המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

השתתפות רשויות מקומיות בתקצוב בתי ספר יסודיים בחינוך המוכר שאינו רשמי

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי סמט , מסמך מידע , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך הכולל טבלאות, בדבר חלקן של הרשויות המקומיות בתקצוב החינוך המוכר שאינו רשמי. בשנת הלימודים תשע"ג היו בחינוך היסודי 376 בתי ספר יסודיים מוכרים שאינם רשמיים, בהם למדו 311,106 תלמידים. בתי ספר בחינוך המוכר שאינו רשמי הם 33% מבתי הספר היסודיים ובהם לומדים 31% מן התלמידים בחינוך היסודי. 80% מבתי הספר היסודיים המוכרים שאינם רשמיים שייכים לחינוך החרדי (537 בתי ספר) 14% בחינוך הערבי, ו6% בחינוך העברי...

המשך קריאה >>

הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
המועצה להשכלה גבוהה , דוח מחקר , המועצה להשכלה גבוהה - הוועדה לתכנון ולתקצוב
מחקר המרכז את כלל הנתונים ואת המודל שגובש סביבם, בכל הנוגע לשילוב האוכלוסיה החרדית במוסדות להשכלה גבוהה. איסוף הנתונים כלל ביקורים במוסדות הפועלים, פגישות עם סטודנטים חרדיים, הבנת החסמים ובחינה מעמיקה של האתגרים. לאור זאת גובשה תוכנית פעולה והוכן מודל תקציבי, להנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים. כמו כן סוקר המסמך את התוכניות הממשלתיות הקיימות (2011), גרפים ובהם נתונים אודות מספר הסטודנטים לפי מוסדות, לפי...

המשך קריאה >>

אינטגרציה בבתי-ספר יסודיים בחינוך המוכר שאינו רשמי והשפעתה על תקצובם

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי , מסמך , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך העוסק באינטגרציה בקבלת תלמידים למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי במערכת החינוך ובהשפעתה של מידת האינטגרציה על תקצובם של מוסדות אלו. מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי הם מוסדות שאינם בבעלות המדינה, אך קיבלו עליהם מידה מסוימת של פיקוח מצדה. המדינה מתקצבת אותם בשיעור פחות מזה הניתן למוסדות החינוך הרשמי (55%) מהתקציב למוסד זהה בחינוך הרשמי, להוציא מוסדות המשתייכים לשתי רשתות החינוך החרדי הגדולות – מרכ...

המשך קריאה >>

מערכת החינוך החרדי בישראל: תקצוב, פיקוח ובקרה

(מאגר ביבליוגרפי)
ורדה שיפר , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מחקר העוסק בארבע נושאים עיקריים. ראשית הוא בוחן את מוסדות החינוך של האוכלוסייה החרדית ואת הגידול שחל במספר תלמידיה לאורך זמן. שנית, הוא מתחקה אחר מקורות המימון של מערכת החינוך החרדי. שלישית, הוא בודק את הפיקוח והבקרה בחינוך החרדי, ולבסוף, הוא מנתח את הזיקות של מערכת החינוך החרדי למערכת החינוך הכללית ואל חוקי החינוך. ממצאי המחקר מראים שהחינוך החרדי נמצא בתהליך התרחבות ופריחה ושמערכת החינוך החרדי לא...

המשך קריאה >>

Private Incentives and Social Interactions: Fertility Puzzles in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Charles F. Manski וJoram Mayshar , מאמר
מאמר זה בוחן את דפוס הפוריות המורכב שנוצר בישראל בעשורים האחרונים כתוצאה מתמריצים פרטיים וחברתיים. התחקות אחר הדפוס הנידון מצביעה על התפתחותן של מגמות שונות ואף סותרות בחברה הישראלית בנוגע למידת הפוריות בקרב מעגלים חברתיים שונים, שעה שחלקם מזוהה עם ירידה בשיעור הפוריות, בעוד מעגלים אחרים מזוהים דווקא עם עלייה מתונה ומבוקרת. יחד עם זאת, אלה האחרונים מובחנים מהחברה החרדית לאור העליה המהירה בשיעור הי...

המשך קריאה >>

Cultural Shift': The Case of Jewish Religious Education in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Shmuel Shamai , מאמר
המאמר בוחן את מעמדה הייחודי של מערכת החינוך היהודית בישראל תוך התייחסות לזרמים השונים שהתפתחו במסגרתה בהתאם למאפיינים סקטוריאליים-דתיים. הרוב החילוני בישראל ניאות לממן בתי ספר אוטונומיים, המובחנים ממערכת החינוך הפורמאלית, באמצעות תקציבי הממשלה המוענקים לבתי הספר השונים בישראל. יחד עם זאת, המאמר מבקש להצביע על הלימה הקיימת בין מידת עצמאותו של מוסד נתון ובין רמת התקציב לו הוא זכאי מטעם משרד החינוך....

המשך קריאה >>

State and Religion: Funding of Religious Institutions - The Case of Israel in Comparative Perspective

(מאגר ביבליוגרפי)
Shimon Shetreet , מאמר
המאמר מבקש לבחון את תקצובה של מערכות החינוך החרדי בישראל תוך התמקדות במוסדות 'אל המעיין', המזוהים עם תנועת ש"ס, ובמוסדותיו של 'החינוך העצמאי', המזוהים עם 'אגודת ישראל'. בחינה זו מתבצעת תוך התייחסות רחבה יותר לשאלת יחסי דת ומדינה, בכלל, ובזו המיושמת בישראל, בפרט. במסגרת התייחסות זו נבחנות הן מידת ההתערבות הנדרשת מצידה של הממשלה בחברות דתיות ובתכנים המיושמים במסגרותיה החינוכיות והן אופן התנאתו של תק...

המשך קריאה >>

Education for Autonomy, Education for Culture: The Case of Ultra-Orthodox Jews in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Dana Howard , מאמר
מאמר הבוחן את מעמדם של ערכים חינוכיים דתיים, המזוהים עם החברה החרדית, לעומת הערכים הליברליים המזוהים עם תפיסתה הפורמאלית של מערכת החינוך בישראל. לצורך בחינה זו מציע תחילה המאמר תמונת מצב של מערכת החינוך הישראלית על הקטגוריות השונות מהן היא מרוכבת: החינוך הממלכתי, החינוך הממלכתי-דתי, החינוך במגזר הערבי והחינוך במגזר החרדית. לאור סקירה ראשונית זו מבקש המאמר להצביע על הבדל מהותי המבחין בין מערכת החינ...

המשך קריאה >>

Liberalism and the Right to Culture

(מאגר ביבליוגרפי)
Avishai Margalit וMoshe Halbertal , מאמר
מאמר הבוחן את שאלת מימושה של הזכות לתרבות-מיעוט במסגרת מדינה ליברלית. בחינה זו, הנשענת על ניתוח פילוסופי של מושג 'ליברליזם' לעומת מושג 'הזכות', מתמקדת בשתי קבוצות מיעוט בישראל: החברה החרדית והמגזר הערבי. מערכות הערכים עליהן אמונים שני מיעוטים אלה מתנגשות לא אחת עם הערכים הליברליים המאפיינים את תפיסותיהם של הרוב הישראלי ומדינת ישראל. לצורך הנחת מסגרת מתודולוגית לדיון בזכות מימושן של חברות מיעוט אלו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע