המרכז לחקר החברה החרדית – הנחיות לכותבי מאמרים
ראשי >> 
כתב העת לחקר החברה החרדית >> 
הנחיות לכותבי מאמרים

הנחיות לכותבי מאמרים

להלן הסבר מפורט המגדיר את האופן בו יש להגיש מאמרים לכתב העת לחקר החברה החרדית או כפרסומים מחקריים.

א.    שם מחבר המאמר והמוסד או הגוף בו הוא פועל:
בעמוד הראשון של כתב היד יש לרשום את שם המחבר ומתחתיו את שם המוסד או הגוף בו פועל המחבר בהקשר לכתיבת המאמר.
ב.    שם המאמר
בראש העמוד השני יש לרשום את שם המאמר מבלי לציין את שם המחבר. הדבר דרוש על מנת לשמור על אלמוניות המחבר בעת העברת המאמר לקוראים-מעריכים.
ג.    מספר המלים במאמר
מספר המלים המרבי למאמר בכתב העת לחקר החברה החרדית הוא כ-8000. 
מספר המלים המרבי בפרסום-מחקר הוא  כ-40,000.
ד.    תקציר המאמר
בכתב העת לחקר החברה החרדית: נא לכתוב בראש המאמר תקציר בעברית בן 150 מלה ותקציר באנגלית בן 200 מילה. 
בפרסום-מחקר: נא לכתוב בראש הפרסום תקציר בעברית בן 500 מלה ותקציר באנגלית בן 700 מילה.

ה.    גופנים ורווח בין שורות 
נא לכתוב בגופני דוד (David) הן בעברית והן בשפות אחרות, בגודל  12 וברווח של שורה וחצי.
ו.    מתכונת לרשימת המקורות בסוף המאמר

ספר של מחבר אחד:
 פרידמן, מ' 1991. החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל.
ספר של שני מחברים: 
שלהב, י' ופרידמן, מ' 1985. התפשטות תוך הסתגרות: הקהילה החרדית בירושלים. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל.
ספר של עורך אחד:
חסון, ש' (עורך) 2002. יחסי חברה ומדינה: תסריטים לישראל. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
ספר של שני עורכים:
סיון, ע' וקפלן, ק' (עורכים) 2003. חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמיעה? ירושלים: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד.
פרק של מחבר אחד בספר ערוך:
גונן, ע' 2002. סיפור של שני אחים ושתי תנועות. בתוך: חסון, ש' (עורך) 2002. יחסי חברה ומדינה: תסריטים לישראל (129-122). ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
פרק של שני מחברים בספר ערוך:
כהנר, ל' ושלהב, י' 2012. מגטו לפרוור: תמורות בארגון היהודי המרחבי. בתוך: קפלן, ק' ושטדלר, נ', מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה החרדית בישראל ובחקרה (272-252). ירושלים: מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד.
מאמר בכתב-עת של מחבר אחד:
הורוביץ, נ' 2000. ש"ס והציונות: ניתוח היסטורי, כיוונים חדשים 2: 60-30.

 
 
English
Book by one author:
 Knox, P. 1982. Urban social geography: An introduction. London: Longman.
Book by two authors:
 Heilman, S.C. & Friedman, M.M.  2010. The Rebbe: The life and afterlife of Menachem Mendel Schneerson. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
Book by one editor:
 Varady, D.P. (ed.) 2005. Desegregating the City: Ghettos, enclaves and inequality. Albany: State University of New York Press.
Book by two editors:
Heilman, S.M.& Cohen, S.M. 1989. Cosmopolitans and Parochials: Modern Orthodox Jews in America. Chicago: University of Chicago Press.
Chapter by one author in an edited book:
Shilhav, Y. 1993. The Emergence of Ultra-Orthodox Neighborhoods in Israeli Urban Centers. In: Ben-Zadok, E. (ed.), Local Communities and the Israeli Polity: Conflicts of values and interests (157–188). Albany: State University of New York Press.
Chapter by two authors in an edited book:
Mesinger, J.S. & Lamme, A.J. 1985. American Jewish Ethnicity.  In: McKee, Jesse O. (ed.), Ethnicity in Contemporary America: A geographical appraisal (145-168). Dubuque, IA: Kendall/Hunt.
Journal article by one author:
Berman, E. 2000. Sect, Subsidy, and Sacrifice: An economist's view of Ultra-Orthodox Jews. The Quarterly Journal of Economics 115(3): 905-953.
Journal article by two authors:  
Kosmin, B.A. & Lange, D. 1980. Conflicting Urban Ideologies: London's new towns and the metropolitan preference of London's Jews, The London Journal 6: 162-175.

ז.    הפניה ביבליוגרפית בגוף הטקסט 

עברית

מחבר או עורך אחד :  (פרידמן, 1991: 32).
שני מחברים או עורכים: (שלהב ופרידמן, 1985: 47-43; סיון וקפלן, 2003). 

English
One author: (Berman, 2000: 908).
Two authors: (Kosmin & Lange, 1980: 163-165).

 

בדיקת ההתאמה בין רשימת המקורות להפניות הביבליוגרפיות קודם הגשת כתב היד

על רשימת המקורות  לכלול אך ורק פריטים אליהם ישנן הפנייה ביבליוגרפית בגוף הטקסט.

כל הפנייה ביבליוגרפית בגוף הטקסט חייבת להתייחס אל פריט ברשימת המקורות.

 
כללי

כותרת

עוד מידע