המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

תת-אתניות יהודית בשוק עבודה רב-תרבותי; בחינת עמדות ניהוליות בקרב מעסיקים שאינם מעסיקים חרדים; המקרה של שוק העבודה החרדי בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
אודי כהן , עבודת גמר , אוניברסיטת בר אילן - המחלקה לניהול תעשייתי
מחקר המבקש לפתח מודל איכותי-ניהולי שנתמך בממצאים אמפיריים חדשים, קרי 'עמדות מעסיקים', שאינם מעסיקים חרדים. המחקר מבקש לבחון כיצד משפיע המשתנה החרדי על תגובות המעסיקים, ומציע פתרון לחסמים ניהוליים סוציולוגיים שונים. נדגמו 220 בתי עסק מאזור המרכז שאינם מעסיקים חרדים, ונעשה שימוש בשאלונים מובנים. מממצאי המחקר: נמצא כי השכלה וכישורים נדרשים, חזות חרדית, מידת תחושת נוחות מנוכחות חרדית, ריבוי ילדים, צור...

המשך קריאה >>

הכשרת סגלי חינוך ב'אחִיָה': נחשונים בחדר

(מאגר ביבליוגרפי)
רועי כנען , מאמר , משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
אחיה' הוא גוף חרדי להכשרת מורים. המאמר סוקר את התפתחותו מיום הקמתו בשנת 1994, ומנסה לפרשה על רקע תהליכים מקבילים שהתרחשו בחברה החרדית. כל זאת לאור מעמדו המיוחד של המורה בחברה החרדית והמשמעויות השונות – דתיות תרבותיות ותעסוקתיות – המיוחסות להכשרתו המקצועית. בשנת 2012 למדו בו כבר 1710 תלמידים, מכלל הקבוצות והפלגים של הציבור החרדי. נלמדים בו גם ייעוץ חינוכי, סיוע התפתחותי והוראה לגיל הרך. נשמרו בו הק...

המשך קריאה >>

גברים חרדים בשירות צבאי טכנולוגי - השתלבות בוגרי מסלולי שח"ר בשוק העבודה

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי , דוח מחקר , משרד התעשיה המסחר והתעסוקה - מחקר וכלכלה
דוח מחקר אודות פרוייקט שירות חרדים (שח"ר) שפותח ע"י צה"ל, אגף כח-אדם וג'וינט ישראל- תב"ת במטרה לשלב צעירים חרדיים במסגרות צבאיות מקצועיות ולרכוש מקצוע וניסיון תעסוקתי תוך שמירה על צביונם וייחודם התרבותי-חברתי. מממצאי הדוח: תרומת השירות הצבאי לבוגרים החרדים היתה גבוהה וייחודית על-פי מספר מדדים. מרבית בוגרי השירות העריכו כי השירות הצבאי תרם להם רבות ברכישת ניסיון תעסוקתי וסייע להתפתחותם האישית שאפשר...

המשך קריאה >>

שילוב קבוצת מיעוט בשוק העבודה : המקרה של החרדים בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
חגית סופר-פורמן , עבודת דוקטור , אוניברסיטת תל-אביב
מחקר המתמקד בהשתלבות האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה בישראל, בהיבט ה”היבדלות מרצון”. הכותבת בוחנת טענות המועלות בספרות לגבי הכלכלה הנבדלת של האוכלוסייה החרדית. נעשית השוואה בין איכות המשרות בהן משתלבת האוכלוסייה החרדית במסגרת השוק החרדי לבין איכות המשרות בהן משתלבת אוכלוסייה זו בשוק הכללי, על-פי קריטריונים שונים, אובייקטיביים וסובייקטיביים. כמו כן נבחנת הסלקציה של האוכלוסייה החרדית לתוך הכלכלה החרדי...

המשך קריאה >>

חרדים בשוק העבודה

(מאגר ביבליוגרפי)
טלי סלומון-אליה , עבודת גמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג ללימודי עבודה
המחקר בודק את התפלגות התעסוקה והשכר בשוק העבודה של בוגרי ישיבות חרדים, מול חילוניים בוגרי מוסדות אקדמיים בישראל. לצורך כך הושוו נתוני השכר של בוגרי ישיבות ובוגרי מוסדות אקדמיים בשנים 1983 ו-1995, בעלי חמש-עשרה ומעלה שנות לימוד, ונמצאו פערי שכר משמעותיים, לעתים בשיעור של 79% ומעלה. הסבר חלקי לכך: בוגרי הישיבות מרוכזים במקצועות ההוראה, החינוך ושירותי הדת, בעוד בוגרי האקדמיה החילוניים מרוכזים במקצועו...

המשך קריאה >>

חרדים בשוק העבודה :ממצאי הסקר החברתי לשנים 2002-5

(מאגר ביבליוגרפי)
ניר פוגל וישראלה פרידמן , דוח מחקר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מצגת נתונים המבוססת על 'הסקר החברתי' של הלמ"ס, המיועד לספק מידע עדכני על רווחת האוכלוסייה בישראל ותנאי חייה. בסקר משתתפים מידי שנה כ-7000 איש בני 20 ומעלה, המגדירים את עצמם ואת דתיותם והשתייכותם. באמצעות גרפים מראים הכותבים את מצב התעסוקה במגזר החרדי, את מגמת העלייה בשיעור מחפשי העבודה, לפי מין, שעות עבודה, מצב שביעות רצון מן העבודה, קשר בין תחום לימודים לתחום תעסוקה, ועוד.

המשך קריאה >>

חשיבותם של שיקולים שונים ל"הלימת אדם-סביבה" מקצועית בקרב חרדים ודתיים בני ישיבות

(מאגר ביבליוגרפי)
אורי מאיר פיש , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר העוסק בהשוואה בין השתלבות בני ישיבות חרדים בשוק העבודה לבין בני ישיבות דתיים-לאומיים בתחום זה. המחקר גם מציע את בסיס הידע המחקרי והתיאורטי לתחום הייעוץ התעסוקתי לשני ציבורים אלה, לאור תאוריות מחקריות של 'הלימת אדם-סביבה'. באמצעות מאות שאלונים בחן המחקר אלו שיקולים מרכזיים לבחירת מקצוע חשובים עבור בחורי הישיבות השונות: ליטאים, חסידים, ספרדים, הסדר, וישיבות גבוהות לאומיות. ממצא בולט: ערב היציאה...

המשך קריאה >>

תחושת העצמה וחוסן תעסוקתי בקרב נשים חרדיות המצויות בשוק העבודה

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאת קוליק , נייר עמדה , הטכניון, מוסד שמואל נאמן - פרויקט שילוב חרדים
מטרת המחקר לבחון את עמדותיהן של נשים חרדיות באשר לעולם העבודה, תחושת ההעצמה שלהן והערכתן את חוסנן התעסוקתי. המחקר השווה בין תפיסותיהן של נשים חרדיות המצויות בשוק העבודה לתפיסותיהן של נשים חרדיות שאינן מצויות בשוק העבודה, וכן מול נשים שאינן חרדיות. שיטת המחקר משולבת, ומאמצת שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות כאחד, באמצעות שאלונים מובנים וראיונות עומק עם חלק קטן מן המשתתפות. ממצאי המחקר שנאספו באמצעות המ...

המשך קריאה >>

מגמות בשוק העבודה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר

(מאגר ביבליוגרפי)
אייל קמחי , פרק , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
ישראל מתאפיינת בשיעורי תעסוקה נמוכים במיוחד של גברים ובפערי שכר גבוהים בקרב כלל העובדים. באמצעות גרפים וטבלאות מציג הדוח כיצד לאורך העשורים האחרונים הירידה בתעסוקת הגברים רווחת בעיקר בקרב המשכילים פחות, בעוד העלייה בתעסוקת הנשים מיוחסת כמעט אך ורק לעליית רמת ההשכלה אצל הדורות הצעירים. מגמות אלו בולטות במיוחד במגזר הערבי. החשיבות הגדלה והולכת של ההשכלה בשוק העבודה בישראל באה לידי ביטוי גם בכך שפערי...

המשך קריאה >>

The Ambivalent Haredi Jew

(מאגר ביבליוגרפי)
Yoel Finkelman , מאמר
מטרת המאמר לחשוף את הרבדים המורכבים המסתתרים תחת הרטוריקה החרדית. רטוריקה זו, המתיימרת לשקף אידאולוגיה נחרצת אודות נושאי חברה ומדינה, מסתירה למעשה מידה לא מבוטלת של אמביוולנטיות מצידם של חרדים רבים העולה הודות לשאלות קונקרטיות, דוגמת טיבה של הציונות, יתרונותיו של שוק העבודה, חסרונותיה של מגמת ההתבדלות המאפיינת את החברה החרדית ועוד. אמבווילנטיות זו, ההולכת ומחריפה בקרב חברי הקהילה החרדית, נובעת כתו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע