המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

העוני וההתנהגות בשוק העבודה בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
דניאל גוטליב , נייר עמדה , מכון ון ליר בירושלים - התוכנית לכלכלה ולחברה
שיעור העניים באוכלוסייה החרדית בישראל היה ב-2004 60% לפי הגישה היחסית הרשמית ו-68% לפי גישת הצרכים החיוניים. המחקר בודק את הגורמים המרכזיים לעוני בקרב חרדים בישראל, וממליץ על תוכנית לצמצום יסודי וארוך טווח של העוני באמצעות כמה צעדים: (1) קביעת יעד אופרטיבי רב-שנתי לצמצום העוני; (2) שינויים בחינוך הבנים ובהשכלה התיכונית של בנים ובנות; (3) מציאת דרכים לקירוב צעירות וצעירים חרדים למקצועות אקדמיים; (4...

המשך קריאה >>

הרכב התעסוקה לפי קבוצות אוכלוסייה בישראל בשנות ה- 2000

(מאגר ביבליוגרפי)
דניאל גוטליב ואסתר טולדנו , דוח מחקר , המוסד לביטוח לאומי
דוח מחקר המביא נתונים וטבלאות על תעסוקת הגברים והנשים באוכלוסייה החרדית נכון לשנת 2011, על פי מאגרי מידע מנהליים. בשיח הציבורי נוצרה דעה כי שתי קבוצות אוכלוסייה בישראל נעדרות משוק העבודה: גברים חרדים ונשים ערביות. בשנים האחרונות, לנוכח ממדי העוני הגבוהים בקרב ערבים וחרדים נשאלת השאלה באיזו מידה חל שינוי בקבוצות אלה, בעיקר לנוכח שינויים במדיניות התקצוב של הממשלה. מתברר שבעשור האחרון של המאה הכ' חלו...

המשך קריאה >>

כת, סובסידיה וקורבן: השקפתו של כלכלן על היהדות החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אלי ברמן , מאמר , עם עובד בשיתוף האגודה הישראלית לכלכלה
הגברים החרדים בישראל עוסקים בלימוד מלא בישיבה עד גיל 40 בממוצע. המאמר מנסה לתת תשובה כלכלית לשאלה: מדוע בוחרים אבות למשפחות עניות מרובות ילדים (7.6 בממוצע) ללמוד בישיבה במקום לעבוד? לצורך כך מגייס הכותב מודל כלכלי המכונה "מודל המועדון", המציג את החרדי כ'קורבן מסובסד'. חברים במועדון נהנים מנגישות לרשת עזרה הדדית נדיבה מאד, המעצבת את פעולת הגומלין החברתית שבמודל. הפריון המוגבר מוסבר כפעולת גומלין בי...

המשך קריאה >>

עלייה בשיעור התעסוקה של גברים חרדים בכוח העבודה בשנים 2010-2011

(מאגר ביבליוגרפי)
בנק ישראל , פרק , בנק ישראל - ההוצאה לאור
תיבה' מיוחדת בתוך דוח בנק ישראל לשנת 2011, המוסרת נתונים על פי סקרי כוח האדם של הלמ"ס, שחלה עלייה מהירה בשיעור התעסוקה של גברים חרדים בכוח העבודה בשנים 2010-2011. הגדלת שיעור התעסוקה של גברים חרדים הוגדרה כהיעדים העיקריים של האג'נדה החברתית-כלכלית. התיבה מגדירה את הקושי באיסוף הנתונים, ועל כך שההגדרות עודכנו בכדי להגיע ליתר דיוק. הניתוח מבחין בפירוש בין תעסוקה בכלל לתעסוקה במגזר העסקי, בכדי להוציא...

המשך קריאה >>

הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה. דו"ח סופי

(מאגר ביבליוגרפי)
צבי אקשטיין , דוח וועדה , מדינת ישראל - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
הוועדה בין-משרדית לבחינת מדיניות התעסוקה הוקמה ב- 2009 ע"י שר התמ"ת בנימין בן אליעזר כדי להמליץ על צעדים להגדלת שיעור המעורבים בשוק העבודה, תוך כוונה להגיע בטווח הארוך לנתונים דומים לאלה של 10-15 מדינות OECD המובילות. בכל הקשור לעידוד התעסוקה של הגברים החרדים אימצה הועדה את המלצות המועצה הלאומית לכלכלה, כפי שהן מוצגות בדו"ח "המגזר החרדי בישראל: העצמה תוך שילוב בתעסוקה" (לוין חגי, ע"ע), אשר קבעה יע...

המשך קריאה >>

פערים בין מקורות סטטיסטיים שונים ביחס לשיעורי תעסוקה במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי ומרים גרינשטיין , דוח מחקר , משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - מנהל מחקר וכלכלה
מסמך המבקש לבחון את מידת הסבירות של אומדני שיעורי התעסוקה בקרב גברים חרדים, כפי שדווחו במסגרת הסקר החברתי בין השנים 2002-2007. בדיקה זו מתבקשת הן בשל מרכזיותו של סקר זה והן בשל העובדה שאוכלוסייה זו מהווה יעד למדיניות תעסוקה ממשלתית. לחלופין מציע המסמך להתבסס על סדרת נתונים נוספת לצורך קביעה מבוססת יותר ביחס לשיעורי התעסוקה של גברים חרדים על פני מספר נקודות זמן שונות, במטרה להציג את מגמות שיעורי הת...

המשך קריאה >>

הכשרה צבאית לאוכלוסייה החרדית ותרומתה לשילוב ולקידום בתעסוקה

(מאגר ביבליוגרפי)
שירלי מרום , מאמר , משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
תוכנית ‏שח"ר ‏של ‏צה"ל‏ וג'וינט‏ ישראל-תבת‏ מאפשרת‏ לגברים ‏חרדים‏ להתגייס‏ לצבא ‏ולרכוש ‏תוך‏ כדי‏ כך ‏מקצוע‏ שיוכל ‏לשמשם‏ גם‏ בחיים ‏האזרחיים. ‏מאמר ‏זה ‏סוקר ‏את ‏התוכנית ‏על ‏מאפייניה ‏השונים ועל ‏יתרונותיה ‏בהכללת ‏אוכלוסיית ‏החרדים ‏בשוק ‏התעסוקה. ‏במאמר ‏מובאים ‏ראיונות ‏שנערכו ‏עם ‏בוגרי ‏התוכנית, ‏חלקם‏ חיילים ‏בקבע‏ וחלקם‏ עובדים ‏באזרחות, ‏ומסקנותיהם ‏בנוגע‏ לתרומת ‏תוכנית ‏שח"ר למסלול...

המשך קריאה >>

מגמות בשוק העבודה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר

(מאגר ביבליוגרפי)
אייל קמחי , פרק , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
ישראל מתאפיינת בשיעורי תעסוקה נמוכים במיוחד של גברים ובפערי שכר גבוהים בקרב כלל העובדים. באמצעות גרפים וטבלאות מציג הדוח כיצד לאורך העשורים האחרונים הירידה בתעסוקת הגברים רווחת בעיקר בקרב המשכילים פחות, בעוד העלייה בתעסוקת הנשים מיוחסת כמעט אך ורק לעליית רמת ההשכלה אצל הדורות הצעירים. מגמות אלו בולטות במיוחד במגזר הערבי. החשיבות הגדלה והולכת של ההשכלה בשוק העבודה בישראל באה לידי ביטוי גם בכך שפערי...

המשך קריאה >>

תמונת מצב התעסוקה בקהילה החרדית ומשמעותה לעיריית ירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
מלאכי קרנצלר , דוח מחקר , עיריית ירושלים, החטיבה לתכנון אסטרטגי ומחקר
המסמך מכיל רקע על החברה החרדית בירושלים, שיעורי העוני ותחזיות דמוגרפיות, מתאר את מצב התעסוקה, את מצב ההכשרה המקצועית (לשנת 2003) ומצביע על הצורך במעורבות העיריה. מממצאי המסמך: בשנות התשעים 58% מכוח העבודה הגברי לא עבדו, אך 31% מהם עבדו במשרה מלאה. המסמך דן בדילמות השונות הקשורות להכשרה מקצועית לחרדים, ומציג את השלכות המצב הקיים על כלכלתה של ירושלים. המסמך ממליץ לעיריה לסייע בתהליך מציאת מקומות עבו...

המשך קריאה >>

קודש וחול בתפישת העבודה: המקרה של האורתודוכסיה היהודית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נורית שטדלר , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר הפורש את תמונת העולם של העבודה והפרנסה בקהילה החרדית-ליטאית בישראל, תוך עיון וניתוח הביטויים הדתיים והקהילתיים הנגזרים מכך. המחקר עוסק במסגרת התיאורטית, בפריחתה של הדת בין הגשמי לשמימי, ב'קודש וחול' בקהילה הליטאית, ובהבניית כלי מחקר המתאימים לחברה זו. מקום עיקרי תופסת דמות האשה המפרנסת, ואופן חלוקת העבודה במרחב הביתי בין הגבר לאשה. המחקר כולל גם היבטים תיאולוגיים-חברתיים: הקצנה דתית, פרישות ו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע