המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

דגים ממולאים במקום חכה: העוני החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
מוריה אבנימלך ויוסי תמיר , פרק , הקיבוץ המאוחד
בפרקי הספר נדונים נושאי כלכלה ופוליטיקה, כלכלה ו'פופוליטיקה', עוני ואי-שוויון, העוני החרדי, צמיחה ושוויון ותרומת החינוך ועוד. הפרק החרדי עוסק בדפוסי החיים של החברה החרדית, ביחסים המורכבים שבין מדינת הרווחה לבין העוני החרדי, בפגיעה בתוצר ובגביית המיסים. הפרק כולל גם נתונים מן המחקר ומן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר ירידת שיעור העבודה לאורך השנים מאז קום המדינה. כמו כן דיון אודות קצבאות הילדים כתמרי...

המשך קריאה >>

ישראל - דמוגרפיה: 2030-2010 בדרך למדינה דתית

(מאגר ביבליוגרפי)
יבגניה ביסטרוב וארנון סופר , ספר , אוניברסיטת חיפה, קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה
דוח שתכליתו להתריע על עתידה הדמוגרפי, הגיאוגרפי, התרבותי והכלכלי של מדינת ישראל, כאשר החרדים תופסים בו מקום בולט. הדוח מזהיר מפני שינויים במבנה החברה בישראל – גידול מהיר של האוכלוסייה החרדית, באוכלוסיית החלשים והאנטי-ציונים, והיחלשות מתמשכת של המעמד הבינוני. הדבר עשוי לחולל שינוי במבנה הכנסת עד כדי סיכון המדינה הדמוקרטית ציונית והידרדרות הכנסת בתפקודיה. כמו כן קיימת סכנה להתערערות הדרגתית של הדמוק...

המשך קריאה >>

היבטים ייחודיים בטיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית מהמגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
חלי בן-מאיר ויעלה לבבי , מאמר , משרד הרווחה, ויצו והאגודה לקידום העבודה הסוציאלית
למרות גוף הידע המצטבר על תופעת הפגיעה המינית ודרכי הטיפול בנפגעים, רק חלק קטן מן הידע מתייחס להיבטים של עבודה עם קבוצות מיעוט. המגזר החרדי הינו קבוצת מיעוט בארץ, המתבססת על מחויבות לדת ולערכיה, וסולידריות משפחתית וקהילתית. מאפיינים אלו משפיעים הן על אופן ההתמודדות של הפרט, של המשפחה ושל הקהילה, עם טראומת הפגיעה המינית והשלכותיה, והן על המפגש הטיפולי עם הילד הנפגע ומשפחתו. המאמר מדגים בעזרת דוגמאות...

המשך קריאה >>

ילדים חרדים שאותרו כנמצאים בסיכון

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל סבו-לאל וטליה חסין , פרק , משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מאיירס ג'וינט ומכון ברוקדייל
טבלאות מסכמות מתוך הנתונים שנאספו במסגרת תהליך האיתור והמיפוי של ילדים בסיכון ביישובי 'התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון – 2011'. מן הנתונים עולה כי היקף הסיכון בקרב הילדים החרדים נמוך יותר, הם מאופיינים בפחות מצבי סיכון ובמצבים מורכבים פחות. אחוזים נמוכים יותר של ילדים חרדים אותרו עם בעיות בתחומים השונים. הילדים החרדים שאותרו כנמצאים בסיכון סובלים ממצבים פחות מורכבים הן מבחינת מספר הבעיות והן מ...

המשך קריאה >>

עוני כמציאות רבת-פנים: תפיסות העוני של תושבים ועובדים סוציאליים על רקע מגדר תרבות ותפקיד בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
רוני סטריאר , מאמר , משרד הרווחה, ויצו והאגודה לקידום העבודה הסוציאלית
המאמר דן בממצאי מחקר איכותני שחקר את תפיסות העוני של תושבים החיים במצוקה חברתית, ושל עובדים סוציאליים, על רקע הבדלי מגדר, תרבות ותפקיד. המחקר בחן את תפיסות העוני של תושבים יהודים, נשים וגברים, חרדים ולא-חרדים החיים בירושלים. המחקר מאשר את תפקידי המגדר, התרבות והדת, ביצירת תפיסות העוני. נמצאו קווי דמיון אך גם הבדלים רבים. ההבדל המשמעותי ביותר בין חרדים ללא-חרדים נמצא בתפיסת הפגיעות. משתתפים לא חרדי...

המשך קריאה >>

ילדים ובני נוער חרדים: סוגיות במערכת השירותים בתחומי הרווחה והבריאות - מסמך מידע ל'אשלים'

(מאגר ביבליוגרפי)
הסתר פאס ורונלי רותם , מסמך מידע , מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל
המסמך דן בתחומי הרווחה והבריאות, תוך התמקדות בצרכים הנובעים מהמאפיינים הייחודיים של החברה החרדית. נסקרים סוגיות מרכזיות במערכת השירותים לילדים ולמשפחותיהם, מענים מיוחדים שפותחו בשנים האחרונות בעבור אוכלוסייה זו, ומגמות השינוי הצפויות להמשיך ולהשפיע על דפוסי פיתוח השירותים וצריכתם. החלק האחרון במסמך עוסק באתגר שבפיתוח ובהפעלת תכניות מותאמות בעבור הקהילה החרדית. המידע הנכלל במסמך מתבסס על עבודות שנכ...

המשך קריאה >>

חרדים בשוק העבודה :ממצאי הסקר החברתי לשנים 2002-5

(מאגר ביבליוגרפי)
ניר פוגל וישראלה פרידמן , דוח מחקר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מצגת נתונים המבוססת על 'הסקר החברתי' של הלמ"ס, המיועד לספק מידע עדכני על רווחת האוכלוסייה בישראל ותנאי חייה. בסקר משתתפים מידי שנה כ-7000 איש בני 20 ומעלה, המגדירים את עצמם ואת דתיותם והשתייכותם. באמצעות גרפים מראים הכותבים את מצב התעסוקה במגזר החרדי, את מגמת העלייה בשיעור מחפשי העבודה, לפי מין, שעות עבודה, מצב שביעות רצון מן העבודה, קשר בין תחום לימודים לתחום תעסוקה, ועוד.

המשך קריאה >>

עמדות של בנות חרדיות וחילוניות בדבר נישואין, הריון ולידה

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין פרישמן , מאמר , משרד הרווחה והשירותים החברתיים
התנהגותם השונה של גברים ונשים חרדיים וחילוניים בתקופת ההיריון ולאחר הלידה, העלתה את ההשערה בדבר גיבוש משפחתי רב יותר בקרב האוכלוסייה החרדית בהשוואה לחילונית. המאמר מביא תוצאות מחקר המשווה עמדות של נערות חרדיות ונערות חילוניות בנוגע להיבטים שונים של חיי הנישואין. העמדות נבדקו על פי ארבעה גורמים של אמונות, שהתגלו על פי תיאוריית האוריינטציה הקוגנטיבית, כמכריעים לגבי קביעת התנהגות בפועל. הממצאים מתייח...

המשך קריאה >>

קווים מנחים לבנייני מגורים לאוכלוסייה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
ארזה צ'רצ'מן וארנון פרנקל , דוח מחקר , הטכניון , הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
מחקר שהוזמן בידי משרד הבינוי והשיכון – מנהל התכנון וההנדסה, ומטרתו ללמוד על צרכי הדיור של האוכלוסייה החרדית, ולגבש המלצות והנחיות בתחום זה. נבדקו פרמטרים שונים כגון: גודל החללים בדירה, סוגי החללים וארגונם המרחבי, וכן התייחסות לגודל הבניין, מספר הקומות ומספר המשפחות המתגוררות בו. המחקר מבוסס על מומחים בתחום, אך גם על ראיונות עומק עם דיירים חרדיים והבנת צרכיהם, התנהגותם ועמדותיהם. נבדקו 250 דירות בש...

המשך קריאה >>

הכרת תודה, רווחה נפשית וצמיחה אישית בקרב אימהות לילד עם/וללא נכות אינטלקטואלית בחברה החרדית והחילונית

(מאגר ביבליוגרפי)
שירלי צימרמן , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
מחקר המבקש לבחון את הכרת התודה, הצמיחה האישית והרווחה האישית בקרב אימהות לילדים נורמטיביים וילדים עם נכות אינטלקטואלית, תוך השוואת הנתונים בין החברה החרדית לחברה החילונית. המחקר בדק 187 אימהות לילדים בגיל 7-3 שנים, מתוכן 98 עם ילד בעל נכות אינטלקטואלית ו-89 עם ילד בעל התפתחות נורמטיבית, 91 היו חרדיות ו-96 חילוניות. המחקר נעשה באמצעות שאלונים שעסקו בתמיכה פונקציונאלית של סבים וסבתות, בתמיכה סטרוקטו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע