימודם המתמשך של בני המגזר החרדי במסגרות תורניות, תופעה אותה עודד בעקיפין ח...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע