המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

בין שומרת סף לסוכנת שינוי: נשים חרדיות בתחומי השכלה, פרנסה ופנאי, באור התיאוריה המעוגנת בשדה

(מאגר ביבליוגרפי)
בלה ליוש , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לחינוך
מטרת המחקר לתאר, לנתח ולזהות את הדפוסים שבהם נשים חרדיות לומדות, עובדות וצורכות פנאי, חוות את מקומן האישי והחברתי, ומעצבות את מציאות חייהן על רקע השינויים המתחוללים בחברה השמרנית אליה הן משתייכות. המחקר מבקש להדגיש את הסתגלותן של הנשים עצמן לשינויים בחברה החרדית בשנים האחרונות, והוא מפרט ומציג את השיח הנשי החרדי על כל הדקויות ואוצר המילים הייחודי שלו, כולל תקשורת בלתי מילולית. המיצוב של הנשים החרד...

המשך קריאה >>

בין הפאה לרעלה: מבט השוואתי על תהליכי אקדמיזציה בקרב נשים בחברות שמרניות - החברה החרדית והחברה הבדווית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
תהילה קלעג'י , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר למנהל עסקים
מחקר העוסק בנשים בחברות שמרניות, השואפות לשמור על ערכיהן יחד עם המודרניות וערכיה, בתוכה הן חיות. במוקד המחקר עומדת השאלה האם וכיצד משפיע תהליך האקדמיזציה של נשים חרדיות ובדואיות על החברות השמרניות ממנה הן באות. לצורך כך נבדקו 60 נשים אקדמאיות מן החברה החרדית ומן החברה הבדואית, נערכו ראיונות עומק, תצפיות וניתוח מסמכים, סביב שלושה מעגלים: חברה ואידיאולוגיה, אישי, ומשפחתי. מממצאי המחקר: נשות הקבוצות...

המשך קריאה >>

Influences on the Intellectual Development of Haredi Women: A Study of Women's Learning in Har Nof, Jerusalem

(מאגר ביבליוגרפי)
Erica Grab , עבודת גמר , Touro College
עבודת גמר הבוחנת את השינויים שחלו בשנים האחרונות בחברה החרדית לאור הופעתן של מסגרות לימוד תורני המיועדות לנשים חרדיות. כנקודת מוצא לבחינת תופעה זו מניחה מחברת העבודה את הפאראדוכסליות הכרוכה עם לימודן של נשים חרדיות מקורות טקסטואליים תורניים, זאת לאור העובדה כי בדורות הקודמים התנתה המסורת החרדית את השכלתן של נשים בניצולה לטובת מטרות כלכליות ומשפחתיות. התנאה זו שיקפה למעשה את ההיררכיה המגדרית המאפיי...

המשך קריאה >>

Rabbi Joel Teitelbaum, Zionism, and Hungarian Ultra-Orthodoxy

(מאגר ביבליוגרפי)
Tzvi Jonathan Kaplan , מאמר
מאמר הבוחן את ההתפתחויות ההיסטוריות שהובילו לגיבוש עמדתה האנטי-ציונית של חסידות סאטמר כפי שזו עוצבה על ידי אדמו"רה הראשון, הרב יואל טייטלבוים (להלן: 'טייטלבוים'). בניגוד למחקרים המתמקדים באופייה התיאולוגי של עמדתו האנטי-ציונית, מבקש מאמר זה לבחון את סגנון טיעוניו של טייטלבוים והקשרם התרבותי והאידאולוגי. בשאיפתה לכונן מדינה יהודית בתבנית לאומית מערבית זיהה טייטלבוים את הציונות כשלב נוסף ומשמעותי בת...

המשך קריאה >>

Public Attitudes Toward the Identification and Reporting of Alleged Maltreatment Cases among Social Groups in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Rami Benbenishty וHillel Schmid , מאמר
מטרת המאמר להתחקות אחר יחסה של החברה הישראלית על פלגיה השונים לנושא ההתעללות בילדים תוך בחינת סוגי ההתעללות המוצדקים בסקטורים מסוימים לעומת אלו הדורשים את דיווחם לרשויות הרווחה. סקר טלפוני שנערך לטובת בחינה זו הניב הבחנה ברורה בין יחסו של המגזר החילוני ובין יחסו של המגזר החרדי לשאלת התעללות גופנית, שעה שזה האחרון נטה להצדיק, בחלק מהמקרים, אירועים המזוהים עם התעללות בילדים במסגרת צידודם בהענשה גופנ...

המשך קריאה >>

The Forbidden Fork, the Cell Phone Holocaust, and Other Haredi Encounters with Technology

(מאגר ביבליוגרפי)
Nathaniel Deutsch , מאמר , Springer
המאמר מבקש לבחון את המתח המובנה בין עמדתה הפורמאלית של החברה החרדית אודות נושאים שונים ובין יישומה של עמדה זו במסגרת חייהם הפרטיים של חברי הקהילה. בחינה זו מתבצעת באמצעות בירור יחסה של ההנהגה החרדית להתפחויות הטכנולוגיות בעשורים האחרונים, לעומת היענותה של חברה זו לעמדה הפורמאלית המוצגת בפניהם. מתוך חרדה לשמירת צביונה החמור של הקהילה החרדית החרימו מנהיגי ורבני הקהילה את השימוש בחלק לא מבוטל של פיתו...

המשך קריאה >>

Kedushah: The Sexual Abstinence of Married Men in Gur, Slonim, and Toledot Aharon

(מאגר ביבליוגרפי)
Benjamin Brown , מאמר
המאמר מבקש לבחון מגמות חסידיות במחצית השנייה של המאה ה-20, שהתפתחו בזיקה לסייגים שנכפו בחצרות חסידיות מסוימות, בשאלת אופיים של יחסי אישות בקרב זוגות נשואים. ההסתייגות הכמעט מוחלטת מקיום יחסי מין, שהייתה נחלתם של בודדים בדורות הקודמים, הפכה לפרקטיקה אותה נדרשו ליישם חסידים מקרב חסידויות סלונים, תולדות אהרן וגור, שעה שזו האחרונה הובילה פקרטיקה זו לכדי רדיקליזציה הודות ל'תקנות' שפורסמו מטעם אדמו"רה ה...

המשך קריאה >>

The Image of the Amish in The New York Times versus the Image of the Haredim in Haaretz (1980-2010)

(מאגר ביבליוגרפי)
Benyamin Neuberger וKeren-Miriam Tamam , מאמר , Ringer
המאמר מציע סקירה השוואתית אודות ייצוגה של הקהילה החרדית בעיתון 'הארץ' לעומת ייצוגה של קהילת האמיש בעיתון ה- New York Times(להלן: NYT). במסגרת השוואה זו, המתבצעת לאור מאפיינים מרכזיים המשותפים לקהילות אלו, מצביע המאמר על שתי נקודות מרכזיות, הכרוכות זו בזו, המבחינות בין ייצוגם של האמישים, מכאן, וייצוגם של החרדים, מכאן: 1) יחסו של ה – NYT לקהילת האמישים מתון בהרבה לעומת יחסו של 'הארץ' כלפי החברה החר...

המשך קריאה >>

Excluded, For God’s Sake: Gender Segregation in Public Space in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Ricky Shapira-Rosenberg , נייר עמדה , The Israel Religious Action Center (IRAC)
נייר עמדה מטעם 'המרכז הרפורמי לדת ומדינה' אודות הפרדה מגדרית במרחב החרדי, בכלל, ובתחבורה הציבורית, בפרט. מטרת הדו"ח לעורר את מודעות הציבור בדבר הסכנות הטמונות במגמת ההפרדה המגדרית, ההולכת ומקצינה בקרב החברה החרדית חרף המאמצים המשפטיים והמנהליים שננקטו בנידון. ניצניה של פרקטיקת הפרדה המגדרית בשנת 1997, עם דרישתם של גורמים קיצוניים מטעם הקהילה החרדית להחיל נוהל הפרדה בין גברים ונשים בתחבורה הציבורית...

המשך קריאה >>

Haredi Male Bodies in the Public Sphere: Negotiating with the Religious Text and Secular Israeli Men

(מאגר ביבליוגרפי)
Yochai Hakak , מאמר
אחד המאפיינים המבחינים בין קבוצות פונדמנטליסטיות לחברה המערבית-חילונית הוא היחס השנוי לגופניות וצורת עיצובו וטיפוחו. לאור הנחה זו מבקש המאמר להתחקות אחר ההבדלים המבחינים את החברה החרדית מזו החילונית הודות לזיקה הנוצרת, מצידה של הראשונה, בין הגופניות ובין עיקרי האמונה עליהם היא אמונה. האידיאל השמרני, המנחה את גישתו של הגבר החרדי לגופניות, מתממש הודות לסימון גופו של הגבר החילוני כ'אחר'. יחד עם זאת,...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע